Sociálne poľnohospodárstvo ako jedna z foriem sociálneho podnikania

Tak ako sociálna ekonomika aj sociálne poľnohospodárstvo má záujem na riešení nezamestnanosti a rozvoji regiónov a komunít. Na Slovensku sa téme sociálneho poľnohospodárstva venuje občianske združenie Druživa prostredníctvom projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“. V rámci spolupráce sa pracovníci Regionálnych centier sociálnej ekonomiky zúčastnili školenia „VZDELÁVANIE PORADCOV PRE SOCIÁLNE POĽNOHOSPODÁRSTVO“,  na ktorom získali bližšie informácie, riešili konkrétne témy a videli príklady dobrej praxe priamo v teréne. 

Rožnava, 15.8.2020 (druziva.sk) – PRVÝ KROK PRE PORADENSTVO

V rámci projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“ sme v dňoch 22.-24. 7. 2020 zahájili sériu vzdelávacích aktivít pre manažérov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky (RC SE), ktoré tak budú schopné poskytovať informačný a poradenský servis pre záujemcov o koncept sociálneho poľnohospodárstva. Úlohou RC SE sídliacich v každom krajskom meste na Slovensku je bezplatne poskytovať širokej verejnosti informácie o sociálnom podnikaní, vysvetľovať pravidlá fungovania sociálnych podnikov a podporovať záujem verejnosti o ich založenie a udržateľné fungovanie. V každom regionálnom centre sú profesionálne pripravení koordinátori , schopní poskytovať aktuálne a komplexné informácie laickej i odbornej verejnosti o potrebe riešenia problematiky sociálnej ekonomiky v danom regióne, o sociálnom podnikaní, o formálnych a obsahových náležitostiach implementácie zákona. Kľúčovou úlohou regionálnych koordinátorov je v lokálnom prostredí motivovať a pomáhať verejnosti pri zakladaní sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti a jej následnej udržateľnosti. Pri realizácii tejto úlohy vyhľadávajú potenciálnych záujemcov o založenie sociálneho podniku, spolupracujú s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v regióne. Pomáhajú žiadateľom v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci.

Vďaka ich zapojeniu do nášho projektu budú na RC SE dostupné špecifické informácie vzťahujúce sa na poľnohospodárstvo, jeho možné zapojenie do sociálnej ekonomiky, špecifické benefity pre konkrétne sociálne a zdravotne znevýhodnené cieľové skupiny, prínosy pre poľnohospodárov, región a pod. Cyklus vzdelávania sme zahájili trojdňovým školením, ktoré sa konalo v priestoroch občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, čiže priamo na mieste realizácie sociálneho poľnohospodárstva.

Pokračovanie článku a viacej informácií o OZ Druživa nájdete v článku Prvý krok pre poradenstvo.