Sociálne poľnohospodárstvo ako jedna z foriem sociálneho podnikania

Tak ako sociálna ekonomika aj sociálne poľnohospodárstvo má záujem na riešení nezamestnanosti a rozvoji regiónov a komunít. Na Slovensku sa téme sociálneho poľnohospodárstva venuje občianske združenie Druživa prostredníctvom projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“. V rámci spolupráce sa pracovníci Regionálnych centier sociálnej ekonomiky zúčastnili školenia „VZDELÁVANIE PORADCOV PRE SOCIÁLNE POĽNOHOSPODÁRSTVO“,  na ktorom získali bližšie informácie, riešili konkrétne témy a videli príklady dobrej praxe priamo v teréne. 

Rožnava, 15.8.2020 (druziva.sk) – PRVÝ KROK PRE PORADENSTVO

V rámci projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“ sme v dňoch 22.-24. 7. 2020 zahájili sériu vzdelávacích aktivít pre manažérov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky (RC SE), ktoré tak budú schopné poskytovať informačný a poradenský servis pre záujemcov o koncept sociálneho poľnohospodárstva. Úlohou RC SE sídliacich v každom krajskom meste na Slovensku je bezplatne poskytovať širokej verejnosti informácie o sociálnom podnikaní, vysvetľovať pravidlá fungovania sociálnych podnikov a podporovať záujem verejnosti o ich založenie a udržateľné fungovanie. V každom regionálnom centre sú profesionálne pripravení koordinátori , schopní poskytovať aktuálne a komplexné informácie laickej i odbornej verejnosti o potrebe riešenia problematiky sociálnej ekonomiky v danom regióne, o sociálnom podnikaní, o formálnych a obsahových náležitostiach implementácie zákona. Kľúčovou úlohou regionálnych koordinátorov je v lokálnom prostredí motivovať a pomáhať verejnosti pri zakladaní sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti a jej následnej udržateľnosti. Pri realizácii tejto úlohy vyhľadávajú potenciálnych záujemcov o založenie sociálneho podniku, spolupracujú s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v regióne. Pomáhajú žiadateľom v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci. Viac na https://socialnaekonomika.sk/.

Vďaka ich zapojeniu do nášho projektu budú na RC SE dostupné špecifické informácie vzťahujúce sa na poľnohospodárstvo, jeho možné zapojenie do sociálnej ekonomiky, špecifické benefity pre konkrétne sociálne a zdravotne znevýhodnené cieľové skupiny, prínosy pre poľnohospodárov, región a pod. Cyklus vzdelávania sme zahájili trojdňovým školením, ktoré sa konalo v priestoroch občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom, čiže priamo na mieste realizácie sociálneho poľnohospodárstva.

Pokračovanie článku a viacej informácií o OZ Druživa nájdete tu Prvý krok pre poradenstvo