Aktualizácia č. 5 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 11.5.2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 5 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 6/2021/§54 – IP SP.

V rámci aktualizácie boli vykonané zmeny v prílohách 13, 13a, 13b a 13c (Dohody o poskytnutí investičnej pomoci..) v čl. III:

• V bodoch 3. a 4. bolo upresnené ustanovenie o dobe zachovania pracovných miest (vytvorené pracovné miesto pre uchádzača o zamestnanie/neaktívnu osobu a zamestnávanie ďalšieho zamestnanca) v trvaní najmenej 18 mesiacov (Opatrenie 2 a 4) alebo  najmenej 36 mesiacov (Opatrenie 1 a 3) počas trvania investičného projektu. Tieto osoby zároveň nemôžu byť podporované z iných verejných zdrojov počas obdobia kedy sú účastníkom v NP IPSP. 

• V bode 9. je doplnené ustanovenie týkajúce sa neobsadenia pracovného miesta po dobu maximálne 60 dní. Počas doby neobsadenia pracovného miesta sa finančné príspevky vo forme mzdových výdavkov na uvoľnené pracovné miesto neposkytujú. Poskytovanie finančných príspevkov na toto miesto sa predlžuje, ak doba neobsadenia pracovného miesta trvá minimálne celý kalendárny mesiac. Dohodnutá doba zachovania pracovného miesta sa predlžuje o dobu, počas ktorej toto pracovné miesto nebolo obsadené.

• Bod 7. je doplnený o možnosť podať žiadosť o úhradu platby vo vzťahu k mzdovým výdavkom aj elektronickým podaním cez portál ústrednej verejnej správy. 

• Zároveň v prílohe 13 týkajúcej sa Opatrenia 1 bola v čl. III, bod 4. lehota 18 mesiacov opravená na 36 mesiacov. 

ilustračný obrázok . výkričník

V prípade záujmu o investičnú pomoc pre registrované sociálne podniky je možné kontaktovať Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru alebo k žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.


Informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sú uvedené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.