Projekt „Prvá pomoc“ pomáha aj sociálnym podnikom

V súvislosti s krízou spôsobenou šírením vírusu COVID-19 spustilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR nový projekt s názvom Prvá pomoc na podporu udržania zamestnanosti pre podnikateľov a živnostníkov. Je určený tým, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, resp. tak museli urobiť z dôvodu ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu tržieb alebo výpadku subdodávateľov. 

Oprávnenými žiadateľmi môžu byť aj sociálne podniky a to bez ohľadu na ich status – pričom sa na ne uplatňujú rovnaké podmienky bez ohľadu na to, či ide o registrovaný alebo neregistrovaný sociálny podnik.

Sociálny podnik, ktorý v súlade so Zákonníkom práce nariadi čerpanie dovolenky svojim zamestnancom, poskytne neplatené voľno resp. voľno z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnanca a zamestnanci poberajú dávku sociálneho zabezpečenia, môže naďalej predkladať žiadosti o úhradu platby v rámci príspevku v zmysle § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle uzatvorenej dohody o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov.

Ak sociálny podnik musel obmedziť, alebo uzavrieť prevádzku na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia a spĺňa všetky podmienky uvedené v Oznámení o možnosti predkladania žiadosti, môže si v rámci tohto projektu požiadať o príspevok. Projekt Prvá pomoc sa realizuje prostredníctvom príslušných Úradov práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré žiadosti o pomoc prijímajú a následne vybavujú.  Príspevky sa neposkytujú na mzdové náklady zamestnancov, na ktorých je poskytovaný už iný príspevok na mzdy (z celkovej ceny práce v rámci aktívnych opatrení trhu práce) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Registrovaný sociálny podnik – ak spĺňa podmienky projektu Prvá pomoc – si teda môže vybrať, čo je preň výhodnejšie; nie je totiž možné poskytovať pomoc na jedného zamestnanca súbežne prostredníctvom oboch nástrojov.

Zamestnanec (zamestnaný v pracovnom pomere, nie na dohodu), na ktorého sa viaže poskytnutie príspevku, nesmie byť v čase podania žiadosti vo výpovednej lehote. Príspevky nie je možné čerpať na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo na ktorých pracovné miesto už bol za to isté obdobie poskytnutý iný príspevok v rámci tzv. aktívnych opatrení trhu práce. 

Sociálny podnik, ktorý v súlade so Zákonníkom práce nariadi čerpanie dovolenky svojim zamestnancom, poskytne neplatené voľno resp. z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnanca zamestnanci poberajú dávku sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), môže predkladať naďalej žiadosti o úhradu platby v rámci príspevku v zmysle § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle uzatvorenej dohody o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov.

Pomoc pri rozhodovaní a návod na správne vyplnenie formulára žiadosti v  projekte Prvá pomoc môžete nájsť na tomto portáli: https://ziadost.podnikanie.help/ .