Po odkrútení trestu späť do práce aj vďaka sociálnym podnikom

Osoby po výkone trestu túžia po opätovnom zaradení sa do bežného života. Častokrát sa márne snažia získať stabilnú prácu. Pomocnú ruku im v tom môžu podať registrované sociálne podniky. Práve preto prišlo k prepojeniu aktivít dvoch národných projektov financovaných z eurofondov.

V zmysle Zákona č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch môžu registrované sociálne podniky získať motivačný príspevok aj na zamestnávanie ľudí, ktorí sa vracajú z výkonu trestu.
Z tohto dôvodu Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky previazala aktivity jedného zo svojich národných projektov s národným projektom Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
Dôkazom toho je podpísané Memorandum o spolupráci. „Naším spoločným cieľom je poskytnúť osobám po výkone trestu šancu opäť sa zaradiť do bežného a aj pracovného života. Priestor na to vidíme práve v sociálnych podnikoch,” uviedol generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže gen. Ing. Milan Ivan.


Vďaka Memorandu o spolupráci, ktoré nastavilo rámec vzájomného prepojenia národného projektu Šanca na návrat a národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, tak bude možné, aby sa ľudia po výkone trestu opäť uplatnili na trhu práce.

Zároveň je to cesta, ako predísť ich sociálnemu vylúčeniu. „V praxi bude naša spolupráca spočívať najmä v tom, že naše Regionálne centrá sociálnej ekonomiky sa budú snažiť pomáhať odsúdeným osobám a osobám po výkone trestu pri vyhľadávaní vhodných pracovných príležitostí v sociálnych podnikoch,” priblížil spôsob fungovania vzájomného previazania aktivít generálny riaditeľ Implementačnej agentúry MPSVR SR Ing. Norbert Tinka.

Memorandum o spolupráci tak umožní vhodné prepojenie sociálnej ekonomiky s programom starostlivosti o odsúdených.
Výsledkom bude plynulý prechod znevýhodnených nezamestnaných do plnohodnotného občianskeho života.