Aktualizácia č. 6 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje, že dňa 2. 7. 2021  bola zverejnená Aktualizácia č. 6 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 7/2021/§54 – IP SP.  

Zmena v Oznámení sa týka zapracovania nasledovných dvoch dokumentov do Oznámenia a jeho príloh: 
– dodatok č.1 k Schéme štátnej pomoci č. 1 SA.63532 (dodatok vydaný MPSVR SR),
– Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania (príručka vydaná Centrálnym koordinačným orgánom) .

Zmeny sa týkajú nasledovných častí Oznámenia a jeho príloh:
•  Oznámenie – na strane 48 zmena príloh č. 11, 13, 13a, 13b a 13c, 16 a 16a
•  Príloha č. 11 – dodatok č.1 k Schéme štátnej pomoci č. 1 SA.63532
•  Prílohy č. 13, 13a, 13b a 13c  – verzie č. 3 dohôd o poskytovaní investičnej pomoci,
•  Prílohy 16 a 16a – Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania   a prílohy k príručke.

Informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sú uvedené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

ilustračný obrázok . výkričník

V prípade záujmu o investičnú pomoc pre registrované sociálne podniky je možné kontaktovať Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru alebo k žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.