Zaradenie registrovaných sociálnych podnikov medzi subjekty územnej spolupráce je už v platnosti

Ilustračný obrázok

Na základe účinnosti novely zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja už registrované sociálne podniky (ďalej aj ako „RSP“) patria medzi subjekty územnej spolupráce.

V praxi to znamená, že RSP môžu byť oprávnenými žiadateľmi o dotácie z finančných zdrojov vyčlenených na podporu regionálneho rozvoja prostredníctvom výziev realizovaných Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (ďalej „Ministerstvo“).


V zmysle §13 ods. 2  zákona 539/2008 dotácie sú poskytované na tieto činnosti:

a) zabezpečenie základných informačných služieb v oblasti regionálneho rozvoja, poskytovania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie a ďalších možností a zdrojov financovania regionálneho rozvoja,
b) zhromažďovanie informácií o území realizácie projektu na účel prípravy, tvorby a realizácie strategických, programových a rozvojových dokumentov,
c) podpora rozvojových aktivít na území realizácie projektu súvisiacich s podporou regionálneho rozvoja podľa § 3,
d) organizácia prezentačných podujatí, odborných seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku rozvoja regiónov,
e) vytváranie partnerstiev a spolupráca so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja,
f) uľahčenie a podpora najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce,
g) príprava a realizácia projektov a rozvojových aktivít na podporu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu,
h) plnenie iných úloh, ak to vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt podľa odseku 10.

ilustračný obrázok - výkričník

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na ustanovenie §13 ods. 3 – dotáciu je možné žiadateľovi poskytnúť najskôr až po prvom roku jeho činnosti.

Ako postupovať ?

Dotácia sa poskytuje na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt (ďalej len „žiadosť“), ktorú spolu s prílohami doručí RSP ako subjekt územnej spolupráce Ministerstvu v lehote určenej vo výzve na podanie žiadosti zverejnenej úradom vlády na jeho webovom sídle.

Vzor žiadosti, požadované prílohy a náležitosti projektu ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 226/2018 Z. z.; ďalšie podrobnosti k žiadosti bývajú obsiahnuté v samotnej výzve Ministerstva a Metodickej príručke pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Zároveň je v tejto súvislosti potrebné dodržať, aby prijímaná dotácia nebola použitá na tie isté oprávnené náklady alebo účely, na aké sú poskytované prostriedky RSP podľa zákona 112/2018 Z. z. (s prihliadnutím na § 24 ods. 11 zákona č. 112/2018 Z. z.)


Na rok 2021 bola zverejnená výzva na stránke www.mirri.gov.sk, avšak lehota na podávanie žiadostí bola 15.4.2021.

Informácie o iných možnostiach financovania vášho sociálneho podnikania z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov môžete nájsť aj na stránke socialnaekonomika.sk/granty a dotácie.

Znenie novely zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je zverejnené v Zbierke zákonov ako z. č. 258/2021 Z. z..