Sociálne poľnohospodárstvo a jeho podpora na Slovensku

Sociálne poľnohospodárstvo

Sociálne poľnohospodárstvo predstavuje inovatívny prístup. Predstavuje jednak multifunkčné poľnohospodárstvo, ale tiež integrované zamestnávanie a to na lokálnej úrovni, teda u malých a stredných farmárov.

ilustračný obrázok

Sociálne poľnohospodárstvo môžeme prioritne definovať ako súbor aktivít, pri ktorých sa využívajú poľnohospodárske zdroje, ako rastlinné tak živočíšne s cieľom vytvárania sociálneho prínosu.

Sociálne poľnohospodárstvo preto prispieva k spokojnosti a rozvoju človeka, ale tiež k rozvoju vidieckych oblastí a lepšiemu zhodnoteniu vzťahov medzi mestom a vidiekom.

Úlohou sociálneho poľnohospodárstva je teda nielen poľnohospodárska produkcia, ale aj ponúkať a vytvárať služby, nové pracovné miesta, vzdelávacie aktivity a uskutočňovať rôzne druhy terapií pre široké spektrum osôb so špecifickými potrebami. Toto predstavuje pre farmárov ďalší zdroj príjmov i budovanie vlastnej kapacity pracovnej sily z radov znevýhodnených a zraniteľných  skupín obyvateľstva.

                Sociálne poľnohospodárstvo a jeho podpora na Slovensku

Jedným z významných podporných nástrojov regionálnej politiky je sociálna ekonomika (SE), zastrešená zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov (zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch).

Sociálna ekonomika reflektuje na regionálne požiadavky, je nástrojom pre podporu rozvoja podnikateľského prostredia na regionálnej úrovni a je jedným z opatrení prispievajúcich k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva.
Vznikom a systémovou podporou subjektov sociálnej ekonomiky podporuje zamestnanosť, hospodársku a územnú súdržnosť.

logo MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) spustilo ku koncu roka 2020 národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“, ktorého cieľom je vytvoriť a spustiť funkčný systém investičnej podpory sociálnym podnikom a prispieť tak k posilňovaniu zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Intervencia národného projektu (ďalej len „NP“) je zameraná na podporu registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len „RSP“) podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v súlade s prínosom Operačného programu Ľudské zdroje.

Cieľom NP je pilotné overenie funkčnosti nastaveného systému investičnej podpory RSP, aby prežili náročnú počiatočnú fázu fungovania a dosiahli úroveň stability, ktorá im následne umožní zlepšiť prístup k zamestnaniu a predchádzať nezamestnanosti.

Účelom NP je podpora RSP formou povinnej kombinácie návratnej pomoci (finančného nástroja, resp. komerčného úveru) prostredníctvom finančnej inštitúcie a nenávratnej pomoci – nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) prostredníctvom Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny ako prijímateľa NP a poskytovateľa NFP užívateľom podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

NFP je poskytovaný RSP, ktorým bol prvotne poskytnutý úver podľa schváleného investičného zámeru. Ako vyplýva zo zahraničných skúseností a z ex ante hodnotenia pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014 – 2020, začínajúce sociálne podniky často nutne potrebujú okrem návratnej pomoci aj nenávratnú zložku financovania.

Z NFP sú pre RSP oprávnené výdavky na obstaranie tovarov, poskytnutie služieb a na mzdy, podľa stanovených pravidiel v súlade so schémou štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore SE resp. schémou pomoci de minimis.
Cieľovými skupinami NP sú zamestnávatelia (RSP), zamestnanci, uchádzači o zamestnanie a neaktívne osoby.

Logo projektu

Od roku 2018 MPSVR SR prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR realizuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE). Projekt je jedným z troch pilierov, nakoľko jeho prostredníctvom sa vytvorila podporná infraštruktúra sociálnej ekonomiky vybudovaná na celom Slovensku. V rámci aktivít projektu je otvorených 8 Regionálnych centier sociálnej ekonomiky v územnej pôsobnosti každého samosprávneho kraja. Spolu so zastúpením centrálnej koordinačnej jednotky v Bratislave zvyšujú povedomie o sociálnej ekonomike. Koordinovane poskytujú záujemcom a potenciálnym subjektom sociálnej ekonomiky informácie o sociálnom podnikaní, informujú o zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a taktiež usmerňujú a poskytujú nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom.

Prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje MPSVR SR tiež národný projekt „Podpora integračných podnikov“, ktorý bol takisto spustený v roku 2018. Je zameraný na podporu registrovaných integračných sociálnych podnikov.

Týmto národným projektom sa v regiónoch prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR implementujú aktívne opatrenia na trhu práce zamerané na podporu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb formou poskytovania príspevkov podľa §53f a §53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

V sociálnom poľnohospodárstve – ak hovoríme o integrácii – ide práve o splnenie podmienok registrovaného integračného sociálneho podniku, ktorý zamestnáva  zraniteľné a znevýhodnené osoby, definované zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, a za podmienok, ktoré tento zákon ustanovuje.

                Nepriama forma podpory sociálnych podnikov

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch novelizoval viacero súvisiacich právnych noriem. Úpravou boli dotknuté napríklad zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Tieto legislatívne zmeny vytvorili možnosti pre nepriame formy podpory:


Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc