Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Bezplatne poskytujú informácie o sociálnej ekonomike a pravidlách fungovania registrovaných sociálnych podnikov:

informujú ako požiadať o štatút registrovaného sociálneho podniku
poradia pri príprave dokumentov potrebných k založeniu sociálneho podniku
prevedú vás procesom registrácie sociálneho podniku
vedia o možnostiach štátnej podpory a financovania z iných zdrojov
poskytnú následnú pomoc a podporu pri sociálnom podnikaní

RC SE nájdete v každom krajskom meste

Ilustračný obrázok - spolupráca dvoch ľudí

Regionálny tím v Bratislave je srdcom a skúsenosťami prepojený s neziskovým sektorom a marginalizovanými skupinami. Vo viacrozvinutom regióne Slovenska oslovuje a spolupracuje s podnikateľmi, chránenými dielňami, samosprávami a všetkými, ktorí chcú ponúknuť prácu pre znevýhodnené a zraniteľné skupiny. V bratislavskom kraji je aktuálne registrovaných najmenej sociálnych podnikov na Slovensku, ale prevádzka Bivio – Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR bol jeden z prvých registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku, aktívny už na jeseň 2018. 

Tím pracovníkov regionálneho centra sociálnej ekonomiky, sídliaci v krajskom meste Trnava spravuje od júna 2019 rozmanitý región Trnavského kraja od Záhoria po Dunaj. Rozvíja spoluprácu so zamestnávateľmi ako aj partnerstvá s oblastnými združeniami a organizáciami v záujme spoločného cieľa – prispieť ku kultúrnemu, ekologickému a hospodárskemu rozvoju regiónu a rozširovať možnosti a pracovný trh pre znevýhodnených a zraniteľných.
V kraji aktuálne nepôsobí veľa registrovaných sociálnych podnikov, ale jeden z nich, AfB Slovakia, s.r.o. je dcérskou spoločnosťou jedného z najväčších sociálnych podnikov v Európe a okrem zamestnávania zdravotne znevýhodnených má svojim zameraním na repasovanie a ekologickú likvidáciu hardvéru aj environmentálnu misiu.

V kraji aktívne pôsobí od júla 2019.  Počas svojej činnosti oslovil tím stovky subjektov, ktorým poskytol množstvo cenných rád o sociálnom podnikaní a možnostiach vytvorenia sociálnych podnikov. Trenčiansky kraj má nízku nezamestnanosť a patrí medzi ekonomicky, hospodársky a sociálne rozvinuté kraje. Záujem o registráciu nových sociálnych podnikov tu rastie nielen z podnikateľských subjektov, ale aj z okruhu chránených dielní.

Štvorčlenný tím pôsobí  na severozápadnom Slovensku, ktorý tvorí 5 svojráznych  regiónov – Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec, v rovnakom zložení od júna 2019. Žilinský kraj je atraktívny pre turistov, obchodníkov aj podnikateľov. Podniká v ňom veľa registrovaných integračných sociálnych podnikov, ktoré svoj hlavný cieľ – poskytovanie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti – dosahujú činnosťami v stavebníctve, priemysle a obchode. Regionálne centrum sociálnej ekonomiky aktívne rozvíja partnerstvá a spoluprácu so samosprávami, podnikateľmi aj neziskovým sektorom s cieľom podporovať vznik subjektov s potenciálom rozširovania a skvalitňovania služieb obyvateľstvu aj návštevníkom. Pre kraj je, vzhľadom na nízky podiel poľnohospodárskej pôdy, charakteristické málo rozvinuté poľnohospodárstvo. Preto veľkú perspektívu v priestore sociálnej ekonomiky má okrem moderných služieb, aj vznik a podpora malých fariem zameraných napríklad na chov včiel, ovčiarstvo, olejkárstvo alebo produkciu tradičných výrobkov.

Vyškolený a stabilný štvorčlenný tím pôsobí v Košiciach od augusta 2018. Región je jedným s najvyšším počtom nezamestnaných na Slovensku, poznačený odlivom mladšej generácie do iných kútov Slovenska a Európy. Členovia regionálneho tímu aktívne oslovujú samosprávy, podnikateľov ako aj predstaviteľov tretieho sektora a všetkých, ktorí sa zaoberajú sociálnou ekonomikou. V Košickom kraji pôsobí aj vďaka Regionálnemu centru SE najviac sociálnych podnikov.

Rozvoj sociálneho podnikania a jeho podpora je hlavnou motiváciou skalopevného štvorčlenného tímu Regionálneho centra sociálnej ekonomiky aj v Nitre, ktoré bezo zmien funguje od septembra 2018. Nitriansky kraj bol v roku 2019 najdynamickejšie sa rozvíjajúcim regiónom Slovenska, má diverzifikovanú výrobu a najrozvinutejšie poľnohospodárstvo. Ani jeden z okresov Nitrianskeho kraja však nedosahuje priemer nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR. Momentálne je v Nitrianskom kraji veľký záujem o podnikanie s pozitívnym spoločenským dopadom a snahou priniesť inovatívne riešenia spoločenských problémov.

Je jedno z najdlhšie fungujúcich centier sociálnej ekonomiky – jeho členovia v kraji aktívne pôsobia od augusta 2018. Prešovský kraj drží celoslovenský primát v počte obyvateľov, pričom hustota zaľudnenia v kraji je druhá najnižšia spomedzi všetkých krajov Slovenska. V mestách žije takmer 50 % obyvateľov kraja.  Pritom jednotlivé okresy reprezentujú odlišnú štruktúru osídlenia. Vplyvom migračného úbytku sú okresy, kde rastie počet obyvateľov v poproduktívnom veku. Prešovský kraj je členitý. Hornatosť  je zároveň nevýhodou, a to najmä z pohľadu medzinárodných aj vnútroštátnych dopravno – komunikačných väziebNa tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska sa podieľa deviatimi percentami, čo je najmenej zo všetkých krajov. Aj preto je potreba sociálneho podnikania a jeho podpory Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky v Prešovskom kraji tak dôležitá. V regióne pôsobí najstarší registrovaný sociálny podnik na Slovensku – Hrhovské služby, ktorý sa stal príkladom pre množstvo podobných podnikov na Slovensku.

Tím v regióne funguje od augusta roka 2019. Rovnako ako ich kolegovia v iných krajoch, oslovujú a spolupracujú so samosprávami, chránenými dielňami – všetkými – ktorí chcú ponúknuť prácu ľudom s rôznym znevýhodnením. Veľmi pozitívny vplyv na rozvoj sociálneho podnikania má aktívne zapojenie BBSK do zakladania sociálnych podnikov. Kontakty a adresu Regionálneho centra sociálnej ekonomiky nájdete na priloženej stránke.