Proces vyplácania vyrovnávacích príspevkov pre sociálne podniky je opätovne obnovený

Sociálne podniky môžu opätovne podávať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na mzdy znevýhodnených zamestnancov so zdravotným postihnutím v rámci integračných sociálnych podnikov na príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ilustračný obrázok

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznámilo, že dňa 04.03.2021 bola v Obchodnom vestníku č.43/2021 uverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím, ktorá v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú schému evidovanú pod číslom SA. 40975 (2015/X) v znení dodatku č. 1.

Žiadosti sociálnych podnikov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) prijaté pred účinnosťou tejto novej schémy sa považujú za žiadosti prijaté podľa nej, ak spĺňajú podmienky v nej ustanovené.

Platnosť schémy skončí 31. decembra 2023. Do tohto dátumu musia byť podané žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), vydané písomné rozhodnutia o ich schválení, ako aj uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Preplácanie dokladov preukazujúcich výšku oprávnených nákladov skončí dňom 31. marca 2024.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/statna-pomoc.

Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím