Aktualizácia č. 4 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí v rámci NP Investičná pomoc pre sociálne podniky

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 8.3.2021 bola zverejnená Aktualizácia č. 4 Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci  formou nenávratného finančného príspevku na podporu registrovaných sociálnych podnikov v širšom priestore sociálnej ekonomiky pod číslom 5/2021/§54 – IP SP.

V rámci aktualizácie bola vykonaná úprava:
v Oznámení na str. 38 bol zmenený časový harmonogram realizácie národného projektu, v ktorom boli upravené termíny prijímania žiadostí a podpisovania dohôd o poskytnutie investičnej pomoci pre Opatrenia.

ilustračný obrázok

Prijímanie žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci:
– pre opatrenie 1 a 3 je nový termín ukončenia realizácie 07/2021,
– pre opatrenia 2 a 4 je nový termín ukončenia realizácie 01/2022.

Podpisovanie dohôd o poskytnutí investičnej pomoci:
– pre opatrenie 1 a 3 je nový termín ukončenia realizácie 08/2021,
– pre opatrenia 2 a 4 je nový termín ukončenia realizácie 02/2022. 

V prípade záujmu o investičnú pomoc pre registrované sociálne podniky je možné kontaktovať Regionálne centrá sociálnej ekonomiky, ktoré Vám v prvom kroku poskytnú informácie o podmienkach poskytovania investičnej pomoci, k príprave investičného zámeru alebo k žiadosti o poskytnutie investičnej pomoci.

Informácie k Národnému projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ sú uvedené na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.