Predĺženie vyplácania kompenzačných príspevkov

Dňa 26. júla 2022 bolo na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnené aktualizované Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na podporu integračných podnikov, ktoré majú schválený štatút registrovaného sociálneho podniku v rámci národného projektu Podpora integračných podnikov č. 8/2022/§ 54.

Hlavnou zmenou v predmetnom Oznámení je posun časového harmonogramu realizácie (uvedené na str. 19 dokumentu),  kde sa predlžili termíny na prijímanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov a podpisovanie dohôd o poskytnutí finančných príspevkov do decembra 2022. Ostatné zmeny boli len formálneho charakteru.