Sociálne podnikanie aj ako nástroj riešenia rómskej problematiky

Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Nitre a regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity úzko spolupracujú. Výsledkom je napríklad aj spoločne organizovaná prezentácia.

Jej účastníci mali jednu spoločnú vec. Zastupovali vybrané obce nitrianskeho kraja zapísané v Atlase rómskych komunít.

Nové možnosti

Počas prezentácie o sociálnom podnikaní a sociálnej ekonomike, ktorá sa uskutočnila 25. novembra, upozornila manažérka centra Iveta Ďuricová, že aj Rómovia patria k skupinám znevýhodnených a zraniteľných osôb definovaných v zákone č. 112/2018. Tie musia tvoriť minimálne 30% z celkového počtu zamestnancov sociálneho podniku, čiže vytvárajú značný priestor na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných.

To môže byť užitočná informácia najmä pre starostov, ktorí sa rozhodnú založiť obecný sociálny podnik a hľadajú disponibilnú pracovnú silu. Zakladanie sociálnych podnikov tak môže pomôcť znižovať mieru nezamestnanosti (aj) v radoch rómskej komunity.

Starostovia a zástupcovia obcí boli okrem základných informácií o sociálnej ekonomike poučení aj o podmienkach registrácie sociálneho podniku, dostupných nástrojoch na podporu dopytu či nedávno schválenej novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorá vstupuje do platnosti od nového roku.

Druhá prezentácia predstavila činnosť regionálnej kancelárie Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity v Nitre. Ivana Šusterová, ktorá túto kanceláriu vedie, upozornila na fakt, že nie každý starosta vie o všetkých oblastiach, v ktorých mu môže byť úrad splnomocnenca vlády nápomocný.

Špecifické skupiny

V siedmych okresoch nitrianskeho kraja sa nachádza 66 obcí, ktoré sú v Atlase zapísané. V nich žije dovedna takmer 25 500 osôb rómskej národnosti.

Ako upozornila Šusterová, o vybraných komunitách na území nitrianskeho kraja žijú v nezanedbateľnom počte aj olašskí Rómovia. Tí sú v niektorých oblastiach života a prístupe k práci odlišní od komunít, ktoré napríklad žijú na východnom Slovensku. Branie týchto odlišností do úvahy je pritom základným predpokladom úspešnej integrácie týchto komunít do majoritnej spoločnosti.

Záver podujatia patril diskusii, v ktorej prispeli svojimi skúsenosťami s rómskymi komunitami a postrehmi k súčasnému nastaveniu sociálnej ekonomiky aj zástupcovia obcí. Záujem o sociálnu ekonomiku je jedným z dôvodov, prečo budú nitrianske centrum sociálnej ekonomiky a regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády na podobných aktivitách spolupracovať aj v nadchádzajúcom roku.