Sociálne inovácie – záverečná konferencia k pilotnému programu People to People Slovakia

Koncom marca organizovali British Council Slovakia a nezisková organizácia EPIC v Banskej Bystrici konferenciu k pilotnému programu People to People Slovakia – sociálne inovácie, ktorej cieľom bolo vytvoriť priestor na spoločnú diskusiu o zavádzaní sociálnych inovácií v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Konferencii predchádzal v oboch krajoch prieskum, do akej miery sa opýtaní obyvatelia zapájajú do miestnych aktivít prínosných pre rozvoj sociálnych inovácií a podnikania. 
Keďže jednou z tém boli aj praktické aspekty založenia a prevádzkovania sociálneho podniku, radi na konferenciu prijali pozvanie zástupcovia regionálnych centier sociálnej ekonomiky pre Banskobystrický a Prešovský kraj z národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý realizuje Implementačná agentúra MPSVR SR.
Dvojdňový program bol veľmi bohatý, poňatý ako priestor na stretnutie a budovanie vzťahov medzi inštitúciami verejnej správy, samosprávy, podnikateľskými subjektmi, školami, mladými ľuďmi a mimovládnymi organizáciami.
Na úvod zaujala prezentácia výsledkov prieskumu Občianska angažovanosť v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, z ktorého vyplynulo, že obyvatelia nie sú motivovaní k vyššej zaangažovanosti, chýbajú im informácie, zároveň je malá ochota začleniť sa do spoločensky prospešnej práce, pričom za najväčšie bariéry sociálnych inovácií považujú štátnu byrokraciu, málo peňazí pre malé regióny, absenciu výmeny skúseností, chýbajúce finančné stimuly.
Zároveň však je rozvoj obecných sociálnych podnikov hodnotený veľmi pozitívne, konkrétnym príkladom je už známy úspešný Spišský Hrhov, ktorý mal svoje zastúpenie ja na konferencii, avšak stále pretrváva nízky záujem a motivácia občanov samostatne vytvárať sociálne podniky alebo prichádzať s nápadmi na inovácie v sociálnej oblasti. V tejto súvislosti zaujali informácie z Gemera, v ktorom bojujú s problémami ako vyľudňovanie, chýbajúce zdravotnícke zariadenia, infraštruktúra a konektivita oblastí, dostupnosť finančných nástrojov. Ale aj tu sú už prvé lastovičky v podobe obecných podnikov, napr. obecná výrobňa cestovín v obci Gemer, ktorá tu bola spomenutá.
V tomto zmysle bola pre prítomných prínosom podnetná panelová diskusia na tému Sociálne inovácie a faktory ich (ne)úspešnosti na Slovensku a v zahraničí, v ktorej odznelo veľa inšpiratívnych myšlienok k téme sociálneho podnikania. Je dôležité si uvedomiť, že je to v prvom rade podnikanie s plánovaním, potrebným ľudským potenciálom, zdatným manažérom. Dôležitý je postoj k tomuto druhu podnikania napr. v obciach, kde to nemá byť nástroj a cieľ získať peniaze, ale sociálny podnik má byť prostriedok na riešenie sociálneho problému v komunite.
Inšpiratívne pre prítomných boli prezentované skúsenosti zo zahraničia, napr. ako v Škótsku funguje dotovaný komunitný život alebo ako fungujú sociálne inovácie vo Veľkej Británii, kde do dobrovoľníctva zapájajú už malé deti od troch rokov.
Odznelo množstvo myšlienok, nápadov, príkladov, ako podporiť komunitný rozvoj prostredníctvom sociálneho podnikania. V neformálnych stretnutiach a diskusiách sa nadviazali kontakty na ďalšiu spoluprácu ľudí rovnakého zmýšľania, ktorí už pracujú alebo chcú pracovať pre svoju komunitu, pomáhať svojmu regiónu. Inšpirácie od tých, ktorí to už robia sú povzbudením pre všetkých, že je to možné, len treba chcieť a netreba sa báť.
Pomocnú ruku pri procese vzniku registrovaných sociálnych podnikov v regiónoch s ochotou ponúka aj národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky prostredníctvom poradenských regionálnych centier sociálnej ekonomiky v jednotlivých krajských mestách v Prešove, Banskej Bystrici, Košiciach a v Nitre a onedlho aj v Trnave, Žiline a v Trenčíne.