Registrované sociálne podniky sa prezentovali na medzinárodnej úrovni

Registrované sociálne podniky sa prezentovali na medzinárodnej úrovni

Združenie miest a obcí Slovenska v spolupráci s partnerskými združeniami z krajín Českej republiky, Maďarska a Poľska organizovali 2. augusta 2023 workshop na tému „Obecné podniky v praxi miest a obcí“. Podujatie sa konalo v rámci projektu „Cezhraničná spolupráca pre partnerstvo a prosperitu“ z Medzinárodného vyšehradského fondu v Oščadnici.

Cieľom podujatia bolo zdieľanie príkladov dobrej praxe medzi miestnymi samosprávami, výmena poznatkov a skúseností a sieťovanie v záujme vytvárania nových cezhraničných kontaktov a projektov v rámci krajín V4.

V rámci programu mali tú česť sa prezentovať aj dva registrované sociálne podniky so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja. Prezentáciou „Útrapy a slasti investičnej pomoci pre sociálny podnik v Žabokrekoch“ sa o skúsenosti z Obecného podniku Žabokreky, s.r.o., podelili konateľ a spolumajiteľ Ing. Oliver Hrapka a starostka Ing. Zuzana Valocká.

Do poobedňajšieho programu sa zapojil registrovaný sociálny podnik Tradície Kysúc, s.r.o., v priestoroch ktorého sa konala praktická prezentácia formou návštevy prevádzky. Konateľka Patrícia Škripková  spolu so zamestnancami pripravila prehliadku predajných i výrobných priestorov a ochutnávku skvelých výrobkov z ovčieho mlieka. Spracovávaním ovčieho mlieka vo vlastnej mliekarni a predajom hotových výrobkov tento integračný registrovaný sociálny podnik napĺňa svoj hlavný cieľ – pracovnú integráciu znevýhodnených osôb. Posilňovanie ich sociálnych a pracovných zručností  zvyšuje  šance znevýhodneným osobám uplatniť sa na otvorenom trhu práce.

Opýtali sme sa zástupcov zúčastnených registrovaných sociálnych podnikov, čím bolo toto medzinárodné podujatie pre nich prínosné.

Ing. Zuzana Valocká: „Prezentáciami jednotlivých lektorov sa potvrdilo, že každý štát z V4 podporuje vznik a existenciu obecných podnikov. Každý v inej intenzite a inou formou. Výstupom tu nemalo byť porovnávanie, ani výšky a formy najrôznejších podpôr, ale inšpirácia pre efektívne využitie podporného systému a príklady dobrej praxe, keďže všetky obecné podniky majú rovnaký cieľ – poskytovať verejno-prospešnú službu čo najefektívnejšie pre poskytovateľa a čo najkomfortnejšie a najlacnejšie pre koncového užívateľa, teda občana. Počas celého dňa zaznievalo z úst prednášajúcich, aké náročné je zabezpečovať čoraz rozsiahlejšie služby obzvlášť v oblastiach odpadového hospodárstva, dodávky a distribúcie pitnej vody, čistenia vôd a tiež údržby verejnej zelene a miestnych komunikácií. Každý z prezentujúcich predstavil iný typ obecného podnikania čo sa týka formy, zriadenia a hospodárenia.  Veľmi zaujímavé bolo porovnávať problémy začínajúcich podnikov s krátkou históriou a podnikov založených pred dvomi desaťročiami. Rovnako zaujímavé bolo vypočuť si, ako zložito sa niektoré obecné podniky dostávajú k externým zdrojom financovania svojej činnosti. Všetky prezentácie aj informácie, ktoré odzneli mimo pripravených materiálov, však jednoznačne potvrdili, že obce a mestá sa bez podnikania nezaobídu a je to významný spôsob získavania zdrojov na dobré spravovanie samosprávy.“

Patricia Škripeková z podniku Tradície Kysúc, s.r.o.: „Sme mladá obchodná spoločnosť, ktorej výmena skúseností medzi aktérmi na našom území je vždy prínosom. Nie sme obecným podnikom. Sme obchodná spoločnosť s vkladom súkromného kapitálu, ktorá prispieva a chce ďalej prispievať k rozvoju územia Kysúc. Či už podporou zamestnanosti alebo  organizovaním workshopov pre školopovinné deti s cieľom zachovania tradícií a podporenia záujmu detí o tradičné remeslá a chov oviec. Na tomto podujatí sme stretli viacerých starostov, ktorých obce sú zriaďovateľmi základných a materských škôl. Sme radi, že sme im mohli predstaviť našu prevádzku a ponuku workshopov. S viacerými sme si načrtli možnosti spolupráce. Obohatilo nás aj to, že sme sa mohli po roku stretnúť s viacerými, ktorých sme stretli v októbri 2022 na podujatí Deň vidieka v Národnej rade SR. Len tak v nezáväznom rozhovore s ľuďmi, ktorí nám fandia.“