Obce a vyššie územné celky POZOR! Možnosť získania dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Termín na podanie žiadostí je do 16.6. 2020. Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000 €, maximálna 50 000 €. Cieľom podania žiadostí je zmierniť dopady koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a podporou znevýhodnených lokálnych komunít. Predovšetkým ide o zmiernenie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia a posilnenie zázemia pre zlepšenie kvality života ohrozených skupín, napríklad seniorov, či marginalizovaných rómskych komunít. Oprávnenými žiadateľmi sú obce a vyššie územné celky. Presné znenie výzvy nájdete v priloženom dokumente.