Vymedzenie pojmov

AKTIVITA
 • súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podrobnejší popis aktivít je uvedený v zmluve o NFP
ANALÝZA NÁKLADOV A PRÍNOSOV 
 • nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania projektu verejnými zdrojmi (oprávnenosť podpory z verejných zdrojov) algebrickými výpočtami monetarizovaných diskontovaných ekonomických (nielen finančných, ale aj napr. hospodárskych, sociálnych, environmentálnych) nákladov a prínosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu
BEZODKLADNE
 • ak je v texte uložené, že subjekt má vykonať určitý úkon bezodkladne, znamená to, že úkon je potrebné vykonať bez akéhokoľvek časového odkladu, najneskôr však do siedmich pracovných dní ak nie je v tomto dokumente, alebo iných právnych dokumentoch uvedené inak
CELKOVÉ FINANCOVANIE
 • celková výška investície do oprávneného podniku alebo projektu s výnimkou čisto súkromných investícií poskytovaných za trhových podmienok a mimo rozsahu pôsobnosti príslušného opatrenia štátnej pomoci
CELKOVÁ CENA PRÁCE
 • je hrubá mzda zamestnanca za príslušné obdobie a odvody zamestnávateľa prislúchajúce
  k vyplatenej mzde zamestnancovi, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY – COV
 • výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik oprávnených výdavkov. Vecný rámec COV rešpektuje pravidlá vyplývajúce z nariadení EK, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z vyzvania a z prípadnej schémy pomoci. COV zahŕňajú verejné zdroje a to finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie (NFP) ako aj vlastné zdroje, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní v stanovenej výške a určenom podiele6
CENTRÁLNY KOORDINAČNÝ ORGÁN – CKO
 • ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci
  zo štrukturálnych a investičných fondov súvislosti s realizáciou partnerskej dohody, operačných programov a programu rozvoja vidieka. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálneho koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
CERTIFIKÁCIA
 • potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu
CIEĽOVÁ SKUPINA
 • osoby, v prospech ktorých sa realizuje projekt, resp. osoby využívajúce výsledky realizácie projektu (napr. frekventanti vzdelávacieho programu, návštevníci podporeného zariadenia, používatelia podporenej služby). Cieľovou skupinou nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.
CIEĽ SOCIÁLNEJ EKONOMIKY
 • sociálna inklúzia
 • miestny rozvoj
 • zvýšenie kvality života jednotlivcov, komunít, obyvateľstva
FINANČNÝ PLÁN
 • návrh budúcich príjmov a výdavkov projektu potrebných pre realizáciu projektu zodpovedajúci potrebám riadiaceho orgánu a zároveň vyjadrujúci individuálne potreby žiadateľa vzhľadom k cieľom projektu. Finančný plán obsahuje aj minimálne informácie o zdrojoch financovania v členení podľa potrieb riadiaceho orgánu a predpokladaných výdavkoch projektu v každom roku jeho realizácie
LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie
 • možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav
 • možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom na zdravotný stav
 • opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 Zákona o zamestnanosti
 • schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8 Zákona o zamestnanosti, ak ide
  o uchádzača o zamestnanie, ktorý predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
INDIVIDUÁLNA POMOC
 • pomoc ad hoc
 • poskytnutie pomoci jednotlivým príjemcom na základe schémy pomoci
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU
 • sa rozumie miesto užívania výsledkov projektu (v prípade investičných projektov je miesto realizácie projektu spravidla identické s miestom fyzickej realizácie projektu)
MSP
 • malé a stredné podniky, spĺňajúce kritériá:
 • malý podnik je podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR
 • mikropodnik je podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR
MZDOVÉ NÁKLADY
 • sú celková výška nákladov, ktoré musí príjemca pomoci reálne znášať v súvislosti s dotknutým pracovným miestom a ktoré zahŕňajú počas vymedzeného obdobia hrubú mzdu pred zdanením
  a povinné odvody, ako sú odvody do systému sociálneho zabezpečenia, náklady na starostlivosť o deti a rodičov
NÁHRADNÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ
 • ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa, súd môže zveriť maloleté dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti osobe s trvalým pobytom na území SR, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že bude náhradnú osobnú starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.
NADÁCIA
 • účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu
 • právnická osoba, ktorá sa zapisuje do registra mimovládnych neziskových organizácií
NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
 • sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej nenávratnej pomoci alebo spadajú do účtovnej kategórie neoprávnenej na spolufinancovanie
  z prostriedkov OP alebo nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu projektu alebo sú v rozpore so zmluvou o NFP
NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK – NFP
 • suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schválenej žiadosti o NFP/rozhodnutia o schválení podľa podmienok zmluvy o NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a zákonom o rozpočtových pravidlách
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
 • právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb
OPATROVNÍCTVO
 • okrem poručníka súd ustanoví maloletému dieťaťu opatrovníka aj vtedy, ak je to potrebné
  z iných dôvodov a zároveň je to v záujme maloletého dieťaťa. Súd môže podľa stanoviť
  za opatrovníka aj obec.
OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
 • výdavky, ktoré boli skutočne vynaložené počas obdobia stanoveného v zmluve o NFP alebo
  v zmluve o financovaní alebo v rozhodnutí o schválení ŽoNFP7 vo forme nákladov alebo výdavkov prijímateľa, v relevantných prípadoch partnera, a ktoré boli vynaložené na operácie vybrané
  na podporu v rámci operačných programov
OPRÁVNENOSŤ
 • je charakterizovaná ako súlad projektu s osobnými, vecnými, finančnými, územnými a časovými predpokladmi poskytnutia pomoci určenými riadiacim orgánom vo vyzvaní na predkladanie žiadostí
PARTNERSTVO
 •  je zoskupenie osôb vytvorené s cieľom spoločne realizovať projekty a programy. Partnerstvo môže byť vytvorené obcou, združením obcí, samosprávnym krajom, občianskym združením, neziskovou organizáciou, nadáciou, bankou a ďalšou osobou, ktorá sa podieľa na realizácii aktivít projektu alebo programu.
PARTNER PRIJÍMATEĽA
 • osoba/subjekt, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a/alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy o NFP alebo podľa zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom
PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ
 • ak rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa a ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o jeho zverení do pestúnskej starostlivosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa ustanovené predpoklady.
PORADNÝ VÝBOR (PV)
 • zúčastňuje sa na fungovaní registrovaného sociálneho podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu registrovaného sociálneho podniku a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu

a) prerokovaním

1. dôležité otázky rozvoja podniku a napĺňania hlavného cieľa jeho činnosti,

2. stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä ak je ohrozená zamestnanosť,

3. zásadné otázky sociálnej politiky a opatrenia na zlepšenie pracovných podmienok,

4. rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo
    v zmluvných podmienkach,

5. obmedzenie alebo zastavenie činnosti registrovaného sociálneho podniku alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zmenu právnej formy registrovaného sociálneho podniku,

6. opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.

b) právom na informácie

1. RSP ho informuje zrozumiteľným spôsobom a vo vhodnom čase

2. RSP ho informuje o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom vývoji jeho činnosti. RSP môže odmietnuť poskytnúť informácie, ktoré by ho mohli poškodiť, alebo môže vyžadovať, aby sa tieto informácie považovali za dôverné.

c) kontrolnou činnosťou – členovia PV sú oprávnení

1. vstupovať v dohodnutom čase na pracoviská registrovaného sociálneho podniku,

2. vyžadovať od vedúcich zamestnancov potrebné informácie a podklady,

3. podávať návrhy na zlepšovanie pracovných podmienok,

4. vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku, aby dal pokyn na odstránenie zistených nedostatkov a prijal opatrenia na zabránenie porušovania povinností
zo zákona a zo zmlúv,

5. vyžadovať od registrovaného sociálneho podniku informácie o tom, aké opatrenia boli vykonané na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone kontroly.

 • PV má najmenej troch členov – spôsob voľby alebo vymenovania, ako aj spôsob odvolania člena PV upraví RSP vo svojich vnútorných predpisoch tak, aby najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo zabezpečené transparentné a spravodlivé vytváranie PV.
PORUČNÍCTVO
 • ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, bol pozastavený výkon ich rodičovských práv a povinností alebo nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súd ustanoví maloletému dieťaťu poručníka, ktorý bude zabezpečovať jeho výchovu, zastupovať ho a spravovať jeho majetok.
POSKYTOVATEĽ
 • riadiaci orgán, resp. sprostredkovateľský orgán (ak ho tým RO poverí), ktorý je zodpovedný za pridelenie NFP
POZITÍVNY SOCIÁLNY VPLYV
 •  napĺňanie:
 • verejného záujmu – poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre spoločnosť ako celok alebo pre neobmedzený okruh fyzických osôb, poskytovanie spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a poskytovanie spoločensky prospešnej služby.
 • komunitného záujmu – poskytovanie spoločensky prospešnej služby pre skupinu osôb, ktorú je možné ohraničiť a identifikovať podľa územného, členského, záujmového alebo iného objektívneho kritéria, okrem poskytovania spoločensky prospešnej služby znevýhodneným osobám alebo zraniteľným osobám a spoločensky prospešnej služby
PRÁVNE ÚKONY
 • prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Prejav vôle sa môže urobiť konaním alebo opomenutím; môže sa stať výslovne alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o tom, čo chcel účastník prejaviť.
PREDDAVKOVÁ PLATBA
 • úhrada finančných prostriedkov zo strany prijímateľa v prospech dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác. Vzťahuje sa na obchodnoprávne vzťahy medzi prijímateľom a dodávateľom, kde je obvyklé (preukázané obchodnou praxou) pri dodaní predmetu obchodnoprávneho vzťahu dojednať v platobných podmienkach platbu vopred, pričom samotný systém platieb medzi riadiacim orgánom a prijímateľom, t. j. systém predfinancovania, systém zálohových platieb a ich kombinácia so systémom refundácie, nie je týmto dotknutý.
PRIJÍMATEĽ
 • orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú za účelom realizácie projektu alebo operácie poskytované prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie a prostriedky zo štrukturálnych fondov po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP, rozhodnutia o schválení ŽoNFP
PRÍNOS
 • pozitívne dopady realizácie projektu na prijímateľa alebo na definovanú cieľovú skupinu, ktoré môžu mať finančnú aj nefinančnú podobu. Ide o súčet všetkých dosiahnutých plánovaných prínosov projektu
PRÍSPEVOK
 • finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie určené na financovanie realizácie projektov vo forme nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o NFP, resp. rozhodnutia o schválení žiadosti
PROJEKT
 • súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie pomoci, ktoré popisuje žiadateľ v ŽoNFP a ktoré realizuje prijímateľ v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení ŽoNFP
REALIZÁCIA PROJEKTU
 • obdobie od začatia realizácie hlavných aktivít projektu až po finančné ukončenie projektu
REFUNDÁCIA
 • poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi na základe zmluvy o NFP/rozhodnutia
  o schválení ŽoNFP za zdroje EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a na základe žiadosti o platbu prijímateľa formou vyhlásenia prijímateľa k deklarovaným výdavkom prijímateľa, ku ktorým sú doložené účtovné doklady, ktoré prijímateľ uhradil najskôr z vlastných zdrojov
REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK (RSP) A PODNIK SO SOCIÁLNYM DOSAHOM

a) vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,

b) hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,

c) k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,

d) ak

1. zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50% zo zisku po zdanení
na dosiahnutie hlavného cieľa podľa písmena b),

2. časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, rozdeľuje ju podľa postupov
a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ podľa písmena b),

e) do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.

Sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku, je registrovaným sociálnym podnikom.

Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, hlavným cieľom aspoň jednej ich hospodárskej činnosti je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z podmienok podľa odseku 1 písm. c) až e).

Podmienka podľa písm. d) prvého bodu je splnená aj vtedy, ak sú finančné prostriedky
vo výške zisku po zdanení použité jedným z týchto spôsobov:

a) použité na investíciu účelovo určenú na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,

b) prevedené na osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky na ich budúce použitie
na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu alebo

c) vložené do rezervného fondu alebo nedeliteľného fondu na ich budúce použitie
na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.

d) použité na krytie účtovnej straty do sumy daňovej straty, ak ide o RSP, ktorý dosahuje merateľný PSV výlučne nehospodárskou činnosťou, je podmienka ppdľa ods. 1 písm. d) prvého bodu splnená uvedeným spôsobom najdlhšie počas 5 rokov odo dňa priznania štatútu RSP

Sociálny podnik a podnik so sociálnym dosahom sú podnikmi v širšom priestore sociálnej ekonomiky.

RIADIACI ORGÁN
 • národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci určený členským štátom, ktorý je určený na realizáciu programu a zodpovedá za riadenie programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia. V podmienkach Slovenskej republiky je riadiaci orgán určený uznesením vlády SR
SERVISNÁ POUKÁŽKA
 • servisná poukážka má povahu ceniny, ktorá má nominálnu hodnotu na nej uvedenú.
 • vydáva ju MPSVR SR, ktorá súčasne zabezpečuje aj jej tlač, distribúciu, predaj, odkúpenie, spätný odkup, likvidáciu a správu zásob, dozerá na ich ochranu a bezpečnosť a kontroluje nakladanie s nimi
 • platnosť servisnej poukážky môže byť obmedzená časovo, územne alebo osobou, ktorá ju môže použiť
SCHÉMA POMOCI
 • záväzný dokument, ktorý upravuje poskytovanie pomoci v súlade s jej príslušnými právnymi základmi a pravidlami EÚ a SR pre štátnu pomoc
 • každý akt, na základe ktorého možno bez toho, aby boli potrebné ďalšie vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom definovaným v danom akte všeobecným a abstraktným spôsobom a každý akt, na základe ktorého možno pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na neurčené obdobie a/alebo v neurčenej výške
SOCIÁLNY PODNIK
 • „subjekt sociálneho podnikania“, t.j. právnická osoba založená podľa súkromného práva alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa princípy sociálneho podniku. Sociálny podnik spĺňa verejne prospešný cieľ, ktorý je formulovaný v zakladajúcich dokumentoch. Vzniká a rozvíja sa na koncepte tzv. trojitého prospechu – ekonomického, sociálneho a environmentálneho.
SOCIÁLNA EKONOMIKA
 • súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.
SPOLOČENSKY PROSPEŠNÁ SLUŽBA

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,

c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,

e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,

f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,

g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,

h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,

i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu

j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písm. a) až i)

SUBJEKT SOCIÁLNEJ EKONOMIKY
 • občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom a ktorá

a) nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu.

Na účely písm. a) financovaním nie je poskytovanie podpory podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.

b) vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky

c) ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona.

ŠTÁTNA POMOC
 • akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo akoukoľvek formou
  z verejných zdrojov podniku
ÚČASTNÍCI PROJEKTU
 • osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií
ÚSTAVNÁ STAROSTLIVOSŤ

Súd môže nariadiť ústavnú starostlivosť len vtedy, ak je výchova dieťaťa vážne ohrozená alebo vážne narušená, nie je možné dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti a

 1. dieťa je osvojiteľné a nie je možné ho zveriť do starostlivosti budúcich osvojiteľov alebo do   starostlivosti fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,
 2. rodičia dieťaťa nežijú alebo im v starostlivosti o dieťa bráni závažná prekážka
 3. uložené výchovné opatrenie podľa § 37 ods. 3 neviedlo k náprave alebo
 4. rodičia dieťaťa sú pozbavení výkonu rodičovských práv
UŽÍVATEĽ
 • osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku alebo jeho časť za podmienok určených vo vyzvaní na základe predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa a v súlade so zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom
ÚŽERA
 • neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.
VEREJNO-PROSPEŠNÝ ÚČEL
 • najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou
VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 • poskytovanie finančných prostriedkov objektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby
ZAINTERESOVANÁ OSOBA

a) priamo zainteresovaná osoba:

1. zamestnanec príslušného sociálneho podniku,

2. spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,

3. obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného sociálneho podniku,

4. fyzická osoba, ktorá pre príslušný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín

b) nepriamo zainteresovaná osoba:

1. člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia“), neinvestičného fondu, alebo účelového zariadenia cirkvi alebo náboženskej spoločnosti s právnou subjektivitou (ďalej len „účelové zariadenie cirkvi“),

2. člen, zamestnanec, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu iného sociálneho podniku alebo fyzická osoba, ktorá má majetkovú účasť v inom sociálnom podniku,

3. fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prispieva najmenej 1% zo svojich príjmov po zdanení na činnosť občianskeho združenia, nadácie, neziskovej organizácie, neinvestičného fondu, účelového zariadenia cirkvi alebo sociálneho podniku alebo ktorá vykonáva pre nich dobrovoľnícku činnosť,  prispievaním nie je použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely podľa osobitného predpisu (§50 Zák. 595/2003 o dani z príjmov)

4. člen akademickej obce vysokej školy alebo fyzická osoba z odbornej verejnosti, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť, výskumno-pedagogickú činnosť alebo výskumnú činnosť
v oblasti sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov alebo dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnym podnikom.

ZNEVÝHODNENÁ OSOBA
 • fyzická osoba, ktorá:  

a) v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nebola zamestnaná okrem zamestnania v pracovnoprávnom vzťahu, ktorého trvanie nepresiahlo v úhrne 40 dní v kalendárnom roku, a ak  jej zdaniteľné mesačné príjmy a mesačné príjmy zo  starobného, predčasného starobného, vdovského/vdoveckého dôchodku, výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, vdovského/vdoveckého výsluhového dôchodku    nepresiahli v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu, a ktorá

1. je mladšia ako 26 rokov veku, ukončila príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu
na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako 2 rokmi a od jej ukončenia nemala zamestnanie, ktoré trvalo najmenej 6 po sebe nasledujúcich mesiacov,

2. je staršia ako 50 rokov veku,

3. je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,

4. dosiahla vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,

5. žije ako osamelá plnoletá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jej starostlivosť alebo sa stará aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,

6. patrí k národnostnej menšine alebo etnickej menšine a potrebuje rozvíjať svoje jazykové znalosti, odborné znalosti alebo nadobúdať pracovné skúsenosti na účely získania trvalého zamestnania, alebo

7. má trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese,

b) je osobou so zdravotným postihnutím, a to

1. je uznaná za invalidnú alebo

2. nie je uznaná za invalidnú, ale má dlhodobé zdravotné postihnutie znižujúce jej telesné, duševné a zmyslové schopnosti, ktoré bránia jej plnohodnotnému a účinnému zapojeniu sa do pracovného prostredia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu nie staršieho ako jeden rok alebo podľa rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva roky. Dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné postihnutie, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvať najmenej dva roky..

ZRANITEĽNÁ OSOBA

a) prijímateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu,

b) fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii,

c) dieťa alebo žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa osobitného predpisu okrem dieťaťa alebo žiaka podľa osobitného predpisu,

d) dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktorých sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

e) plnoletá fyzická osoba

–  po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti

– ktorej bola poskytovaná na základe dohody starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po skončení výkonu súdneho rozhodnutia dovŕšením plnoletosti

–  ktorá bola zverená do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako rodiča, do pestúnskej starostlivosti alebo ktorej bol súdom ustanovený poručník,

f) fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,

g) fyzická osoba navracajúca sa na trh práce

–  po skončení poberania materskéhoalebo
po skončení poberania rodičovského príspevku, a to 18 mesiacov od skončenia poberania materského alebo od skončenia poberania rodičovského príspevku

–  skončení vykonávania osobnej asistencie alebo po skončení poberania peňažného príspevku na opatrovanie, a to 18 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie

i) fyzická osoba, ktorá je poberateľom starobného dôchodku,

j) fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorej mesačný príjem nepresahuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu,

k) fyzická osoba po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo
z výkonu ochrannej výchovy,  a to 36 mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu ochrannej výchovy

l) fyzická osoba bez štátnej príslušnosti,

m) azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana.

ZAMESTNANEC
 • fyzická osoba v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu
 • nepovažujú sa zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť
ZÁKONNÉ ZASTÚPENIE
 • pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia. Zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník.
ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA PRÁVNICKÝCH OSÔB
 • na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu môžu založiť právnické osoby. Združenie je právnickou osobou, ktorá zodpovedá svojím majetkom za nesplnenie svojich povinností.
ZASTÚPENIE NA ZÁKLADE PLNOMOCENSTVA
 • pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia. Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo.
ZÁRUKA
 • písomný záväzok o prevzatí zodpovednosti za všetky novoiniciované úverové transakcie tretej strany alebo za ich časť, ako sú dlhové alebo lízingové nástroje, ako aj kvázi kapitálové nástroje
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
 • maloletý alebo ten, kto je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť jeho následky; spoločne a nerozdielne s ním zodpovedá, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad. Ak ten, kto spôsobí škodu, pre maloletosť alebo pre duševnú poruchu nie je schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, zodpovedá za škodu ten, kto je povinný vykonávať nad ním dohľad.