Povinnosti RSP vyplývajúce zo zákona č. 112/2018

ilustracny obrazok_kalendar povinnosti


Pravidelné každoročné povinnosti v termínoch:

31.3.   účtovná závierka a Výročná správa overená štatutárnym audítorom (v prípade splnenia podmienky v zmysle §14 odsek 3 zákona č. 112/2018 Z.z.)
15.4.   po ukončení hospodárskeho roka a daňovom priznaní – reinvestovať viac ako 50% zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa
30.6.   vypracovať Výročnú správu RSP
15.7.   predložiť Výročnú správu MPSVR SR, ktoré ju zverejní na svojom webovom sídle
15.7.  zverejniť Výročnú správu na vlastnom webovom sídle

ilustracny obrazok_povinnosti pri registraciiPovinnosti subjektu v rámci konania o priznanie štatútu RSP:
mať zriadený Poradný výbor.
(Registrovaný sociálny podnik zriadený pred 1.1.2020 do 12 mesiacov odo dňa priznania štatútu; smernicu ideálne po priznaní štatútu; kreovanie a príprava volieb do Poradného výboru najneskôr 3 mesiace pred uplynutím 12 mesačnej lehoty.)
Vzorové dokumenty

ilustracny obrazok_povinnosti RSP pocas statutuPovinnosti RSP platné počas celej doby trvania platnosti štatútu:Podrobnosti k nižšie uvedeným povinnostiam Vám bližšie vysvetlia pracovníci v Regionálnych centrách SE.

zákaz presiahnuť maximálny strop pre celkové náklady na mzdy a ďalšie plnenia spojené s pracovnoprávnymi vzťahmi v kalendárnom roku
zákaz presiahnuť obvyklú cenu na trhu iných ako mzdových nákladov RSP
  povinnosť RSP vyplácať mzdu najmenej v sume, ku ktorej sa zaviazal pri poskytnutí podpory alebo verejných prostriedkov podľa osobitného predpisu
  povinnosť RSP písomne oznámiť MPSVR SR zoznam konečných užívateľov výhod – ak nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora a ak nepoužije 100 % zisku po zdanení na dosahovanie svojho PSV
•  zákaz dodávať tovar alebo poskytovať služby závislej osobe, ktorá nie je RSP (okrem výnimiek uvedených v §24 ods. 5 a 6 Zákona č. 112/2018)
 zákaz odberateľských vzťahov od závislej osoby, ktorá je právnickou osobou a nie je registrovaným sociálnym podnikom RSP (okrem výnimiek uvedených v § 24 bod (5) a (6) zákona č. 112/2018)
• zákaz presiahnuť v rámci celkových nákladov na tovary a služby za obdobie 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sumu najvyššej mzdy v RSP za rovnaké obdobie
• dodržať ustanovenie osobitného predpisu, podľa ktorého úrok úveru alebo pôžičky od závislej osoby
nesmie presiahnuť základnú úrokovú sadzbu (maximálny strop podľa čl. 9 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 140, 30. 4. 2004) v platnom znení)
dodržať zákaz prevodu majetku získaného z dotácie alebo nenávratnej časti podmienečne vratného finančného príspevku
• dodržať zákaz vyradiť z obchodného majetku RSP majetok získaný z podpory alebo z verejných prostriedkov
• zákaz prijať verejné prostriedky (okrem výnimiek uvedených v § 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)
• sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo forme nenávratného finančného príspevku alebo dotácie pre RSP, je povinný prenajímať najmenej 70% obytnej plochy bytov
• v účtovníctve osobitne sledovať činnosť vykonávanú ako RSP (v prípade, ak spoločnosť vykonáva viacero podnikateľských činností a nie všetky v postavení RSP) – spoločnosť by mala evidovať oddelene na svojich analytických účtoch za účelom prehľadnosti a preukázateľnosti vynaložených nákladov, ktoré jej vznikajú v súvislosti s touto činnosťou ako RSP
• účtovať v sústave podvojného účtovníctva
 integračného podniku za účelom splnenia pozitívneho sociálneho vplyvu zamestnať zákonom stanovené % znevýhodnených a zraniteľných osôb v dohodnutom rozsahu v pracovnom pomere
 mať podľa zákonom stanovených podmienok v pracovnom pomere najmenej dvoch zamestnancov
(ak RSP žiada o priznanie štatútu integračného podniku)