Čo je sociálne podnikanie

Sociálne podnikanie je založené na kombinácii princípov bežného podnikania
a účasti na riešení rôznych spoločenských problémov a výziev.

Sociálny podnik má byť sebestačný, konkurencieschopný a udržateľný – jeho hlavným cieľom nie je generovanie čo najvyšších ziskov, ale spoluúčasť na riešení sociálnych a spoločenských problémov.  Sociálne podnikanie má okrem iných oblastí dôležitý význam pri riešení otázok zamestnanosti a sociálnej inklúzie ľudí zo znevýchodnených a zraniteľných skupín.

V roku 2018 v krajinách Európskej únie pracovalo približne 6% všetkých zamestnancov v sociálnych podnikoch. Rastúci význam sociálneho podnikania je možné demonštrovať i zvyšujúcim sa záujmom zákonodarcov, finančných inštitúcií alebo akademickej obce o tému sociálneho podnikania. V ostatných rokoch viaceré krajiny Európskej únie prijali právne normy upravujúce priestor sociálneho podnikania.  

Na Slovensku sociálne podnikanie upravuje Zákon č. 112/2018 Z. z.
o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prečo podnikať sociálne? Sociálne podnikanie je na vzostupe a zaujíma sa o oň čoraz viac ľudí. Čo je na ňom také zaujímavé?

Základným princípom sociálneho podnikania je prevádzkovanie spoločensky prospešnej činnosti za pomoci ekonomických nástrojov.
Znamená to, že v prvom rade ide stále o podnikanie, avšak základným cieľom je dosahovanie pozitívnych sociálnych vplyvov, čo danú podnikateľskú činnosť robí zmysluplnou nielen pre spoločnosť, ale často i pre pracovníkov podniku a samotného podnikateľa.

Sociálne podnikanie do podnikania vnáša  etický rozmer a princíp solidarity.  Viacerí vizionári o sociálnom podnikaní hovoria ako o “podnikaní pre 21. storočie”.

Oblasti sociálneho podnikania nie sú limitované. Podnikateľské plány mnohých sociálnych podnikov reagujú na globálne výzvy, akými sú napr. klimatická zmena, starnutie obyvateľstva, kyber-bezpečnosť, extrémna chudoba a snažia sa k ich riešeniu prispievať aktivitami realizovanými na miestnej úrovni.

Svojimi aktivitami sociálne podniky často prispievajú k miestnemu rozvoju
a zvyšovaniu kvality života tak v mestských, ako i vidieckych oblastiach.

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)

Publikácia KONTEX A VÝZVY SOCIÁLNEHO PODNIKANIA NA SLOVENSKU

Stiahnuť dokument (PDF, 468kB)

Bezplatné poradenstvo

Ak nemáte úplne jasno v tom, ako sa pustiť do sociálneho podnikania,
navštívte nás v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky.

Radi vás budeme BEZPLATNE sprevádzať pri vašich úvahách
a plánoch v sociálnom podnikaní.

Kontaktujte nás
Ilustračný obrázok -bezplatná pomoc