Čo je sociálna ekonomika

Pojem sociálna ekonomika sa po prvýkrát v ekonomickej literatúre objavil pravdepodobne v roku 1830. V tomto roku francúzsky liberálny ekonóm Charles Dunoyer uverejnil Traktát o sociálnej ekonomike, v ktorom obhajuje morálny prístup k hospodárstvu. (Správa EK Sociálna ekonomika v Európskej únii).

Vo viacerých krajinách Európy, ako napr. Španielsko, Taliansko, Veľká Británia, je sociálna ekonomika dôležitým sektorom ekonomiky, najmä kvôli svojej orientácii na riešenie spoločenských problémov akými sú  nezamestnanosť a sociálne vyčlenenie, prístup ku bývaniu, vzdelaniu alebo iným verejným službám. Podľa správy Európskej komisie v súčasnosti v Európskej únii fungujú až 2 milióny subjektov sociálnej ekonomiky.  Na Slovensku  prostredie sociálnej ekonomiky upravuje Zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Sociálnu ekonomiku možno charakterizovať princípom solidarity, pričom jej primárnou úlohou je napĺňanie sociálnych a spoločenských cieľov.  Ide o nástroj modernizácie sociálneho štátu a jeho partnerov. Sociálna ekonomika je spájaná predovšetkým, ale nie len, s témami akými je podpora zvyšovania zamestnanosti a sociálnej súdržnosti,  rozvoj verejných služieb alebo podpora regionálneho rozvoja. Tieto sú prítomné  najmä v dvoch hlavných oblastiach verejnej politiky: i) sociálne a pracovné začlenenie, a ii)  miestny rozvoj a tvorba pracovných miest. Jedným z hlavných cieľov sociálnej ekonomiky  je, čo najviac ľudí vyviesť so situácie  pasívnej sociálnej odkázanosti, ktorá indikuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Vzdelávanie zohráva mimoriadne dôležitú rolu. V zmysle Zákona 112/2018 Z.z. je pozitívnym sociálnym vplyvom napĺňanie verejného záujmu alebo komunitného záujmu.

Sociálna ekonomika, ako súhrn aktivít vykonávaných nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu. v mnohých krajinách EÚ upevňuje svoje postavenie v tradičných sektoroch, akými sú napríklad poľnohospodárstvo, služby, sociálne služby, maloobchod, tradičné remeslá, ale i bankovníctvo a  poisťovníctvo.