Zákazka s nízkou hodnotou

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania.
Spracovaný materiál je dobrou pomôckou, ktorá pomôže verejným obstarávateľom zadávať zákazky s nízkou hodnotou v duchu  zákona o verejnom obstarávaní.

Praktická pomôcka na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou (PDF, 1MB)

►Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky◄