Úľava na dani z príjmov

Registrovaný sociálny podnik (právnická osoba a zároveň verejnoprospešný podnik), si podľa §30d zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môže uplatniť nárok na úľavu na dani z príjmu, a to vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie svojho hlavného cieľa. Nárok môže byť uplatnený iba za zdaňovacie obdobie, v ktorom má priznaný štatút RSP k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.
Registrovaný sociálny podnik je povinný sumu danej úľavy použiť na:

  • dosiahnutie hlavného cieľa v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré uplatňuje túto úľavu
    alebo
  • na bankový prevod (osobitný, alebo zahraničný) peňažných prostriedkov vo výške kladného rozdielu medzi úľavou na dani a nákladmi na dosiahnutie cieľa (viď vyššie)

Zákon ďalej upravuje podmienky prevodu, a to časové – prevod je možné uskutočniť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania a zároveň je to daňové obdobie, v ktorom si daňovník uplatnil úľavu. Tieto peňažné prostriedky môžu byť využité najneskôr do piatich rokov odo dňa ich pripísania na účet, alebo pripísania úrokov, a účelové – uvedené finančné prostriedky je možné použiť  iba na obstaranie hmotného majetku.

Registrovaný sociálny podnik nemá nárok na úľavu ak:

  • si uplatňuje úľavu na dani pre príjemcov investičnej pomoci
  • si uplatňuje úľavu na dani pre prijímateľa stimulov
  • neuplatňuje si odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a
  • ide o daňovníka, ktorý nie je prijímateľom podielu zaplatenej dane podľa §50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov (ľudovo 2%).

K podmienkam uplatnenia a použitia podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. je potrebné ešte poukázať aj na podmienku zákona o Sociálnej ekonomike, kde je v §17 ods. 1 uvedené, že  úľava na dani z príjmov môže byť použitá len na podporu investície alebo prípravy projektu investície alebo poradenských služieb súvisiacich s touto prípravou.

O túto úľavu je možné prísť v zdaňovacom období, v ktorom:

a) spoločnosť sa ruší likvidáciou, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu jeho vstupu do likvidácie,

b) sa spoločnosť ruší bez likvidácie, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu rozhodnému dňu. To sa nevzťahuje na zrušenie bez likvidácie v prípade, ak sa RSP zlúči alebo splynie s iným RSP alebo ak sa RSP rozdelí, pričom osoby, na ktoré prechádza jeho imanie, musia byť tiež RSP,

c) je na daňovníka vyhlásený konkurz, v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu,

d) daňovník vrátil štatút registrovaného sociálneho podniku alebo mu bol štatút RSP zrušený, v zdaňovacom období, v ktorom vrátil štatút RSP alebo v ktorom mu bol štatút RSP zrušený,

V tomto prípade je subjekt povinný zvýšiť základ dane v zdaňovacom období straty úľavy
vo výške úhrnu úľav na dani, ktoré si uplatnil za päť bezprostredne po sebe nasledujúcich období.

►Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky◄