Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora a registrované sociálne podniky

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.
Do registra sa povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne.

Registrované sociálne podniky (ďalej len „RSP“) v kontexte Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“) sú partnermi verejného sektora v závislosti od určeného finančného limitu za určitých podmienok.

Praktická pomôcka s podrobnejšími informáciami (PDF, 473 kB)

Register partnerov verejného sektora je sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.

►Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky◄