Sprievodca verejným obstarávaním

Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci implementácie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky vypracovala sprievodcu k aplikácii „sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní“ za účelom poskytnúť odbornú podporu v oblasti procesov verejného obstarávania v rámci zákaziek spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a z iných verejných zdrojov.

Uplatnenie sociálnych hľadísk v procese verejného obstarávania
je dobrovoľný nástroj sociálnej politiky,
čo znamená, že verejný obstarávateľ si môže určiť mieru jeho uplatnenia.
Avšak pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov s účinnosťou
od 1. 1. 2020 vzniká povinnosť použiť sociálne hľadisko
v zmysle § 10 ods. 7 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uplatniť sociálne hľadiská v nákupnom procese prostredníctvom:
> niektorých výnimiek, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá zákona o VO,
> zapracovaním sociálnych hľadísk do súťažných podkladov (v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk),
> vyhradením práva účasti vo VO len pre registrované sociálne podniky, chránené pracoviská a chránené dielne.

Sprievodca verejným obstarávaním (PDF, 470kB), vrátane výnimiek a námetov na ich použitie zo Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je určený pre verejných obstarávateľov (napr. obce, VÚC, právnické osoby zriadené obcou).

Zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní – prehľadné informácie (PDF, 939 kB) je praktická pomôcka, v ktorej sú k dispozícii súhrnné informácie súvisiace so zmluvným vzťahom vo verejnom obstarávaní.

Povinnosti registrovaných sociálnych podnikov z hľadiska Zákona o verejnom obstarávaní v kontexte národného projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (PDF, 743 kB) – prehľadný zoznam.


Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám radi poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky