Sociálne poľnohospodárstvo a jeho podpora na Slovensku

Sociálne poľnohospodárstvo

Sociálne poľnohospodárstvo predstavuje inovatívny prístup. Predstavuje jednak multifunkčné poľnohospodárstvo ale tiež integrované zamestnávanie (zdravotnú starostlivosť, rehabilitáciu, terapiu, resp. obsahuje sociálny koncept), a to na lokálnej úrovni, teda u malých a stredných farmárov.

Ilustračný obrázok

Sociálne poľnohospodárstvo môžeme prioritne definovať ako súbor aktivít, pri ktorých sa využívajú poľnohospodárske zdroje, ako rastlinné tak živočíšne s cieľom vytvárania sociálneho prínosu.

Sociálne poľnohospodárstvo preto prispieva k spokojnosti a rozvoju človeka, ale tiež k rozvoju vidieckych oblastí a lepšiemu zhodnoteniu vzťahov medzi mestom a vidiekom.

Úlohou sociálneho poľnohospodárstva je teda nielen poľnohospodárska produkcia, ale aj ponúkať a vytvárať služby, nové pracovné miesta, vzdelávacie aktivity a uskutočňovať rôzne druhy terapií pre široké spektrum osôb so špecifickými potrebami. Toto predstavuje pre farmárov ďalší zdroj príjmov, zapojenie a vypracovanie si vlastnej pracovnej sily prostredníctvom znevýhodnených a zraniteľných  skupín obyvateľstva.

                Sociálne poľnohospodárstvo a jeho podpora na Slovensku

Jedným z významných podporných nástrojov regionálnej politiky je sociálna ekonomika (SE), zastrešená zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov (zákon č. 112/2018 Z. z.).

Sociálna ekonomika reflektuje na regionálne požiadavky, je nástrojom pre podporu rozvoja podnikateľského prostredia na regionálnej úrovni a je jedným z opatrení prispievajúcich k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva. Podporuje zamestnanosť, hospodársku a územnú súdržnosť vznikom a systémovou podporou subjektov sociálnej ekonomiky.

logo MPSVR SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) spustilo ku koncu roka 2020 národný projekt „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“, ktorého cieľom je vytvoriť a spustiť funkčný systém investičnej podpory sociálnym podnikom a prispieť tak k posilňovaniu zamestnanosti znevýhodnených a zraniteľných osôb. Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch definuje ako jednu z foriem podpory sociálnym podnikom poskytovanie investičnej podpory vo forme kombinácie grantov a finančných nástrojov, teda návratnej a nenávratnej zložky.
Intervencia národného projektu (ďalej len „NP“) je zameraná na podporu registrovaných sociálnych podnikov (ďalej len RSP“) podľa zákona č. 112/2018 Z. z. v súlade s prínosom Operačným programom Ľudské zdroje.

Cieľom NP je pilotné overenie funkčnosti nastaveného systému investičnej podpory RSP, aby prežili náročnú počiatočnú fázu fungovania a dosiahli úroveň stability, ktorá im následne umožní zlepšiť prístup k zamestnaniu a predchádzať nezamestnanosti vo väzbe na potreby trhu práce a regionálnych trhov práce prostredníctvom investičnej pomoci pre RSP. Účelom NP je podpora RSP formou povinnej kombinácie návratnej pomoci (finančného nástroja, resp. komerčného úveru) prostredníctvom finančnej inštitúcie a nenávratnej pomoci – nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) prostredníctvom Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny ako prijímateľa NP a poskytovateľa NFP užívateľom podľa zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. NFP je poskytovaný RSP, ktorým bol prvotne poskytnutý úver podľa schváleného investičného zámeru. Ako vyplýva zo zahraničných skúseností a z ex ante hodnotenia pre využitie finančných nástrojov v SR v programovom období 2014-2020, začínajúce sociálne podniky často nutne potrebujú okrem návratnej pomoci aj nenávratnú zložku financovania.
Z NFP sú pre RSP oprávnené výdavky na obstaranie tovarov, poskytnutie služieb a na mzdy, podľa stanovených pravidiel v súlade so schémou štátnej pomoci na podporu podnikov v širšom priestore SE resp. schémou pomoci de minimis. Cieľovými skupinami NP sú zamestnávatelia (RSP), zamestnanci, uchádzači o zamestnanie a neaktívne osoby.

Logo NP ISE

Od roku 2018 MPSVR SR  realizuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky (NP ISE ) prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR. Projekt je jedným z troch pilierov, nakoľko jeho prostredníctvom sa vytvorila podporná infraštruktúra sociálnej ekonomiky, ktorá je vybudovaná na celom Slovensku. V rámci aktivít projektu je otvorených 8 regionálnych centier sociálnej ekonomiky v územnej pôsobnosti každého samosprávneho kraja, ktoré spolu so zastúpením centrálnej koordinačnej jednotky v Bratislave, zvyšujú povedomie o sociálnej ekonomike.
Koordinovane poskytujú záujemcom a potenciálnym subjektom sociálnej ekonomiky informácie o sociálnom podnikaní, informujú o zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a taktiež usmerňujú a poskytujú nevyhnutnú pomoc a podporu pri rozbehu novovznikajúcim sociálnym podnikom.

Prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny realizuje MPSVR SR tiež národný projekt „Podpora integračných podnikov“,ktorý bol takisto spustený v roku 2018. Je zameraný na podporu registrovaných integračných sociálnych podnikov. Týmto národným projektom sa v regiónoch prostredníctvom Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR implementujú aktívne opatrenia na trhu práce, zamerané na podporu zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb formou poskytovania príspevkov podľa §53f a §53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
V sociálnom poľnohospodárstve ak hovoríme o integrácii, ide práve o splnenie podmienok registrovaného integračného sociálneho podniku, ktorý zamestnáva  zraniteľné a znevýhodnené osoby definované zákonom č. 112/2018 Z. z. a za podmienok, ktoré tento zákon ustanovuje.

                Nepriama forma podpory sociálnych podnikov

Pre účely nepriamej formy podpory zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch novelizoval viacero súvisiacich právnych noriem. Úpravou boli dotknuté napríklad zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky