…bolo témou konferencie uskutočnenej v Trenčíne 22.10.2019. Implementačná agentúra MPSVR a SR bola spoluorganizátorom konferencie, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy, verejnej správy, VÚC, ÚVO, univerzity, podnikatelia, hostia z Českej republiky a  sociálni podnikatelia.

Podstatu spoločensky zodpovedného obstarávania môžeme nadľahčene zahrnúť pod pojem „obstarávanie s rozumom“. Pri jeho uplatňovaní je využitá trhová sila verejných obstarávateľov na to, aby sa pri  nákupe tovarov, služieb a stavebných prác získala pridaná hodnota v podobe sociálnych (spoločenských) a environmentálnych pozitívnych dopadov. Efektívnym a zodpovedným využitím verejných prostriedkov podporuje štátna a verejná správa  riešenia ekonomicky, sociálne a environmentálne šetrné.

Pre účastníkov konferencie  boli inšpiratívne príklady dobrej praxe, ktoré prezentovali sociálni podnikatelia zo Slovenska a verejní obstarávatelia z Českej republiky.

Jedným z príkladov  bol štátny podnik Povodí Vltav, ktorý sa zodpovednému verejnému obstarávaniu intenzívne venuje od roku 2016, keď začal v rámci vybraných verejných zákaziek žiadať od dodávateľov  zamestnávanie  osôb z radov dlhodobo nezamestnaných, osôb so zníženým prístupom na trh práce, ale tiež podporuje študentov formou odbornej praxe, ktorá im slúži ako základ  úspešnému vstupu na trh práce po dokončení štúdia. Od roku 2016 po súčasnosť sa Povodiu Vltavy podarilo získať zamestnanie pre 68 osôb so sťaženým prístupom na trh práce a osôb dlhodobo nezamestnaných, pre jednu osobu so záznamom v registri trestov a pro 25 študentov, ktorí sa vo väčšine prípadov podieľajú  u vybraných dodávateľov na príprave  projektových prác či odborných analýz.

Mesto Jičín zas pri zákazke na stavebné úpravy požadovalo od zhotoviteľa stavby, aby uskutočnil minimálne dve exkurzie počas trvania stavebných prác, s cieľom podporiť u mládeže záujem o prácu v technických odboroch.

Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom úspešne realizujú napríklad aj v akademickom prostredí Masarykovej univerzity v Brne alebo obstarávatelia z vyšších územných celkov.

Starosta obce Čirč a súčasne konateľ obecného sociálneho podniku z východného Slovenska, Michal Didik, odovzdal svoje skúsenosti s činnosťou v obecnom sociálnom podniku. Obec mala dlhodobý zámer ako zamestnávať Rómov, zákon o sociálnych podnikoch urýchlil premeniť víziu na realitu. Obecný sociálny podnik zamestnáva miestnych obyvateľov, medzi ktorých patria aj Rómovia. Sociálny podnik sa zameriava na stavebné práce, ktoré vykonáva na obecných objektoch – zrekonštruovali požiarnu zbrojnicu, miestne chodníky, pracujú na prístavbe materskej školy a majú zámer stavať byty. V budúcnosti sociálny podnik rozšíri svoju činnosť o chov dobytka a činnosti v lesníctve.

Dôležitým bodom programu konferencie bol podpis memoranda, ktorým štátna tajomníčka Ministerstva práce a sociálních věcí Českej republiky a štátny tajomník Ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyjadrili a potvrdili vzájomnú ochotu spolupracovať v oblasti spoločensky zodpovedného obstarávania.

Konferencia na túto tému bola prvou, a podľa plánov kompetentných zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny určite nie poslednou.