Sociálny podnik Wasco vo Valaskej

PODMIENKY REGISTRÁCIE

Priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku podlieha zákonu č. 112/2018 Z. z. §7 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku

 1. Formálne podmienky

Podanie písomnej Žiadosti vrátane potrebných príloh – formulár na web MPSVR SR

 1. Reálne podmienky

RSP musí spĺňať podmienky podľa zákona – overujú sa v konaní o priznaní štatútu RSP

Štatút registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi v súlade s ustanovením § 6 zákona, ktorý

 1. a) spĺňa / do budúcna deklaruje že splní podmienky podľa § 5 ods. 1 zákona, t.j.:
 2. byť subjektom sociálnej ekonomiky podľa § 4 ods. 1 zákona
 3. vykonávať sústavne, samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť 3. mať ako hlavný cieľ dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (PSV)
 4. dosahovať PSV výrobou/dodávaním/poskytovaním/distribúciou tovarov/služieb alebo spôsobom ich výroby/poskytovania
 5. reinvestovať viac ako 50% čistého zisku
 6. rozdeľovať prípadný zvyšný zisk, tak aby nenarúšal hlavný cieľ
 1. b) má zriadený poradný výbor podľa § 9 alebo uplatňuje demokratickú správu podľa § 10,
 2. c) má základný dokument
 3. d) má sídlo/ miesto podnikania, na území SR, EÚ, EHP alebo Švajčiarskej konfederácie,
 4. e) je dôveryhodný,
 5. f) má vypracovaný projekt činnosti vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov
 6. g) je bezúhonný
 7. h) dodržiava vo svojej vnútornej organizácii a činnosti podmienky podľa
 8. § 221 ods. 3,§ 222, 223, 235, 244, 245, 252 a 253 Obchodného zákonníka, ak ide o občianske združenie,
 9. § 67, 105, 106, 108 až 124 a 136 Obchodného zákonníka, ak ide o nadáciu, neziskovú organizáciou alebo účelové zariadenie cirkvi,
 10. i) nemá nedoplatky na verejné zdravotné poistenie, na sociálne poistenie, povinných príspevkov
  na starobné dôchodkové sporenie
 11. j) nemá nedoplatky na dani v SR, ktorej správcom je daňový úrad alebo colný úrad,
 12. k) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania 3 roky pred podaním žiadosti
 13. l) nie je v konkurze (ani nebol zastavený/zrušený z dôvodu nedostatku majetku)
 14. m) nie je v likvidácii, ani v reštrukturalizácii
 15. n) nemal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku 3 roky pred podaním žiadosti

 

Základným dokumentom podľa § 6 ods. 1 písm. c):

 1. a) občianskeho združenia, účelového zariadenia cirkvi, družstva a akciovej spoločnosti sú stanovy,
 2. b) neziskovej organizácie je štatút,
 3. c) nadácie je nadačná listina,
 4. d) verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným je spoločenská zmluva,
 5. e) jednoduchej spoločnosti na akcie je zakladateľská zmluva, zakladateľská listina alebo stanovy,
 6. f) fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá je zamestnávateľom, a žiadateľa, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu, je iný dokument.

Žiadosť o priznanie štatútu RSP – základné náležitosti:

 • identifikačné údaje žiadateľa
 • určenie druhu RSP podľa §11 ods.1 – verejnoprospešný/ komunitnoprospešný
 • určenie druhu RSP podľa zamerania činnosti §11 ods.2 – integračný/ sociálny podnik bývania/ iný RSP

Prílohy:

 1. údaje potrebné pre zabezpečenie výpisu z registra trestov
 2. základný dokument:
 • opis hlavného cieľa – napr. dosahovanie merateľného PSV podporou zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených (ZO) a zraniteľných osôb (ZRO)
 • spôsob merania PSV – napr. % zamestnaných ZO a ZRO
 • predmet hospodárskej činnosti – predmet podnikania opis ako výroba/dodávanie/poskytovanie/distribúcia tovarov/služieb alebo spôsob ich výroby/poskytovania prispievajú k dosahovaniu PSV – napr. tovary a služby podnik vyrába/poskytuje prostredníctvom zamestnávania ZO alebo ZRO v rámci predmetu svojej hospodárskej činnosti
 • záväzok reinvestície viac ako 50% čistého zisku + ako sa bude rozdeľovať zvyšná časť zisku – podnik sa zaväzuje, že bude využívať 100% zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa
 • existencia poradného výboru/demokratickej správy – zainteresované osoby sú zapájané do fungovania podniku prostredníctvom poradného výboru, pričom spôsob voľby alebo vymenovania členov poradného výboru a spôsob ich odvolania a fungovanie poradného výboru upraví sociálny podnik vo svojich vnútorných predpisoch
 • opis splnenia podmienok podľa ustanovení Obchodného zákonníka – najmä §§ 221 – 253
 • uviesť pri obchodnom mene alebo názve „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r.s.p.“
 1. projekt činnosti vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov – platí pre začínajúci podnik v zmysle § 6 ods. 1 písm. f) zákona; existujúci najviac rok

Ministerstvo práce zisťuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. e) a m) u všetkých žiadateľov.

Konanie o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

 1. a) podanie Žiadosti
 2. b) posudzovanie splnenia podmienok na MPSVR SR:

* formálne podmienky – žiadosť + prílohy
* podmienky ustanovené zákonom, ktorých splnenie MPSVR overuje z úradnej povinnosti
* overovanie dôveryhodnosti na mieste

 1. c) vydanie štatútu MPSVR SR + doručenie osvedčenia alebo
 2. d) vydanie rozhodnutia MPSVR SR o nepriznaní štatútu RSP

Žiadosť o štatút sa podáva na formulári určenom ministerstvom práce a doručuje sa spolu s prílohami na adresu :

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ing. Ingrid Ujváriová
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Prílohou k žiadosti o štatút