INDIVIDUÁLNA POMOC

  • pomoc ad hoc
  • poskytnutie pomoci jednotlivým príjemcom na základe schémy pomoci

LEKÁRSKA POSUDKOVÁ ČINNOSŤ

  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnania
  • možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav
  • možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom na zdravotný stav
  • opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 Zákona o zamestnanosti
  • schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8 Zákona o zamestnanosti, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti