Je možné reálne účtovať 10% DPH? Bude sa uplatňovať aj na iné tovary a služby ako v prílohe č. 7?

Odpoveď: Príloha č. 7 platí pre všetky podnikateľské subjekty, teda aj pre RSP. K otázke ohľadne účtovania 10 % DPH pre RSP pripájame link k informácii Finančnej správy SR k zákonu č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Je potrebné naštudovať si príslušnú informáciu: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Nepriame_dane/2018.10.24_222_2004_Z_z.pdf

Môže sa registrovaný sociálny podnik uchádzať o 2% daní? Môže registrovaný sociálny podnik prijímať dary?

Odpoveď:  Pre registrovaný sociálny podnik, vzhľadom na to, že nemení svoju právnu formu, platia všetky možnosti získania prostriedkov v zmysle platných predpisov.