Formy a účely podpory

Priame:  
a) investičná a kompenzačná pomoc 

 • návratne: pôžičky, úvery, kapitál
 • polonávratne: podmienečný grant
 • nenávratne: príspevok z fondov EU, dotácia

b) kompenzačný príspevok

Nepriame: 
a) podpora dopytu

 • servisné poukážky

b) verejné obstarávanie

 • uplatňovanie sociálneho hľadiska
 • vyhradené zákazky

c) daňové opatrenia

 • daňová úľava
 • znížená sadzba DPH

d) prevod nehnuteľností samospráv

Pravidlá štátnej pomoci

Investičná pomoc a kompenzačná pomoc:

 • Pre začínajúce podniky – schválená schéma štátnej pomoci SA.51342
 • Pre ostatné podniky – pripravovaná schéma pomoci de minimis

Kompenzačný príspevok:

 • Pre znevýhodnené osoby (vrátane zdravotne postihnutých) – schválená schéma štátnej pomoci SA.40975 
 • Pre zraniteľné osoby – pripravovaná schéma pomoci de minimis