Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je mpsvr.jpgNR SR dňa 13.3.2018 schválila Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (č. 112/2018 Z. z.), ktorý vytvára komplexnú úpravu sektora sociálnej ekonomiky všeobecne a sociálnych podnikov zvlášť. Na stránke o. i. nájdete informácie o podmienkach a postupe registrácie sociálnych podnikov, prehľad všetkých už registrovaných sociálnych podnikov, kontakty na podporné regionálne centrá sociálnej ekonomiky, informácie o projekte Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach a iné dôležité informácie. 

Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je upar.jpgÚPSVaR realizuje jeden z kľúčových NP na podporu rozvoja SE na Slovensku Podpora integračných podnikov, prostredníctvom ktorého podporuje registrované integračné sociálne podniky – poskytuje kompenzačné príspevky podľa § 53g a § 53f Zákona o službách zamestnanosti. Ďalšou významnou finančnou podporou bude pripravovaný NP Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka, ktorý kombináciou návratnej a nenávratnej pomoci pri rešpektovaní princípov trhu a pravidiel štátnej pomoci prinesie registrovaným sociálnym podnikom ďalši kapitál. 

Slovak Business Agency

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je sba.jpgSBA predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory malého a stredného podnikania. Realizuje národné projekty NPC II BA-kraj a NPC v regiónoch, ktorých cieľom je etablovať inštitúcie poskytujúce komplexnú, systematickú podporu a odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ako aj pre záujemcov o podnikanie – Národné podnikateľské centrá vo všetkých krajoch Slovenska. Hlavným cieľom je nárast vzniku nových konkurencieschopných malých a stredných podnikov.