Sociálny podnik Solisko Čirč s.r.o., je prvým svojho druhu v okrese Stará Ľubovňa

Sociálna práca nie je na Slovensku nový pojem. Odjakživa boli a sú súčasťou každej komunity sociálne alebo zdravotne znevýhodnení spoluobčania, ktorým treba pomôcť, o ktorých sa treba postarať, ideálne dať im prácu a začleniť ich do bežného ľudského života. Okrem sociálnej práce tak rastie aj význam sociálnej ekonomiky, ktorá sa stáva integrálnou súčasťou našej spoločnosti, nášho hospodárstva.

Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa stali hlavnými protagonistami sociálnej ekonomiky organizácie občianskej spoločnosti – mimovládne (neštátne) neziskové organizácie. Tieto v zmysle napĺňania svojich hlavných cieľov dosahujú pozitívny sociálny vplyv v širokom spektre oblastí spoločenského života: od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, až po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia.

V sociálnej ekonomike sa však neocitajú iba aktivity tých subjektov, u ktorých sledovanie pozitívneho sociálneho vplyvu patrí medzi ich hlavné ciele. Do sociálnej ekonomiky rovnako patria napríklad aktivity podnikateľských subjektov primárne sa zameriavajúcich na tvorbu zisku. Ide o tie ich aktivity, ktoré sledujú pozitívny sociálny vplyv a sú prejavom ich spoločenskej zodpovednosti voči zraniteľným, či znevýhodneným osobám, prípadne prejavom ich úsilia v oblasti ochrany životného prostredia či záchrany kultúrnych a duchovných hodnôt. V sociálnej ekonomike tak môžu a v skutočnosti naozaj pôsobia viaceré subjekty práva – od mimovládnych neziskových organizácií, cez družstvá až po obchodné spoločnosti, ktoré svoje spoločensky prospešné ciele napĺňajú širokou škálou aktivít: od aktivít neziskového charakteru, cez inú zárobkovú činnosť až po podnikateľské aktivity, ktorými dnes i v zmysle novelizácie Obchodného zákonníka možno sledovať dosahovanie spoločensky prospešných cieľov.

Téma sociálnej ekonomiky postupne rezonuje vo viacerých iniciatívach a projektoch, či už z radov ústredných orgánov štátnej správy, štátom zriadených agentúr, orgánoch samosprávy a organizácií tretieho sektora, ktoré spoločne smerujú (či už priamo alebo nepriamo) k jej podpore, posilneniu a ďalšiemu rozvoju. Prinášame prehľad tých najdôležitejších.