Proces nákupu so zohľadnením sociálnych aspektov


V Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (ďalej len „smernica“) sa uvádza potreba výrazne podporiť a zmodernizovať pravidlá verejného obstarávania za účelom zvýšiť efektívnosť verejných výdavkov, uľahčiť účasť malých a stredných podnikov na verejnom obstarávaní a umožniť  lepšie využívať verejné obstarávanie na podporu  dosahovania spoločenských cieľov – využiť verejné obstarávanie ako nástroj na plnenie sociálnej politiky.

V Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (ďalej len „smernica“) sa uvádza potreba výrazne podporiť a zmodernizovať pravidlá verejného obstarávania za účelom zvýšiť efektívnosť verejných výdavkov, uľahčiť účasť malých a stredných podnikov na verejnom obstarávaní a umožniť  lepšie využívať verejné obstarávanie na podporu  dosahovania spoločenských cieľov – využiť verejné obstarávanie ako nástroj na plnenie sociálnej politiky.

Smernica kladie dôraz na zamestnanie a povolanie, ktoré prispievajú k začleneniu do spoločnosti a sú kľúčovými prvkami pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí pre všetkých. V tejto súvislosti môžu zohrávať významnú úlohu chránené dielne. To isté platí v prípade sociálnych podnikov, ktorých hlavným cieľom je podporovať sociálne a profesionálne začlenenie alebo opätovné začlenenie osôb so zdravotným postihnutím a znevýhodnených osôb, akými sú nezamestnaní, osoby patriace k znevýhodneným menšinám alebo inak sociálne marginalizovaným skupinám. Takéto chránené dielne, chránené pracoviská alebo registrované sociálne podniky však nemusia byť schopné získať zákazky za normálnych podmienok súťaže. Z toho dôvodu je vhodné ustanoviť, aby členské štáty takýmto subjektom mohli vyhradiť právo zúčastňovať sa na postupe zadávania verejných zákaziek, podporovať, aby do postupov verejného obstarávania boli primerane zahrnuté požiadavky na sociálnu integrácia znevýhodnených osôb alebo príslušníkov zraniteľných skupín medzi osoby určené na plnenie zákazky, a tým uplatňovať sociálne zodpovedné verejné obstarávanie.

Smernica bola transponovaná do Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“).

V súlade so zákonom o VO verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uplatniť sociálne hľadiská vo verejnom obstarávaní prostredníctvom:

  • niektorých výnimiek, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá zákona o VO
  • zapracovaním sociálnych hľadísk do súťažných podkladov
  • vyhradením práva účasti vo VO len pre registrované sociálne podniky, chránené pracoviská a chránené dielne

Zákon o verejnom obstarávaní definuje sociálne hľadisko ako aspekt súvisiaci s predmetom zákazky, ktorý môže viesť k pozitívnemu sociálnemu vplyvu plnenia predmetu zákazky, najmä k vytvoreniu alebo podpore tvorby pracovných príležitostí, dôstojným, spravodlivým a uspokojivým pracovným podmienkam nad rámec zákonom vyžadovanej povinnosti ich zabezpečenia, začleneniu znevýhodnených, ohrozených alebo vylúčených osôb a skupín osôb do spoločenských vzťahov a zjednodušeniu ich prístupu na trh práce, zvýšeniu dostupnosti a použiteľnosti tovarov, služieb a stavebných prác pre zdravotne postihnuté osoby, etickému a spravodlivému obchodovaniu, zabezpečeniu rastu ekonomiky založenej na vedomostiach a inováciách, udržateľnosti zdrojov a sociálnej a územnej súdržnosti, k zvyšovaniu zodpovednosti dodávateľov vo vzťahu k záujmom spoločnosti, najmä integrovaním sociálne prospešných aktivít do činnosti dodávateľa alebo zmierňovaniu dôsledkov ekonomického a sociálneho zaostávania najmenej rozvinutých okresov.