Pomoc na podporu dopytu – Servisné poukážky

Servisné poukážky predstavujú jeden z druhov pomoci na podporu dopytu, ktorý má formu ceniny v nominálnej hodnote 10€.

Ilustračný obrázok servisnej poukážky

Používajú sa na platbu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu, ktorú poskytuje registrovaný sociálny podnik, napr.: upratovanie, umývanie okien, pranie, žehlenie, kosenie, orez stromov a kríkov, či príprava palivového dreva/drevnej štiepky…

Servisné poukážky sú určené všetkým, ktorí:
nemajú čas si tieto práce vykonávať vlastnými silami, ale majú prostriedky na to, aby si ich objednali
• odkázaným osobám, ktoré by si tieto práce radi urobili, ale nevládzu alebo nemôžu (odkázanou osobou je fyzická osoba, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – zákon č. 448/2008 Z. z.o sociálnych službách…)

Servisné poukážky vydáva v rámci svojej kompetencie Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, ich použitie môže byť časovo, územne alebo personálne obmedzené. V prípade poškodenia je možné ich vymeniť a nepoužité servisné poukážky vrátiť.

Obrázok popisujúci funkciu a kolobeh servisných poukážok.

Materiál je k dispozícii na stiahnutie.

Materiál Servisné poukážky na stiahnutie (PDF, 564kB)

Servisné poukážky – informačný leták (PDF, 3 MB)

Vyhláška MPSVR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky

Kompletný prehľad foriem aktuálnej štátnej podpory pre sociálne podniky (PDF, 731 KB).

Bezplatné informácie, pomoc a podporu Vám radi poskytnú v Regionálnych centrách sociálnej ekonomiky