Memorandá o spolupráci

S cieľom posilňovať povedomie širokej verejnosti o sociálnom podnikaní, prepojiť skúsenosti a znalosti zainteresovaných inštitúcií a spoločnými silami posilniť rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku, podpísala Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky memorandá o spolupráci:

Šanca na návrat
Logo Šanca na návrat

Je národný projekt, ktorého cieľom je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. Realizuje ho Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Hlavným účelom spolupráce je zvyšovanie zamestnanosti odsúdených občanov a osôb po výkone trestu prepojením partnerských ústavov Zboru väzenskej a justičnej stráže s Regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky. Regionálne centrá sociálnej ekonomiky sa budú snažiť napomáhať pri vyhľadávaní vhodných pracovných príležitostí v registrovaných sociálnych podnikoch.
Memorandum.


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Logo fakulty

Študijné odbory fakulty sú zamerané na vzdelávanie odborníkov pre integrovaný rozvoj spoločnosti, regionálny rozvoj, manažment prírodných zdrojov, krízový manažment, ekonomiku a manažment vidieckeho turizmu.

Cieľom spolupráce je príprava a spoločná realizácia podujatí a aktivít v oblasti výskumu, analýz a vzdelávania v téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.
Memorandum.


Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Logo fakulty

Katedra sociálneho rozvoja a práce a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave sú profilované na výučbu sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, regionálneho rozvoja a v rámci nich na regionálnu ekonómiu a tvorbu projektov pre regionálny a lokálny rozvoj.

Cieľom spolupráce je príprava a spoločná realizácia podujatí a aktivít v oblasti výskumu, analýz a vzdelávania v téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.
Memorandum.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Logo Rozvojovej agentúry BBSK

„Rozvojová agentúra BBSK” je nezisková organizácia založená Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja, aby svojou činnosťou pomohla naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, a to najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Pôsobí v troch sekciách – Sekcia stratégie politík, kde pracujú špecialisti na rozvojové priority dopravy, cestovného ruchu, uplatniteľnosti študentov na trhu práce a sociálnu ekonomiku; Sekcia dátových analýz a Sekcia prípravy a implementácie projektov, ktorá sa zameriava na čerpanie finančných zdrojov. V rámci Rozvojovej agentúry BBSK kraj založil a k dnešnému dňu prevádzkuje už tri sociálne podniky.

Cieľom spolupráce je príprava a spoločná realizácia podujatí a aktivít v oblasti zvyšovania povedomia širokej a odbornej verejnosti, vzdelávania, výskumu, analýz a ďalšieho vytvárania príležitostí potrebných pre vzostup sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky v priestore verejných a sociálnych politík s cieľom podnietenia rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach Slovenskej republiky.
Memorandum.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
Logo UMB

PF UMB je inštitúcia založená na princípoch slobody, zodpovednosti a solidarity, v ktorej vzdelanie predstavuje kľúčovú hodnotu. Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie.

Pedagogická fakulta UMB sa aktívne angažuje v rozvoji komunít a regiónu pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti prostredníctvom implementácie stratégie service learning, prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania, podpory dobrovoľníckych aktivít študentov a študentiek a spolupráce s organizáciami verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora.

Cieľom spolupráce je príprava a spoločná realizácia podujatí a aktivít v oblasti výskumu, analýz a vzdelávania v téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.
Memorandum.


Slovak Business Agency

SBA je špecializovaná inštitúcia zameraná na podporu malých a stredných podnikateľov. Prostredníctvom Národných podnikateľských centier (NPC) poskytuje bezplatné poradenstvo na rôzne témy podnikania, ako napríklad marketing, využívanie sociálnych sietí, novinky v účtovníctve, pracovné právo, GDPR, cenotvorba a iné. NPC sa nachádzajú v každom kraji ale ich poradenstvo je možné využívať aj online.

Cieľom spolupráce je synergické poskytovanie podpory malým a stredným podnikom pôsobiacim v oblasti sociálnej ekonomiky, najmä formou vzdelávania, poradenstva a mentoringu pre zabezpečenie ich udržateľnosti. 
Memorandum.
Dodatok č. 1 k memorandu.


Žilinský samosprávny kraj

Snahou vedenia Žilinského samosprávneho kraja je začleniť zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí do spoločnosti, vytvárať pre nich podmienky na prácu a prispieť tak k rovnosti ich šancí na trhu práce. ŽSK nielen plne podporuje „svojich“ sociálnych podnikateľov, ale úspešne prevádzkuje registrovaný sociálny podnik s názvom Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.

Cieľom memoranda je úzka spolupráca a vzájomná podpora pri rozvoji sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky na území Žilinskej župy.
Memorandum.