Memorandá o spolupráci

S cieľom posilňovať povedomie širokej verejnosti o sociálnom podnikaní, prepojiť skúsenosti a znalosti zainteresovaných inštitúcií a spoločnými silami posilniť rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku, podpísala Implementačná agentúra MPSVR SR prostredníctvom národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky memorandá o spolupráci:

Šanca na návrat
Logo Šanca na návrat

Je národný projekt, ktorého cieľom je u osôb vo výkone trestu odňatia slobody znížiť riziká sociálneho vylúčenia a zvýšiť kompetencie pri uplatnení sa na trhu práce. Realizuje ho Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Hlavným účelom spolupráce je zvyšovanie zamestnanosti odsúdených občanov a osôb po výkone trestu prepojením partnerských ústavov Zboru väzenskej a justičnej stráže s Regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky. Regionálne centrá sociálnej ekonomiky sa budú snažiť napomáhať pri vyhľadávaní vhodných pracovných príležitostí v registrovaných sociálnych podnikoch.
Informácie o projekte na stiahnutie.


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Logo fakulty

Študijné odbory fakulty sú zamerané na vzdelávanie odborníkov pre integrovaný rozvoj spoločnosti, regionálny rozvoj, manažment prírodných zdrojov, krízový manažment, ekonomiku a manažment vidieckeho turizmu.

Cieľom spolupráce je príprava a spoločná realizácia podujatí a aktivít v oblasti výskumu, analýz a vzdelávania v téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.


Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Logo fakulty

Katedra sociálneho rozvoja a práce a Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU v Bratislave sú profilované na výučbu sociálnej politiky, politiky zamestnanosti, regionálneho rozvoja a v rámci nich na regionálnu ekonómiu a tvorbu projektov pre regionálny a lokálny rozvoj.

Cieľom spolupráce je príprava a spoločná realizácia podujatí a aktivít v oblasti výskumu, analýz a vzdelávania v téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Logo Rozvojovej agentúry BBSK

„Rozvojová agentúra BBSK” je nezisková organizácia založená Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja, aby svojou činnosťou pomohla naštartovať zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie v kraji, a to najmä v najmenej rozvinutých regiónoch. Pôsobí v troch sekciách – Sekcia stratégie politík, kde pracujú špecialisti na rozvojové priority dopravy, cestovného ruchu, uplatniteľnosti študentov na trhu práce a sociálnu ekonomiku; Sekcia dátových analýz a Sekcia prípravy a implementácie projektov, ktorá sa zameriava na čerpanie finančných zdrojov. V rámci Rozvojovej agentúry BBSK kraj založil a k dnešnému dňu prevádzkuje už tri sociálne podniky.

Cieľom spolupráce je príprava a spoločná realizácia podujatí a aktivít v oblasti zvyšovania povedomia širokej a odbornej verejnosti, vzdelávania, výskumu, analýz a ďalšieho vytvárania príležitostí potrebných pre vzostup sociálneho podnikania a sociálnej ekonomiky v priestore verejných a sociálnych politík s cieľom podnietenia rozvoja sociálnej ekonomiky v podmienkach Slovenskej republiky.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela
Logo UMB

PF UMB je inštitúcia založená na princípoch slobody, zodpovednosti a solidarity, v ktorej vzdelanie predstavuje kľúčovú hodnotu. Poslaním fakulty je pripravovať nových odborníkov v pomáhajúcich profesiách orientovaných na prácu s ľuďmi, predovšetkým pedagogických a sociálnych, rozvíjať v nich vedecké poznanie.

Pedagogická fakulta UMB sa aktívne angažuje v rozvoji komunít a regiónu pri riešení miestnych a celospoločenských problémov a prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti prostredníctvom implementácie stratégie service learning, prepájania formálneho a neformálneho vzdelávania, podpory dobrovoľníckych aktivít študentov a študentiek a spolupráce s organizáciami verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora.

Cieľom spolupráce je príprava a spoločná realizácia podujatí a aktivít v oblasti výskumu, analýz a vzdelávania v téme sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania.