Investičná pomoc

Sociálne podniky sú v počiatočnej fáze podnikania vystavené zvýšeným rizikám, ktoré sú spojené s ich poslaním dosahovania pozitívneho sociálneho vplyvu, či už sa jedná o riziko konkurencieschopnosti na trhu tovarov a služieb, ktoré produkujú a udržateľnosť finančnej stability sociálneho podniku, ktorá závisí od výkonu pracovníkov a ich úsilia o zabezpečenie primeraných zdrojov.  Jedným z aktívnych nástrojov pomoci na elimináciu týchto rizík je priama investičná pomoc pre sociálne podniky.   

Priama investičná pomoc sa poskytuje na účel podpory investície alebo prípravy projektu investície a poradenských služieb súvisiacich s touto prípravou, pričom za investičné náklady sa považujú najmä náklady na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom, prevádzkové náklady, režijné náklady a náklady na služby vzniknuté v priamej súvislosti s investičným projektom.

Priamu investičnú pomoc je možné v zmysle zákona o sociálnej ekonomike poskytnúť vo forme

  1. finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci,
  2. finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci,
  3. podmienečne vratného finančného príspevku,
  4. nenávratného finančného príspevku,
  5. dotácie pre registrovaný sociálny podnik.

Podmienkou na získanie investičnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku a dotácie je schválenie

  1. investičnej pomoci vo forme finančného nástroja  pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci alebo kombináciou návratnej a nenávratnej formy pomoci, vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci alebo
  2. inej formy financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške najmenej 10 %z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci, poskytnutej právnickou osobou v zmysle § 17 ods. 3  písm. b zákona o sociálnej ekonomike.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR realizuje od 5.10.2020
národný projekt Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka,

v rámci ktorého poskytuje registrovaným sociálnym podnikom investičnú pomoc vo forme nenávratného finančného príspevku v kombinácii s návratnou finančnou pomocou.

Žiadosť podáva registrovaný sociálny podnik na príslušnom úrade práce, v ktorého územnom obvode sa nachádza prevádzka, ktorej sa investičný zámer týka.

Bližšie informácie nájdete v prílohe tu (PDF, 476KB)