Informačné materiály

LETÁKY / POMÔCKY

Podnikanie – pre zisk alebo spoločenský prospech? (PDF, 485 kB) – prehľadný leták (informácie v skratke)

Ako sa stať sociálnym podnikom:

Informačný leták Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Registrovaný sociálny podnik – Ako na to? (PDF, 232 kB)

Sociálny podnik bývania – prehľadný leták (informácie v skratke) PDF, 680 kB

Obecný sociálny podnik – sociálna iniciatíva vo verejnom sektore (PDF, 475 kB) – prehľadný leták (informácie v skratke)

Mimovládna nezisková organizácia – od neziskovej činnosti k podnikaniu (PDF, 478 kb) – prehľadný leták (informácie v skratke)

Chránená dielňa vs Integračný sociálny podnik (PDF, 765 kB) – porovnanie

Servisné poukážky – informačný leták (PDF, 3 MB)

Servisné poukážky – ako to funguje ? (prehľadná pomôcka) (PDF, 564 kB)

Usmernenie MPSVR SR k vyplneniu lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (PDF, 187 kB)

Právne formy podnikania pre potenciálne RSP (PDF, 873 kB)

Návod na elektronickú žiadosť o vydanie živnostenského oprávnenia (PDF, 599 kB)

Povinnosti RSP:

Zapájanie zainteresovaných osôb – Poradný výbor – základné informácie pre RSP (PDF, 619 kB)
Vzor Internej smernice o zriadení poradného výboru
Vzor Zápisnica poradného výboru

Povinnosti RSP z hľadiska Zákona o verejnom obstarávaní v kontexte národného projektu Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka (PDF, 743 kB) – prehľadný zoznam

Povinnosť overenia účtovnej závierky a výročnej správy v prípade registrovaného sociálneho podniku štatutárnym auditom (PDF, 647 kB) – pomôcka s vysvetlením

Povinnosti a obmedzenia RSP pri poskytnutí podpory (PDF, 808 kB)

Vzor/odporúčanie pre vypracovanie Výročnej správy pre RSP (.DOC, 105kB)

Podpora pre RSP

Formy aktuálnej štátnej podpory pre RSP (PDF, 731kB) – komplexný prehľad možností

Informačný leták Formy podpory sociálnych podnikov

Verejné obstarávanie:

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie -informačný leták (PDF,242 kB MB)

Použitie sociálneho hľadiska vo verejnom obstarávaní (PDF, 467 kB)

VO – nadlimitné zákazky – nové limity od 1.1.2020 (PDF, 495 kB)

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou_marec 2020 (PDF, 1 MB)

VO – zápis RSP do zoznamu hospodárskych subjektov (PDF, 473 kB)

Iné:

Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky (PDF, 322 kB)

Manuál k žiadosti na aktiváciu používateľského konta do ITMS2014+ (PDF, 1 MB)
ITMS2014+ predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, spracovávanie, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom pomoci, resp. ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v Slovenskej republike.