Granty


Informácie o možnostiach financovania vášho podnikania z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov.

Zoznam grantov, výziev a dotácií je chronologicky zoradený podľa dátumu ich vyhlásenia.

Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov / Trvanie: 27.11.2020 – 31.3.2021

Výzva je zameraná na podporu investícií poľnohospodárskych podnikov venujúcich sa oblasti špeciálnej rastlinnej výroby, ale aj podnikov zameraných na živočíšnu výrobu.
Výzva je z  Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Finančné podmienky výzvy:
* celková alokácia výzvy 21 000 000 €
* minimálna výška  oprávnených výdavkov na 1 projekt je 10 000 €
* maximálna výška finančného príspevku nesmie presiahnuť 60 000 €
* maximálna miera podpory: 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 27.11.2020 do 31.3.2021

Oprávnení prijímatelia:
* fyzické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe
* právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

Oprávnené aktivity:

 • investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt
 • investície do  nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu
 • investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
 • investície do zlepšenia odbytu
 • investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Rozsah činností:

Špeciálna rastlinná výroba

 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu; investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti
 • Investície do obstarania techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; pričom oprávnené sú len kompletné závlahové detaily (nie súčasti na existujúci detail, ani stavebné investície)
 • Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
 • Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.

Živočíšna výroba

 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska
 • Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami
 • Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku
 • Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
 • Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
 • Investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie.

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.apa.sk/aktualne-vyzvy/oznmenie-o-zverejnen-vzvy–50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblas-pecilna-rastlinn-vroba-a-citliv-plodiny-ivona-vroba/10338 alebo v prílohe (PDF, 208kB).

Podpora kultúry a vzdelávania pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu (2021) / Trvanie: 23.11.2020 – 18.12.2020

Výzva je zameraná na podporu kultúry a vzdelávania pre rómsku a maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín.
Výzva je poskytovaná Fondom na podporu kultúry národnostných menšín.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj,  KE kraj , PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Fyzické osoby

Finančné podmienky výzvy:
Výška grantu:
* od 500 € do 200 000 € v závislosti od aktivít
* maximálna miera podpory: 95%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 23.11.2020 do 18.12.2020

Oprávnení prijímatelia:
* maďarská a rómska národnostná menšina
* fyzické osoby pôsobiace v danej oblasti kultúry

Oprávnené aktivity:
* aktivity v rámci Programov 1 a 2 z dokumentu ŠTRUKTÚRA PODPORNEJ ČINNOSTI (PDF, 760 kB) Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2021
* podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti
* podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho umenia
* záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity
* podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv národnostných menšín
* zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.kultminor.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy-2020/587-vyzva-c-1-2022 alebo v prílohe (PDF, 401, kB)

Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov III. (2021) / Trvanie: 20.11.2020 – 1.3.2021

Cieľom výzvy je podpora miestneho rozvoja a sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v oblastiach zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, bývania a nediskriminácie s primárnym zameraním na nediskrimináciu.
Výzva je z OP Nórsky finančný mechanizmus.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj,  KE kraj , PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 1 247 059 €
 • minimálna výška grantu 25 000  €
 • maximálna výška grantu 200 000 €
 • maximálna miera podpory: 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 20.11.2020 do 1.3.2021

Oprávnení prijímatelia:
* Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný
* Mimovládne organizácie, zriadené ako právnická osoba v Slovenskej republike

Oprávnení partneri:
Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine  mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Oprávnené aktivity:
Projektový grant by sa mal primárne použiť na nediskriminačné činnosti, ako napríklad:

 • advokácia, zvyšovanie povedomia a vyhľadávacie činnosti smerom k občanom
 • občiansky aktivizmus, dobrovoľníctvo a účasť občanov
 • boj proti nenávistným prejavom (anticiganizmus a rasizmus proti Rómom) vrátane podpory sietí pracujúcich s obeťami trestných činov z nenávisti
 • vytváranie sietí medzi mimovládnymi organizáciami, subjektmi verejného a súkromného sektora s cieľom zlepšiť miestnu situáciu
 • občianske vzdelávanie a školenia, práca s občanmi, účasť na miestnom rozhodovaní
 • aktivity zamerané na posilnenie postavenia rómskych dievčat a žien
 • prevencia všetkých foriem násilia
 • aktivity zamerané na rovnaké zaobchádzanie, desegregáciu a nediskriminačné praktiky v rôznych sférach života ľudí žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách
 • komunitný výskum a analýzy s cieľom informovať miestnych a regionálnych tvorcov politiky o situácii v konkrétnej marginalizovanej rómskej komunite
 • medzikultúrny dialóg vrátane platforiem pre interakciu medzi menšinami a väčšinou, dialóg medzi generáciami.

Viac informácií o výzve nájde na stránke https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-odstranovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ldi03/ alebo v prílohe (PDF, 198 kB).

Dotácie z MPSVR SR a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou / Trvanie: 12.11.2020 do vyčerpania financií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Veľké podniky

Oprávnení prijímatelia:
* Fyzické osoby
* Právnické osoby

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

 • dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
 • dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • dotácia na podporu rekondičných aktivít
 • dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
 • dotácia na podporu edičnej činnosti
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby
 • dotácia na podporu rodovej rovnosti

Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 12.11.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/

Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu / Trvanie: 9.11.2020 – 31.12.2021

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.
Výzva je z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KK kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Veľké podniky

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie sa vypočítava individuálne:

Príklad výpočtu podpory:
1) Podnik zaznamenal v dotknutom období pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 50%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 1 000 000€. Podľa oprávnenosti má nárok na čerpanie podpory, keďže tržby mu klesli o viac ako 40%.
Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 4% = 80 000€.

2) Podnik zaznamenal v dotknutom období pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 87,5%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 250 000€.
Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 10% = 200 000€.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 9.11.2020 do 31.12.2021

Oprávnení prijímatelia:
Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • 49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • 55 – Ubytovanie
 • 56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 77.21 – Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
 • 82.3 – Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 85.51 – Športová a rekreačná výchova
 • 91.02 – Činnosti múzeí
 • 91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 – Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 93.11 – Prevádzka športových zariadení – aquaparky
 • 93.19  – Ostatné športové činnosti – prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný lov a rybolov, činnosť horských vodcov
 • 93.21 – Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
 • 93.29 – Činnosti rekreačných parkov a pláží

Viac informácií o výzve nájde na stránke https://www.mindop.sk/cestovnyruch, alebo v prílohe (PDF, 433 kB).

SOS Dotácia – druhá vlna (Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu) / Trvanie: 5.11.2020 do vyčerpania financií

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie SOS dotácie.  Dotáciu poskytuje MPSVR SR.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby

Finančné podmienky výzvy:

 • maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1 800 € (300 € za 1 mesiac)
 • maximálna miera podpory nie je stanovená

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 5.11.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie tzv. druhej vlne pandémie (od mesiaca október 2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:
  • zo závislej činnosti
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa:

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 €/mesačne
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia; Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:
  • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne
  • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia)

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.upsvr.gov.sk/, alebo v prílohe (PDF, 254 kB).

Nápad pre 3 generácie (2020) / Trvanie: 4.11.2020 – 15.12.2020

Program je venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.
Výzva je poskytovaná Grantovým programom Poštovej banky.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Fyzické osoby, Mimovládne organizácie, Samospráva

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 30 000€
 • maximálna výška dotácie je  2 500 €
 • maximálna miera podpory je 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 4.11.2020 do 15.12.2020

Oprávnení prijímatelia:

 • aktívni občania a iniciatívy
 • verejnoprospešné organizácie
 • školy a škôlky
 • zariadenia pre seniorov
 • samosprávy

Oprávnené aktivity:
Podporené budú rôzne nápady, ktorých cieľom je niektorá z týchto tém: 

 • Sociálna starostlivosť – riešenie sociálnych problémov komunity či znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Podpora vzdelávania – zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí 
 • Aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy, zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity 
 • Obnova/ úprava verejných priestranstiev, rozvoj životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt  
 • Podpora umenia a tradičnej kultúry, zachovanie kultúrneho dedičstva 
 • Podpora komunitného života

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.pre3generacie.sk/ , alebo v dokumente Nápad pre 3 generácie (PDF, 7 MB).

Fond na podporu umenia – výzva 1/2021 / Trvanie: 3.11.2020 – 7.12.2020

Výzva je zameraná na podporu galérií, organizácií, umeleckých a kultúrnych centier, ale aj vydávanie tlačených a online časopisov či výskum a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia.
Výzvu poskytuje Fond na podporu umenia.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

 • intenzita pomoci závisí od aktivity, vo vybraných prípadoch až do 100%
 • výška príspevku závisí od konkrétnej aktivity
 • celková alokácia je podľa podprogramu v rozmedzí 150 000 € – 650 000 €

Dôležité!:
uzávierka predkladania žiadostí pre podprogramy 1.4.5 – 2.3.2 je 23. 11. 2020
uzávierka predkladania žiadostí pre podprogramy 4.1.1 – 5.1.1 je 7. 12. 2020

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 3.11.2020 do 7.12.2020

Oprávnení prijímatelia:
– líšia sa od podprogramu
– častou podmienkou je, aby žiadateľ profesionálne pôsobil v oblasti, pre ktorú chce získať podporu

Oprávnené aktivity:

 • 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií
 • 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier
 • 2.2.2 Aktivity malých kultúrnych a umeleckých centier
 • 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier
 • 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
 • 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
 • 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre
 • 4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
 • 4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
 • 4.1.4 Odborné vzdelávacie aktivity – tradičná kultúra
 • 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.fpu.sk alebo v dokumente Výzva č. 1/2021 (PDF, 471 kB).

Podpora kultúry a umenia 2020 / Trvanie: 1.11.2020 – 28.2.2021

Cieľom výzvy je podpora projektov rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry, ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti aktivít súčasného umenia.
Výzva je z OP Nórsky finančný mechanizmus.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 1 500 000 €
 • minimálna výška grantu je 50 000 €
 • maximálna výška grantu je 200 000 €
 • maximálna miera podpory: 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 1.11.2020 do 28.2.2021

Oprávnení prijímatelia:

 • Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1 povinného partnera.
 • Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Povinní partneri:

 • Akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských štátov a ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014- 2020).
 • Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Ďalší partneri:

 • Akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských alebo prijímateľských štátov alebo akákoľvek medzinárodná organizácia alebo jej orgán alebo agentúra.
 • Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Oprávnené aktivity:

 • Aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov, divadiel, kín, opier, koncertných siení, iných organizácií venujúcich sa živým vystúpeniam, inštitúcií filmového dedičstva alebo ďalších podobných umeleckých a kultúrnych infraštruktúr, organizácií a inštitúcií
 • Umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne činnosti
 • Kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií
 • Písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane prekladov.

Preferované aktivity:

 • Projekty výrazne zdôrazňujúce nezaujatosť umenia a jeho informatívnu funkciu, napr. témy ako sú podpora ľudských práv, rodovej rovnosti, sociálneho zmierenia, histórie kultúrnych pamiatok, holokaustu, dejín menšín a ostatné
 • Projekty zamerané na publikum v menej rozvinutých, vzdialených a/alebo iným spôsobom znevýhodnených geografických oblastiach a komunitách
 • Projekty zamerané na rôzne cieľové skupiny (napr. mládež, ako aj seniori)
 • Projekty prispievajúce k rovnosti a integrácii znevýhodnených skupín (najmä Rómovia a iné sociálne, etnické a iné menšiny)
 • Projekty s viac ako 1 partnerom z prispievateľských štátov (Nórsko, Island a/alebo Lichtenštajnsko)
 • Projekty bojujúce so súčasnými sociálnymi výzvami ako je radikalizmus, extrémizmus a nenávistné prejavy
 • Projekty zameriavajúce sa na vytvorenie rezidenčných umeleckých centier/programov
 • Projekty zameriavajúce sa na prácu s publikom a kultúrny manažment

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-na-podporu-sucasneho-umenia-a-kultury-clt03/ .

Text Výzvy (PDF, 731 kB)

Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe (2021) / Trvanie: 30.10.2020 do 30.11.2020

Výzva je zameraná na podporu všeobecne prospešných služieb, podporu podnikania a zamestnanosti alebo podporu projektov zameraných na zvyšovanie atraktivity územia a rozvoj cestovného ruchu v Trnavskom kraji.
Výzva je z Dotácie Trnavskéj župy.

Oprávnené územie:
TT kraj

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 500 000 €
 • minimálna výška podpory na 1 projekt je 3 000 €
 • maximálna výška podpory na 1 projekt je 50 000 €
 • maximálna miera podpory: 90%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 30.10.2020 do 30.11.2020

Oprávnení prijímatelia:

 • dotácie možno poskytnúť právnickým osobám, ktoré majú sídlo na území TTSK alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území TTSK, alebo poskytujú služby obyvateľom TTSK
 • miestne akčné skupiny
 • oblastné organizácie cestovného ruchu
 • združenia právnických osôb
 • občianske združenia zriadené za účelom regionálneho rozvoja
 • neziskové organizácie zriadené za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb.

Oprávnené aktivity:

 • podpora jednotlivých regiónov TTSK, vzniku a rozvoja verejnoprospešných služieb, na podporu podnikania a zamestnanosti na území TTSK a zvyšovanie atraktivity územia TTSK pre občanov a návštevníkov kraja
 • zvyšovanie atraktivity územia rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok, prírodných pamiatok, prírodných atraktivít a pod. v rámci zachovania kultúrno-historického dedičstva v TTSK a tým vytvorenie priaznivých podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v kraji
 • rozvoj a budovanie infraštruktúry cestovného ruchu v priamej väzbe so zariadeniami a strediskami  cestovného ruchu, kultúrnymi a historickými objektami a prírodnými atraktivitami – cyklotrasy,  cykloznačenie, detské ihriská, turistické značenia, náučné chodníky a pod.
 • nákup zariadení a materiálu pre potreby budovania a rozšírenia cestovného ruchu zameraného na zážitkovú turistiku – požičovne bicyklov, člnov, kajakov, zariadenie do predajných miest pre regionálne produkty, zabezpečenia predajného miesta pre regionálne produkty v hoteloch, penziónoch, turistických informačných kanceláriách a pod.
 • vývoj a realizácia aplikácií v oblasti zlepšenia kvality života v regiónoch a oblasti cestovného ruchu
 • informačné aktivity zamerané na zvýšenie záujmu verejnosti o regionálne produkty, lokálne hospodárstvo, na organizovanie podujatí zameraných na propagáciu regionálnych produktov – regionálne trhy a pod.
 • podpora systému zavedenia, udržania a propagácie značenia regionálnych produktov – príprava a vypracovanie dokumentácie na vytvorenie a registráciu značky, vyhlasovanie a vyhodnocovanie výziev na udelenie, propagáciu, organizáciu predajných výstav a trhov, informačné a vzdelávacie aktivity.

Oprávnené náklady:

 • obstaranie hnuteľných vecí využívaných na potrebu realizácie aktivít projektu
 • obstaranie materiálov potrebných pre realizáciu projektu, na zabezpečenie služieb (okrem poplatkov za telefóny a poštovné) a dopravy (okrem nákupu pohonných hmôt)
 • obstaranie prác (vrátane opráv a údržby nehnuteľných a hnuteľných vecí bezprostredne súvisiacich s realizáciou projektu, stavebné práce a pod
 • organizačného charakteru (vrátane výdavkov na propagáciu, okrem stravy, občerstvenia, alkoholu a tabakových výrobkov)
 • úhrada miezd, platov a odmien v maximálnej výške 10% celkovej hodnoty projektu
 • vypracovanie projektovej dokumentácie na projekty podľa zamerania tejto výzvy

Viac informácii o výzve nájdte na stránke https://www.trnava-vuc.sk/13475-sk/2021/

Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami 2020 / Trvanie: 27.10.2020 do vyčerpania financií

Cieľom tejto výzvy je lepšia integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou týchto komunít.
Výzva je z OP Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
PO kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 10 000 000 €
 • maximálna výška dotácie 1 900 000 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola  –14.12.2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola  –01.02.2021
 • Uzavretie 3. hodnotiaceho kola  –01.03.2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 27.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:
obce s prítomnosťou rómskych komunít v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja
Zoznam oprávnených žiadateľov nájdete na https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_curi_pre_psk_2020/Priloha%20c.%207%20-%20Zoznam%20opravnenych%20ziadatelov.pdf

Oprávnené aktivity:

 • V rámci špecifického cieľa 5.1.2 „Zvýšiť finančnú  gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:
  • A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr.TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné  služby), vrátane zaobstarania nevyhnutného zdravotníckeho alebo sanitárneho vybavenia súvisiaceho s poskytovaním predmetných služieb v lokalitách postihnutých epidémiami ako napr. Covid -19.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní
  • C: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom (napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk)
  • D: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky
  • E: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)
 • V rámci špecifického  cieľa  6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • F:Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.
  • G:Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.3 „Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít
  • H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier
  • I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier
  • J: Podpora výstavby nových komunitných centier

Viac informácii o výzve:

https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-obciach-s-mrk

alebo vo Výzve na predkladanie ŽoNFP (PDF, 893 kB)

Integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (2020) / Trvanie: 9.10.2020 do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu modernizácie zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program.

Oprávnené územie:
ZA kraj, BB kraj, , KE kraj, PO kraj, NR kraj, TT kraj, TN kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Indikatívna alokácia výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 20 000 000 €
 • minimálna výška príspevku nie je stanovená
 • maximálna výška príspevku na 1 projekt nesmie prekročiť 900 000 €
 • miera podpory max 95%

Časový harmonogram:

 • Ukončenie 1. hodnotiaceho kola: 15. 1. 2021
 • Ukončenie 2. hodnotiaceho kola: 15. 2. 2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 9.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • subjekt  územnej  samosprávy  (obec,  VÚC) – platí  v prípade,  ak žiadateľ v PZ ako formu zabezpečenia partnerstva CIZS určil zmluvu o partnerstve
 • nezisková  organizácia zriadená podľa zákona  č. 213/1997 Z.  z. o neziskových  organizáciách  poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších  predpisov, zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti    uvedené Zabezpečenie  integrácie  služieb  zdravotnej  starostlivosti  za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ  bola  ako forma  zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.
 • Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu. Zoznam nájdete v prílohe č. 5 tejto výzvy
 • ŽoNFP môže predložiť iba žiadateľ, ktorý je uvedený v príslušnom zozname oprávnených spádových oblastí v kategórii menej rozvinutého regiónu

Oprávnené aktivity:

 • V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:
  • A. výstavba nových budov,
  • B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
  • C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, 
  • D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 
  • E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
  • F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 
  • G. budovanie bezbariérových prístupov, 
  • H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 • Oprávnené typy aktivít D.až G.musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. alebo B. alebo C.
  V  prípade, že žiadateľ prijíma opatrenia zamerané na energetickú  hospodárnosť budov, vyberá si aj typ aktivity H., ktorá priamo súvisí s aktivitami B. a C.

Viac informácii o výzve nájdete na stránke ministerstva www.mpsr.sk, alebo v priloženom dokumente (pdf, 1 MB)

Výzva z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2021 / Trvanie: 5.10.2020 do 30.11.2020

Dotačná výzva programu Terra Incognita slúži ako nástroj na poskytovanie dotácii a účelových finančných prostriedkov ( ďalej len „dotácií“) pre všetky oprávnené subjekty špecifikované vo výzve.
Jej hlavným zámerom je podpora projektov, ktoré prispejú k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu, zlepšeniu kvality života obyvateľov v Košickom kraji, zvýšeniu príťažlivosti Košického kraja a tým aj  zvýšeniu jeho návštevnosti.
Zámerom je podpora a rozvoj domáceho a aktívneho zahraničného cestovného ruchu ako aj podpora a rozvoj zážitkovej turistiky prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na území Košického kraja.

Oprávnené územie:
KE kraj

Podmienky poskytnutia:
Cieľom poskytovania dotácií a účelových finančných prostriedkov je prostredníctvom dotačných programov podporovať aktivity, podujatia a projekty ktoré:

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov II. (2020) / Trvanie: 11.9.2020 do 30.11.2020

Cieľom tejto výzvy je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu.

Výzva je z OP Nórsky finančný mechanizmus.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva

Indikatívna alokácia výzvy:
● celková alokácia: 6 000 000 €
● minimálna výška grantu je 200 000 €
● maximálna výška grantu je 1 000 000 €
● miera podpory max 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 11.9.2020 do 30.11.2020

Oprávnení prijímatelia:
Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnická osoba v Slovenskej republike.

Oprávnení partneri:
Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom  alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Ďalší partneri:
Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine  mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Oprávnené aktivity:

 • Digitálne vzdelávanie:
 • Aktivity súvisiace s bývaním, ako napríklad:
  • poradenské služby na zabezpečenie stability bývania a prevencie straty bývania,
  • podpora pri podávaní žiadostí o sociálne bývanie,
  • činnosti pre komunitu zamerané na zvyšovanie povedomia týkajúce sa bývania,
  • kurzy finančnej gramotnosti,
  • kurzy svojpomocnej výstavby,
  • právne služby súvisiace s vlastníckymi právami,
  • akčné plány, stratégia, verejná politika, komunitné služby,
  • zavedenie riadenia, mapovanie situácie v oblasti bývania.
 • Aktivity súvisiace so zamestnaním, ako napríklad:
  • finančné kurzy, kurzy IT a kurzy gramotnosti,
  • kurzy výroby, stavebných prác a iné kurzy zvyšujúce zamestnateľnosť ľudí žijúcich v MRK,
  • podpora pri uchádzaní sa o zamestnanie, vrátane vypracovania životopisu,
  • aktivácia trhu práce, schémy pre školenia zamerané na usmerňovanie a poradenstvo.
 • Aktivity súvisiace so zdravím, ako napríklad:
  • verejné stavebné práce súvisiace so zdravím, ako napríklad kanalizácia, čističky vôd (tieto musia byť vždy spojené so školeniami zamestnávania pre ľudí žijúcich v MRK),
  • včasná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • poradenské služby, vrátane psychologických a sociálnych služieb,
  • mentorské programy pre rôzne skupiny, napr. tehotné matky, staršie osoby, deti atď.
  • programy na zvýšenie povedomia o zdraví a/alebo vzdelávacie programy týkajúce sa zdravia
  • zriadenie zdravotníckeho zariadenia (primárneho kontaktu) v MRK.
 • Aktivity súvisiace so vzdelávaním (so zameraním na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky), ako napríklad:
  • podpora budovania vzdelávacej infraštruktúry (napr. modulárne školy),
  • podpora komunitných sociálnych služieb,
  • letné školy pre neprospievajúcich žiakov,
  • podpora neformálneho vzdelávania a moderných programov osobného rozvoja pre mladých ľudí z MRK (s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky), • vyučovacie hodiny
   po škole pre neprospievajúcich žiakov
  • súbežná práca s miestnymi a regionálnymi samosprávami, s učiteľmi a poradenskými službami, rodičmi a žiakmi,
  • podpora materských škôl (vzdelávanie) a/alebo predškolskej prípravy,
  • školenia pre komunitných pracovníkov, učiteľov, asistentov osvety zdravia a iných terénnych pracovníkov
  • poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá).
 • Aktivity súvisiace so zamedzením diskriminácie, ako napríklad:
  • činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane sociálnych médií,
  • ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním, domácim násilím,
  • činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne
  • práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia falošných správ a dezinformácií
  • podpora komunitných sociálnych služieb,
  • ďalšie činnosti zamerané osobitne na ohrozené deti a mládež.

Viac informácii o výzve:
www.eeagrants.sk/vyzvy/

Príloha v PDF formáte

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc / Trvanie: 3.9.2020 do 30.11.2020

Primárnym cieľom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Výzva je z Dotácie z ministerstiev.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, samospráva, veľké podniky

Indikatívna alokácia výzvy:
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 650 000 €
Výška dotácie: max 18 000 €
Maximálna miera podpory: 95%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 3.9.2020 do 30.11.2020

Oprávnení prijímatelia:

● obec, vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie
● právnická osoba – podnikateľský subjekt

Oprávnené aktivity:

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily, a to konkrétne:
a) AC nabíjacej stanice (jedna lokalita, 2x nabíjací bod, konektor Typ 2);
b) AC nabíjacieho HUBu (jedna lokalita, 3x alebo 4x nabíjací bod, konektor Typ 2);
c) DC nabíjacej stanice (1x nabíjací bod, konektor CCS2);
d) AC a DC nabíjacích staníc v kombinácií písm. a) + c); e) AC a DC nabíjacích staníc v kombinácií písm. b) + c)

Viac informácii o výzve:
www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie

Príloha v PDF formáte

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy – 2020 / Trvanie: 6.8.2020 – do vyčerpania financií

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 16 349 708 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 5. 11. 2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 5. 2. 2021
 • Ďalšie kolá budú uzavreté spravidla v trojmesačnom intervale od vyčerpania alokácie

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 6.8.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie

Oprávnené aktivity:

 • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy – pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy – webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

Viac informácii o výzve:

https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-s-kodom-irop-po1-sc122-2020-59/1124-67-1124-15737/

Príloha v PDF formáte

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora zdravotnej starostlivosti / Trvanie: 31.8.2020 – 31.12.2020

Výzva je zameraná na zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 48 000 000 €
Výška dotácie: nie je určená
Maximálna miera podpory: 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 31.8.2020 do 31.12.2020

Oprávnení prijímatelia:

Žiadateľ je oprávnený, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom sú nemocnice – subjekty ústavnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých právna forma je:
◦ príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej
správy
◦ ozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce
◦ právnická osoba
◦ nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:
● Aktivity projektu musia byť plne v súlade s činnosťami zameranými nariešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19.

● Typy aktivít:
A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie,  diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,

B) vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých 
a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií

C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Viac informácií o výzve nájde na www.mpsr.sk

Podrobnejšie informácie nájdete aj v PDF formáte.

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 / Trvanie: 7.4.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je z Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oprávnené územie:

TT kraj, BA kraj, KE kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • max. výška dotácie  – 800 000 €
 • miera podpory max. 100%
 • úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 7.4.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené

Viac informácii o výzve:

https://www.neprepustaj.sk/

Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Manuál Ako sa pripraviť a čo treba splniť na úspešné podanie žiadosti (PDF, 2MB) pre žiadateľov o prostriedky z eurofondov od spoločnosti Grandexpert.