Granty

Informácie o možnostiach financovania vášho podnikania z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov.

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov II. (2020) / Trvanie: 11.9.2020 do 30.11.2020

Cieľom tejto výzvy je podpora intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu.

Výzva je z OP Nórsky finančný mechanizmus.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva

Indikatívna alokácia výzvy:
● celková alokácia: 6 000 000 €
● minimálna výška grantu je 200 000 €
● maximálna výška grantu je 1 000 000 €
● miera podpory max 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 11.9.2020 do 30.11.2020

Oprávnení prijímatelia:
Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnická osoba v Slovenskej republike.

Oprávnení partneri:
Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom  alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Ďalší partneri:
Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine  mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Oprávnené aktivity:

 • Digitálne vzdelávanie:
 • Aktivity súvisiace s bývaním, ako napríklad:
  • poradenské služby na zabezpečenie stability bývania a prevencie straty bývania,
  • podpora pri podávaní žiadostí o sociálne bývanie,
  • činnosti pre komunitu zamerané na zvyšovanie povedomia týkajúce sa bývania,
  • kurzy finančnej gramotnosti,
  • kurzy svojpomocnej výstavby,
  • právne služby súvisiace s vlastníckymi právami,
  • akčné plány, stratégia, verejná politika, komunitné služby,
  • zavedenie riadenia, mapovanie situácie v oblasti bývania.
 • Aktivity súvisiace so zamestnaním, ako napríklad:
  • finančné kurzy, kurzy IT a kurzy gramotnosti,
  • kurzy výroby, stavebných prác a iné kurzy zvyšujúce zamestnateľnosť ľudí žijúcich v MRK,
  • podpora pri uchádzaní sa o zamestnanie, vrátane vypracovania životopisu,
  • aktivácia trhu práce, schémy pre školenia zamerané na usmerňovanie a poradenstvo.
 • Aktivity súvisiace so zdravím, ako napríklad:
  • verejné stavebné práce súvisiace so zdravím, ako napríklad kanalizácia, čističky vôd (tieto musia byť vždy spojené so školeniami zamestnávania pre ľudí žijúcich v MRK),
  • včasná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  • poradenské služby, vrátane psychologických a sociálnych služieb,
  • mentorské programy pre rôzne skupiny, napr. tehotné matky, staršie osoby, deti atď.
  • programy na zvýšenie povedomia o zdraví a/alebo vzdelávacie programy týkajúce sa zdravia
  • zriadenie zdravotníckeho zariadenia (primárneho kontaktu) v MRK.
 • Aktivity súvisiace so vzdelávaním (so zameraním na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky), ako napríklad:
  • podpora budovania vzdelávacej infraštruktúry (napr. modulárne školy),
  • podpora komunitných sociálnych služieb,
  • letné školy pre neprospievajúcich žiakov,
  • podpora neformálneho vzdelávania a moderných programov osobného rozvoja pre mladých ľudí z MRK (s cieľom znížiť predčasné ukončenie školskej dochádzky), • vyučovacie hodiny
   po škole pre neprospievajúcich žiakov
  • súbežná práca s miestnymi a regionálnymi samosprávami, s učiteľmi a poradenskými službami, rodičmi a žiakmi,
  • podpora materských škôl (vzdelávanie) a/alebo predškolskej prípravy,
  • školenia pre komunitných pracovníkov, učiteľov, asistentov osvety zdravia a iných terénnych pracovníkov
  • poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá).
 • Aktivity súvisiace so zamedzením diskriminácie, ako napríklad:
  • činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane sociálnych médií,
  • ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním, domácim násilím,
  • činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne
  • práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia falošných správ a dezinformácií
  • podpora komunitných sociálnych služieb,
  • ďalšie činnosti zamerané osobitne na ohrozené deti a mládež.

Viac informácii o výzve:
www.eeagrants.sk/vyzvy/

Príloha v PDF formáte

Podpora miest a obcí v rámci Horizont 2020 (European City Facility) / Trvanie: 11.9.2020 do 2.10.2020

Cieľom výzvy je podporiť miestny potenciál a miestne orgány a ich zoskupenia individuálnou, rýchlou a zjednodušenou finančnou podporou.

Výzva je z OP Horizont 2020.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Indikatívna alokácia výzvy:
● maximálna výška nesmie presiahnuť 60 000 €
● miera podpory max 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:  
od 11.9.2020 do 2.10.2020

Oprávnení prijímatelia:
● obce a mestá

Oprávnené aktivity:
● Podpora miest a obcí v príprave investičných balíčkov (Investments Concepts) pre financovanie energetickej efektívnosti, na prípravu klimatických a energetických plánov
● Súvisiace služby, ktoré umožňujú obciam v Európe rozvíjať príslušné investičné koncepcie súvisiace s implementáciou opatrení uvedených v ich akčných plánoch pre klímu a energetiku.

Viac informácii o výzve:
https://eraportal.sk

Doplňujúca výzva Erasmus+ v reakcii na krízu COVID-19 / Trvanie: 7.9.2020 do 29.10.2020

Doplňujúca výzva Európskej komisie je reakciou na krízu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Jej predmetom sú dve priority: 1. digitálne vzdelávanie a 2. partnerstvá pre tvorivosť.

Výzva je z OP Erasmus +

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie

Indikatívna alokácia výzvy:
● 200 miliónov € (100 miliónov pre každú prioritu)
● maximálna výška nesmie presiahnuť 300 000 €ur
● miera podpory max 80%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 7.9.2020 do 29.10.2020

Oprávnení prijímatelia:
● neziskové organizácie, združenia a mimovládne organizácie vrátane európskych mládežníckych MVO;
● sociálne podniky;
● výskumné inštitúcie
● školy, vzdelávacie inštitúcie a vzdelávacie centrá
● kultúrne inštitúcie (knižnice, múzeá, atď)
● verejné orgány na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni;
● združenia regiónov;
● európske zoskupenia územnej spolupráce;
● komerčné orgány aktívne v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov

Oprávnené aktivity:

 • Digitálne vzdelávanie:
 • aktivity na presadenie digitálnych nástrojov a metód na zabezpečenie kvalitného
  a inkluzívneho vzdelávania online / virtuálnymi prostriedkami vrátane zmiešaného vyučovania a školení
 • aktivity na podporu študentov, učiteľov a školiteľov v prispôsobovaní sa online / dištančnému vzdelávaniu;
 • činnosti zamerané na výučbu a podporu bezpečnejšieho a zodpovednejšieho používania digitálnych technológií;
 • činnosti zamerané na pochopenie toho, ako najlepšie začleniť digitálne online technológie
  do výučby, školenia a učenia sa špecifických možností pre dané predmety
 • Partnerstvo pre kreativitu:
 • činnosti spojené s posilnením všetkých aspektov tvorivosti v neformálnom a formálnom vzdelávaní
 • opatrenia na urýchlenie digitálnej transformácie a využitie digitálnych prostriedkov
  na prispôsobenie sa spôsobu, akým sa kreatívne výrobky, kultúrne statky a udalosti vytvárajú, riadia, šíria, sprístupňujú a využívajú;
 • aktivity na podporu aktívneho občianstva a sociálneho začlenenia prostredníctvom umenia, najmä medzi mladými ľuďmi;
 • aktivity na podporu talentov a podporu podnikania (vrátane sociálneho podnikania)
  v kultúrnych a kreatívnych doménach;
 • učebné nástroje a zdroje, materiály, kurzy a školiace moduly na podporu tvorivosti, kultúry
  a multikulturalizmu;
 • umelecké a kultúrne iniciatívy so vzdelávacím rozmerom (divadelné hry, výstavy, hudobné vystúpenia, diskusné fóra atď.);
 • aktivity zamerané na vytvorenie alebo posilnenie sietí a stimulovanie nových modelov spolupráce (najmä virtuálnymi prostriedkami)
 • nadnárodné aktivity v oblasti mobility, ktoré propagujú možnosti vzdelávania v tvorivých priestoroch a na miestach kultúrneho dedičstva (tvorivé pobyty pre umelcov a tvorcov v oblasti neformálneho / formálneho vzdelávania a práce s mládežou)

Viac informácii o výzve:
www.erasmusplus.sk

Príloha 1. v PDF formáte
Príloha 2. v PDF formáte

Podpora malých projektov (2020) / Trvanie: 7.8.2020 do 30.9.2020

Výzva je zameraná na podporu malých projektov predovšetkým v oblasti vzdelávania a informačných technológií.

Výzva je z OP Fond SK-NIC

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva, štátna správa

Indikatívna alokácia výzvy:
● objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 100 000 €
● minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 2 500 €
● maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 10 000
● miera podpory max 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:  
od 4.9.2020 do 15.10.2020

Oprávnení prijímatelia:
● fyzické osoby
● právnické osoby
● nadácie
● občianske združenia
● neziskové združenia
● organizácie s medzinárodným prvkom
● územná samospráva
● rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy
● školy
● nemocnice
● záujmové združenia právnických osôb
● registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a subjekty s odvodenou právnou subjektivitou
● Slovenský červený kríž

Oprávnené aktivity:
oprávnené aktivity projektov musia byť v súlade s týmito oblasťami:
a) projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
b) projekty podporujúce komunity prostredníctvom IKT (t.j. zlepšujúce podmienky jej fungovania alebo zlepšujúce život jej členov), c) projekty zavádzajúce umelú inteligenciu alebo strojové učenie.

Viac informácii o výzve:
https://sk-nic.sk/

Príloha v PDF formáte

Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc / Trvanie: 3.9.2020 do 30.11.2020

Primárnym cieľom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry.

Výzva je z Dotácie z ministerstiev.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, samospráva, veľké podniky

Indikatívna alokácia výzvy:
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 650 000 €
Výška dotácie: max 18 000 €
Maximálna miera podpory: 95%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 3.9.2020 do 30.11.2020

Oprávnení prijímatelia:

● obec, vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie
● právnická osoba – podnikateľský subjekt

Oprávnené aktivity:

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu, prestavbu a rekonštrukciu verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily, a to konkrétne:
a) AC nabíjacej stanice (jedna lokalita, 2x nabíjací bod, konektor Typ 2);
b) AC nabíjacieho HUBu (jedna lokalita, 3x alebo 4x nabíjací bod, konektor Typ 2);
c) DC nabíjacej stanice (1x nabíjací bod, konektor CCS2);
d) AC a DC nabíjacích staníc v kombinácií písm. a) + c); e) AC a DC nabíjacích staníc v kombinácií písm. b) + c)

Viac informácii o výzve:
www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie

Príloha v PDF formáte

Podpora mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii COVID-19 / Trvanie: 7.8.2020 do 30.9.2020

Cieľom výzvy je podporiť projekty riešiace rôzne aspekty aktuálnej pandémie.

Výzva je z OP Výskum a inovácie

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa, Veľké podniky

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 6 000 000 €
 • minimálna výška NFP projektu je 500 000 €
 • maximálna výška NFP projektu je 6 000 000 €
 • maximálna miera podpory: 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 7.8.2020 do 30.9.2020

Oprávnení prijímatelia:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a jej organizácie a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
 • neziskový sektor výskumu a vývoja, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP19,  ako aj veľké podniky)

Oprávnené aktivity:

Z pohľadu potrieb Slovenska v aktuálnej situácii, resp. v rámci prípadných ďalších vĺn pandémie, ako aj riešenia problémov po pandémii spojených s návratom rôznych sektorov do normálneho fungovania, bude výzva zameraná najmä na nasledovné okruhy:

 • Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom aj z pohľadu možnej budúcej vlny infekcie v druhej polovici roka 2020 a v roku 2021
 • Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov trpiacich
  na ochorenie COVID 19 (napríklad zlepšenie existujúcich parametrov pľúcnej ventilácie; výskum
  a vývoj inovatívnych/automatizovaných  foriem  prepravy  biologického materiálu/ vzoriek/ výsledkov a pod.)
 • Diagnostika a testovanie (výskum a vývoj čo možno najpresnejších a najrýchlejších diagnostických testov)
 • Terapia, vakcíny a lieky, vrátane podpory výskumných klinických štúdií
 • Sledovacie a monitorovacie zariadenia (tzv. disease-tracking) pre ochorenie, analytické nástroje
  a riešenia pre zdravotníctvo a súvisiace systémy
 • Výskum a vývoj technológií zameraných na bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov, ale aj iných pracovníkov pôsobiacich v tzv. „prvej  línii“ ako napríklad využívanie robotiky/automatizácie
  v procesoch v rámci diagnostiky a terapie
 • Smart technológie pre pacientov trpiacich ochorením COVID-19
 • Smart technológie a podporné systémy pre zabezpečenie kritickej produkcie a funkčnosť dodávateľských reťazcov trpiacich obmedzením aktivít (tzv. lockdown)
 • Bezpečná  mobilita  v  rámci  pandémie  spôsobenej  ochorením  COVID-19: dáta  a  trendy, monitorovanie regionálnych rizík, ochrana izolovaných a rizikových skupín obyvateľstva, bezpečná prevádzka a využitie prostriedkov verejnej dopravy
 • Všetky  aktivity musia byť zamerané na riešenie problematiky a elimináciu dopadov  pandémie ochorenia COVID-19 (spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2), a to z pohľadu infraštruktúrneho zabezpečenia, ako aj výskumno-vývojových aktivít.

Viac informácii o výzve:

https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp202094-01/

Príloha v PDF formáte

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy – 2020 / Trvanie: 6.8.2020 – do vyčerpania financií

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 16 349 708 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 5. 11. 2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 5. 2. 2021
 • Ďalšie kolá budú uzavreté spravidla v trojmesačnom intervale od vyčerpania alokácie

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 6.8.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie

Oprávnené aktivity:

 • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy – pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy – webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

Viac informácii o výzve:

https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-s-kodom-irop-po1-sc122-2020-59/1124-67-1124-15737/

Príloha v PDF formáte

Mediálna gramotnosť pre všetkých / Trvanie: 3.8.2020 – 30.9.2020

Výzva je zameraná na projekty ponúkajúce inovatívne riešenia a má pomôcť zvyšovaniu informovanosti občanov o dezinformáciách a zodpovednom používaní nástrojov na sociálnych sieťach

Výzva je z OP Kreatívna Európa 2014 – 2020

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 500 000 €
 • maximálna výška podpory 250 000 €
 • maximálna miera podpory: 60%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 3.8.2020 do 30.9.2020

Oprávnení prijímatelia:

 • neziskové organizácie (súkromné alebo verejné)
 • samosprávy
 • verejné inštitúcie
 • medzinárodné organizácie
 • vzdelávacie inštitúcie
 • univerzity
 • výskumné centrá
 • podnikatelia
 • mediálne organizácie

Oprávnené aktivity:

 • Vytvorenie viacjazyčného on-line materiálu vrátane fakticky kontrolovaných archívov správ
  a interaktívnych vzdelávacích nástrojov na zlepšenie kapacít občanov získať kritické porozumenie
  a schopnosť interakcie s médiami a sociálnymi médiami
 • Takéto akcie by mali zahŕňať spoluprácu s príslušnými komunitnými organizáciami, ako sú knižnice, médiá, online platformy, organizácie mediálnej gramotnosti, a / alebo akademické orgány
  so špecifickou odbornosťou v oblasti dezinformácií
 • Vývoj aplikácií, nástrojov a inovatívnych metodík na zvýšenie informovanosti o nebezpečenstve prijímania a šírenia dezinformácií, podpora využívania služieb kontroly faktov a hlásenie používateľov sociálnych médií o možných prípadoch dezinformácií;
 • Podpora sociálnych médií – kampane a iné relevantné činnosti zamerané na interakciu občanov
  s digitálnymi médiami (napr. účasť občanov na odhaľovaní atď.), dekonštrukcia mediálnej komunikácie a odlíšenie informácií od propagandy
 • Identifikácia najlepších postupov a účinné šírenie materiálu vytvoreného v rámci projektu.
 • Činnosti zamerané na prispôsobenie a sprístupnenie vyššie uvedených nástrojov a materiálov pre menšiny, nízko kvalifikovaných ľudí, prisťahovalcov alebo utečencov alebo ľudí, ktorým hrozí sociálna marginalizácia
 • Vzdelávacie činnosti zamerané na postupy, nástroje alebo materiály adresované školiteľom (v rámci témy mediálnej gramotnosti), vychovávateľom a učiteľom

http://www.cedslovakia.eu/clanky/nova-vyzva-2020-medialna-gramotnost-pre-vsetkych

Podrobnejšie informácie nájdete v PDF formáte.

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov / Trvanie: 3.8.2020 – 25.9.2020

Výzva je z OP Nórsky finančný mechanizmus

Táto Výzva je relevantná pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci Výzvy LDI01 zameranej na prácu so zraniteľnými deťmi a mládežou v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska, ktorá bola vyhlásená Úradom vlády SR v rámci programu „Miestny rozvoj a inklúzia“.

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia 40 000 €
 • minimálna výška príspevku 2 500 €
 • maximálna miera podpory: 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 3.8.2020 do 25.9.2020

Oprávnení žiadatelia a partneri:

 • Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Orgány štátnej správy
 • Všetky právnické osoby zriadené v Nórsku
  • Žiadatelia zo Slovenska musia mať aspoň jedného partnera z Nórska, ktorý spĺňa vyššie uvedený popis a naopak.

Oprávnené aktivity:

 • Výzva sa zameriava na podporu partnerstiev prostredníctvom návštev a stretnutí medzi slovenskými subjektmi a subjektmi z Nórska uskutočnenými za účelom spoločnej prípravy žiadosti o projekt, ktorá bude neskôr predložená v rámci Výzvy LDI01 zameranej na podporu centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.
 • Centrom pre mládež sa rozumie každá inštitúcia (školy, školské zariadenia, centrá voľného času, športové kluby, knižnice, zdravotnícke strediská a ešte menej inštitucionalizované typy stredísk), ktoré pracujú s deťmi a mládežou.
 • Partnerom sa rozumie právnická osoba aktívne zapojená a efektívne prispievajúca
  k implementácii projektu, ktorá so žiadateľom zdieľa spoločný ekonomický alebo sociálny cieľ, ktorý bude dosiahnutý realizáciou daného projektu.

Viac informácii o výzve:

http://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-na-vytvorenie-a-rozvoj-partnerstva-ldibf01-komponent-miestny-rozvoj-a-inkluzia/

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom PDF formáte

Príspevok pre poľnohospodárov a MSP v súvislosti s krízou COVID-19 / Trvanie: 25.8.2020 – 22.9.2020

Cieľom výzvy riešiť problémy s likviditou, ktoré ohrozujú kontinuitu mikro, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov.
Výzva je z OP Program rozvoja vidieka

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 1-9 zamestnancov: 10 000,00 EUR
 • Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 10-49 zamestnancov: 25 000,00 EUR
 • Maximálna výška pre podnik zamestnávajúci 50-249 zamestnancov: 50 000,00 EUR
 • maximálna miera podpory: 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 25.8.2020 do 22.9.2020

Oprávnení prijímatelia:
mikropodniky, malé a stredné podniky, ktoré sú fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov (s výnimkou rybích produktov

Oprávnené aktivity:

 • Oprávneným projektom sa v tomto prípade rozumie podaná ŽoNFP, ktorá spĺňa všetky ostatné podmienky poskytnutia príspevku stanovené v tejto výzve ako aj podmienky oprávnenosti žiadateľa. V súlade s cieľom opatrenia ide o podporu likvidity prijímateľov, tzn. výzva nedefinuje oprávnené výdavky pre žiadateľa/prijímateľa.
 • Oprávnené sú ŽoNFP žiadateľov z výrobných odvetví potravinárstva najviac postihnutých
  COVID-19:
  • Vinársky priemysel
  • Mäsový priemysel
  • Mliekarenský priemysel
  • Konzervárenský priemysel
  • Hydinársky priemysel
  • Mlynský priemysel
  • Cukrovarnícky priemysel
  • Sladovnícky priemysel

Viac informácií o výzve:
www.apa.sk/aktuality

Dokument na stiahnutie v PDF formáte

Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora zdravotnej starostlivosti / Trvanie: 31.8.2020 – 31.12.2020

Výzva je zameraná na zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 48 000 000 €
Výška dotácie: nie je určená
Maximálna miera podpory: 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 31.8.2020 do 31.12.2020

Oprávnení prijímatelia:

Žiadateľ je oprávnený, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom sú nemocnice – subjekty ústavnej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych  pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých právna forma je:
◦ príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej
správy
◦ ozpočtová organizácia a príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce
◦ právnická osoba
◦ nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:
● Aktivity projektu musia byť plne v súlade s činnosťami zameranými nariešenie mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením pandémie COVID-19.

● Typy aktivít:
A) vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie,  diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19,

B) vytváranie mobilných odberových miest a dovybavenie ambulancií pre dospelých 
a ambulancii pre deti a dorast ako epidemiologických ambulancií

C) ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Viac informácií o výzve nájde na www.mpsr.sk

Podrobnejšie informácie nájdete aj v PDF formáte.

Podpora začínajúcich podnikov / Trvanie: 1.7.2020 – 23.10.2020

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky (musia byť zriadení minimálne 1 daňové obdobie, ale nie viac ako 5 rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty)

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:
▪ max. výška grantu  – 200 000 €
▪ minimálna výška grantu – 100 000 €
▪ miera podpory max. 90%
▪ celková alokácia 1 058 824 €

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 1.7.2020 do 23.10.2020

Oprávnení partneri:
Akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán, alebo agentúra efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Oprávnené aktivity:

 • Podpora sa zameria na investície malých a stredných podnikov (MSP) napr. do zariadenia, vybavenia, strojov, inštalácií a iných položiek nevyhnutných pre posilnenie a rast podnikateľskej činností, ako aj do bežných nákladov na rozvoj.
 • Cieľom tejto výzvy je podporiť aktivity začínajúcich inovatívnych podnikov (start-upov) v rámci dvoch hlavných oblastí:
  1. Zelené inovácie v priemysle – v oblasti Zelené inovácie priemysle sa projektový grant môže zamerať na oblasti ako napr. obehová ekonomika, zelené IKT, nové inovatívne produkty, technológie a služby, ktoré znížia environmentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie alebo nižším emisiám pri výrobe, nové riešenia, inteligentnú spoločnosť, čistú/obnoviteľnú energiu, nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie
   v oblasti dopravu.
  2. Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní – v rámci Verejnoprospešných technológií a pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní budú podporené aktivity zamerané na prepojenosť v oblasti zdravotných a sociálnych služieb, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu a skvalitneniu života seniorov a zdravotne postihnutých ľudí žijúcich v domácom prostredí. Projektový grant môže byť nasmerovaný do oblastí ako telemedicína, biotechnológia, robotika a automatizované technológie, vývoj produktov a inovácií, produkty pre monitorovanie životných funkcií, technológie pre inteligentné domy, inteligentné textílie, IKT systémy a pod.

Viac informácií o výzve nájdete http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/496-bin-sgs01

Dokument na stiahnutie v pdf formáte https://socialnaekonomika.sk/wp-content/uploads/2020/07/Podpora-začínajúcich-podnikov_1.7.2020.pdf

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 / Trvanie: 7.4.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je z Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oprávnené územie:

TT kraj, BA kraj, KE kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • max. výška dotácie  – 800 000 €
 • miera podpory max. 100%
 • úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 7.4.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené

Viac informácii o výzve:

https://www.neprepustaj.sk/

Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (2020) / Trvanie: 16.7.2020 – 30.10. 2020

Výzva je z OP Nórsky finančný mechanizmus

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové

Povinní partneri:

Subjekty založené ako právnická osoba v Slovenskej republike (najmenej dva rôzne typy zo zoznamu)

 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené podľa zákona č. 523/2004 Z.z.                                             o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,
 • MVO alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce

Ďalší partneri:

Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine  mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia: 7 700 000 €
 • minimálna výška grantu je 200 000 €
 • maximálna výška grantu je 1 000 000 €

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 16.7.2020 do 30.10.2020

Oprávnené aktivity:

 • Aktivity súvisiace so sociálnym a hospodárskym rozvojom v konkrétnych zemepisných oblastiach, ako napríklad: umelecké a kultúrne vzdelávanie, športové a fyzické aktivity.
 • Intervencie na zvýšenie vyhliadky na zamestnanie, ako napríklad: vzdelávacie a odborné školenia a kurzy týkajúce sa zamestnania/povolania, tvorivé a jazykové kurzy, kurzy a školenia zamerané osobitne na regionálne potreby, napr. stavebníctvo, výroba, cestovný ruch atď.
 • Posilnenie kompetencií detí a mládeže za účelom ich osobného rozvoja (potrebné pre všetky oblasti života) ako sú kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, kreativita a pod
 • Aktivity zamerané na zlepšenie/rozšírenie infraštruktúry pre prácu s mládežou na úrovni obce.
 • Antidiskriminačné aktivity zamerané na skupiny ohrozené sociálnym a hospodárskym vylúčením, ako napríklad: činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizáciia extrémizmu vrátane sociálnych médií, ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním a domácim násilím, činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne, práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia podozrivých zdrojov informácií, ďalšie činnosti osobitne zamerané na ohrozené deti a mládež.
 • Aktivity súvisiace so systémami vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako napríklad: podpora materských škôl, podpora komunitných sociálnych služieb, vzdelávacie aktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti, v časná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Aktivity súvisiace s prevenciou predčasného ukončenia školskej dochádzky, ako napríklad: letné školy pre neprospievajúcich žiakov, vyučovacie hodiny po škole navyše pre neprospievajúcich žiakov, súbežná práca s učiteľmi a poradenská služba pre rodičov a žiakov. poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá)

Viac informácii o výzve:

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ld01/

Viac informácii nájdete v priloženom PDF formáte.