Granty


Informácie o možnostiach financovania vášho podnikania z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov.

Zoznam grantov, výziev a dotácií je chronologicky zoradený podľa dátumu ich vyhlásenia.

Nová výzva Erasmus + (2021) / Trvanie: 8.4.2021 – 3.11.2021

Cieľom nového programu Erasmus+ je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni.
Výzva je z Erasmus +

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Finančné podmienky výzvy:

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, fyzické osoby, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie.

 • Celkový odhadovaný rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov dosahuje výšku 2 453,5 mil. EUR:
  • Vzdelávanie a odborná príprava: 2 153,1 mil. EUR
  • Mládež: 244,7 mil. EUR
  • Šport: 41,7 mil. EUR
  • Jean Monnet: 14 mil. EUR
 • Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú orientačné, sú podmienené prijatím ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2021
   a v prípade, že dôjde k zmene ročných pracovných programov Erasmus+, sa môžu zmeniť.
 • Potenciálni žiadatelia majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s ročnými pracovnými programami Erasmus+ a ich zmenami, ktoré sú uverejnené na odkaze https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sk
 • Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov
 • miera podpory nie je stanovená.

Oprávnení prijímatelia:

 • Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
 • Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

Oprávnené aktivity:

 • Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.
 • Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.
 • Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže.

Výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

 • Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:
  • Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
  • Činnosti s účasťou mládeže
 • Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami
  • Partnerstvá pre spoluprácu:
   • kooperačné partnerstvá
   • drobné partnerstvá
  • Partnerstvá pre excelentnosť:
   • centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave
   • učiteľské akadémie programu Erasmus+
   • akcia Erasmus Mundus
  • Partnerstvá pre inovácie:
   • aliancie pre inovácie
   • Neziskové športové podujatia
 • Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce
  • Európska mládež spolu Akcie Jean Monnet:
   • akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania
   • akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 8.4.2021 do 3.11.2021.

Viac informácií nájdete na odkaze https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=1

Súbor s informáciami (PDF, 230 kB)

Cena EÚ pre inovátorky / Trvanie: 7.4.2021 – 30.6.2021

Výzva je zameraná na ocenenie žien – inovátoriek a podnikateliek, ktoré založili alebo spoluzaložili fungujúcu spoločnosť.
Výzva je z Komunitárne programy Európskej komisie.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, malé a stredné podniky.

Finančné podmienky výzvy:

 • V prvej kategórii vyberá nezávislá porota z pomedzi prihlásených 3 víťazky, ktoré získajú každá po 100 000 €
 • V druhej kategórii sa jedna cena 50 000 € udeľuje sľubným „rastúcim inovátorkám“ vo veku do 30 rokov.

Okrem finančného ohodnotenia tiež výzva predpokladá, že ceny zvýšia povedomie verejnosti
o potenciáli, význame a prínose žien pre inovačný ekosystém a vytvoria silné vzory inšpirujúce ďalšie ženy.

Oprávnení prijímatelia:

 • Oprávnenými žiadateľkami pre túto výzvu sú ženy, ktoré založili alebo spoluzaložili inovatívnu spoločnosť fungujúcu najmenej dva roky pred termínom podania.

O čo ide?

Cena EÚ pre ženy inovátorky oslavuje podnikateľky stojace za významnými inováciami. EÚ sa pritom snaží zvýšiť povedomie o potrebe väčšieho počtu inovátoriek a vytvoriť vzory pre ďalšie ženy. Cena sa udeľuje najtalentovanejším podnikateľkám z celej EÚ, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inovácie. Cenu vyhlasuje a spravuje Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra pre MSP a víťazky vyberá nezávislá odborná porota. V hlavnej kategórii „Ženy inovátorky“ sa udeľujú tri ceny po 100 000 € ženám, ktoré podľa názoru poroty vynikli vo všetkých kritériách a vynikli medzi ostatnými uchádzačkami. V druhej kategórii sa jedna cena vo výške 50 000 € udeľuje nádejnej „vychádzajúcej inovátorke“ vo veku do 30 rokov.

Výberové kritériá:

 • Prelomová inovácia – spoločnosť založená alebo spoluzaložená žiadateľkou poskytuje skutočne inovatívny produkt alebo službu
 • Dopad – produkt alebo služba sa zameriava na konkrétnu spoločenskú potrebu alebo výzvu, s významnými výhodami pre občanov a ekonomiku
 • Inšpirácia – žiadateľka preukázala aktívne vedenie a zohrala kľúčovú úlohu v úspechu spoločnosti.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 7.4.2021 do 30.6.2021

Viac informácií nájdete na https://ec.europa.eu/

Súbor s informáciami (PDF, 163 kB)

Vy rozhodujete, my pomáhame (2021) / Trvanie: 6.4.2021 – 2.5.2021

Výzva podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti športu, vzdelávania, či kultúry.
Výzva je z Nadácie Pontis.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, mimovládne organizácie, samospráva.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 169 400 €
 • maximálna výška príspevku je 1 300 €
 • miera podpory je 100%

Oprávnení prijímatelia:

 • Mimovládne organizácie:
  • nadácie
  • občianske združenia
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • neinvestičné fondy
  • účelové zariadenia cirkví
 • Miestna samospráva:
  • mestá, obce
 • Štátne školy
 • Iné rozpočtové a príspevkové organizácie.

Oprávnené aktivity:

 • Podpora komunít a komunitných aktivít
  • obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
  • obnova turistických chodníkov
  • sadenie zelene
  • rozvoj a budovanie cyklotrás
  • stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
  • vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
  • aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie potravín).
 • Vzdelávanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
  • príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
  • príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia
  • získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
  • aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých zručností (soft skills).
 • Zdravie a podpora zdravého životného štýlu
  • organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami ako sa zdravo stravovať
  • zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom životom štýle atď.
  • rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity, detské krúžky, detské kluby a podobne).
 • Covid
  • zabezpečenie hygienických prostriedkov, ochranných pomôcok
  • zabezpečenie čistenia prostredia – spoločné priestory v centrách voľného času, športové kluby, krúžky

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 6.4.2021 do 2.5.2021.

Viac informácií o výzve nájdete na https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyhlasujeme-9-ediciu-programu-vy-rozhodujete-my-pomahame/

Súbor s informáciami (PDF, 522 kB)

Máme radi Východ 2021 / Trvanie: 1.4.2021 – 3.5.2021

Grantová výzva podporuje projekty, ktoré prinášajú pomoc a radosť obyvateľom východného Slovenska.
Výzva je z Karpatskej nadácie.

Oprávnené územie:
KE kraj, PO kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy 16 000 €
 • maximálna výška grantu na jeden projekt je 3 000 €.

Oprávnení prijímatelia:

Organizácie, ktoré́ pôsobia na východnom Slovensku (Košický a Prešovský samosprávny kraj):

 • občianske združenia ​​​​​
 • Slovenský červený kríž 
 • nadácie 
 • neinvestičné fondy 
 • neziskové organizácie.

Oprávnenými žiadateľmi sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.

Oprávnené aktivity:

 • projekty a aktivity, ktoré prispejú k ozdraveniu životného štýlu a k športovému vyžitiu
 • nápady, ktoré prispejú k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu tráveniu voľného času
 • projekty na podporu rozvoja nekomerčnej kultúry a tvorivosti.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 1.4.2021 do 3.5.2021.

Viac informácií nájdete na https://karpatskanadacia.sk/grantovy-program-mame-radi-vychod/

Súbor s informáciami (PDF, 404 kB)

Ekoobec 2021 / Trvanie: 30.3.2021 – 15.4.2021

Výzva je zameraná na podporu, rozširovanie a zvyšovanie kvality cyklo dopravy a podporu a rozvoj cyklistiky ako ekologickej, zdravej, športovej a rekreačnej aktivity v regiónoch v okolí Slovenských elektrární.
Výzva je z Nadácie Pontis.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie, samospráva.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 80 000 €
 • maximálna výška grantu je 4 000 €
 • maximálna výška grantu je 8 000 €
 • miera podpory je 100%.

Oprávnení prijímatelia:

 • Samosprávy miest a obcí alebo neziskové organizácie z uzavretého okruhu vybraných miest a obcí v okolí do 20 km od všetkých prevádzok Slovenských elektrární.

Oprávnené aktivity:

 •  Podpora ekologických foriem dopravy miestnych obyvateľov – cyklotrasy, cyklostojany,
  e-kolobežky, nabíjacie stanice (bicykle, kolobežky), projekty zdieľanej ekonomiky (bikesharing, sharing kolobežiek) a ďalšie materiálno-technické vybavenie za účelom podpory alternatívnej formy dopravy.
 • Doplnkové efektívne riešenia oddychových zón cyklotrás, značenie cyklotrás, náučné a informačné tabule pozdĺž cyklotrás, vyhotovenie projektov a príprava podkladov potrebných pre budovanie cyklotrás a pod.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 30.3.2021 do 15.4.2021.

Viac informácií nájdete na: https://www.nadaciapontis.sk/vyzvy/vyhlasujeme-grantovu-vyzvu-ekoobec-2021

Súbor s informáciami (PDF, 360 kB)

Kultúra pre znevýhodnené skupiny (2021) / Trvanie: od 29.3.2021 – 23.4.2021

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Výzva je z Dotácie z ministerstievMinisterstvo kultúry SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, fyzické osoby, malé a stredné podniky, mimovládne organizácie, samospráva, štátna správa.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 1 200 000 €
 • pre podprogramy 2.1 – 2.4 nie je stanovená maximálna dotácia
 • pre podprogram 2.5 je to max. 10 000 €/ jeden projekt
 • spolufinancovanie min. 5% / min. 20% – podľa podprogramu
 • miera podpory závisí od podprogramu.

V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:

 • podprogram 2.1 Živá kultúra a jej sprístupňovanie,
 • podprogram 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť,
 • podprogram 2.3 Periodická tlač(noviny a časopisy),
 • podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum,
 • podprogram 2.5 Fyzická debarierizácia.

Oprávnení prijímatelia:

V podprograme 2.1, 2.2., 2.3 a 2.4:

 • fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
 • fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky
 • vyšší územný celok alebo obec
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
 • občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky
 • nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
 • záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
 • neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
 • vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky alebo verejná výskumná inštitúcia
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
 • Matica slovenská.

V podprograme 2.5:

 • vyšší územný celok alebo obec
 • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec

Oprávnené aktivity:

 • projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • podpora integrácie do spoločnosti
 • vydávanie neperiodickej tlače
 • vydávanie elektronických nosičov
 • podpora neformálneho vzdelávania, výskumných projektov a mobility predmetnej oblasti
 • podpora kultúrnych aktivít zameraných na posilnenie rodinnej súdržnosti
 • a iné…

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 29.3.2021 do 23.4.2021

Viac informácií nájdete na https://www.culture.gov.sk/

Súbor s informáciami (PDF, 338 kB)

Podpora mimovládnych organizácií a regionálneho rozvoja (2021) / Trvanie: 15.3.2021 – 15.4.2021

Výzva je zameraná na podporu mimovládnych organizácií a rozvoj potenciálu regiónov.
Výzva je z MRRaI SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 1 110 178 €
 • minimálna výška príspevku je 10 000 €
 • maximálna výška príspevku je 50 000 €
 • miera podpory je max 90 %.

Oprávnení prijímatelia:
Subjekty územnej spolupráce podľa § 13 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja:
a) regionálna rozvojová agentúra,
b) slovenská časť euroregiónu,
c) európske zoskupenie územnej spolupráce,
d) občianske združenie,
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.

Oprávnené aktivity:
Oprávnené sú aktivity, ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti (t. j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis):

a) komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov.
Príklad: Identifikácia lokálnych zdrojov a ich udržateľné využívanie miestnymi komunitami, napr. výsadba pôvodných odrôd ovocných stromov v sade spravovanom miestnou komunitou.

b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít.
Príklad: Aktivity podporujúce rozvoj marginalizovaných komunít, napr. vzdelávanie nezamestnaných mladých Rómov, zlepšenie hygienickej úrovne detí z marginalizovaných rómskych komunít.

c) zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu.
Príklad: Aktivity zlepšujúce dostupnosť služieb pre seniorov, handicapovaných, mládež, napr. tvorba konceptov zdieľaného bývania, projekty inklúzie a spolupráce medzi seniormi, handicapovanými, marginalizovanými a väčšinovou spoločnosťou.

d) rozvoj turistickej infraštruktúry.
Príklad: Budovanie verejne dostupnej doplnkovej infraštruktúry – altánkov, lavičiek, oddychových miest, náučných tabúľ, značení, prístupu k turisticky atraktívnym miestam.

e) zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel.
Príklad: Ochrana, oprava a rekonštrukcia pamiatok, drobnej infraštruktúry potrebnej k verejným kultúrnym aktivitám.

f) realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu.
Príklad: Protipovodňové zádrže, zveľaďovanie okolia miest a obcí, revitalizácia zelene, remízok, ochrana vtáctva.

g) budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva.
Príklad: Komunitné aktivity vedúce k súdržnosti obyvateľov, projekty spolupráce v komunitách
a medzi komunitami.

h) ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.
Príklad: Aktivity zamerané na prevenciu, ochranu zdravia, zdravotnú osvetu, ako aj zmiernenie dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a pod.

Otvorenie výzvy/termín podania žiadosti:
od 15.3.2021 do 15.4.2021.

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.mirri.gov.sk

Súbor s informáciami (PDF, 808 kB)

Dostupné bývanie s prvkami housing first / Trvanie: 22.2.2021 – 23.04.2021

Cieľom výzvy je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, psychologická, atď.) a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním.
Výzva je z OP Ľudské zdroje MPSVR SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj.

Oprávnení žiadatelia:
občianske združenie,  nadácia, nezisková organizácia poskytujúce všeobecne prospešné služby a nezisková organizácia zriadená osobitným zákonom, cirkevná organizácia, záujmové združenie právnických osôb.

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 2 000 000 € pre MRR, 1 800 000 € pre VRR
 • maximálna výška príspevku nie je stanovená
 • miera podpory nie je stanovená.

Oprávnení prijímatelia:

1. Žiadateľ musí byť registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov okrem sociálnych služieb podľa §31-33, §42-47, §54-56, §58-60, alebo mať udelenú akreditáciu na odbornú činnosť špecializované soc. poradenstvo v súlade s § 88 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
2. Žiadateľ musí mať preukázateľnú skúsenosť s prácou s cieľovou skupinou aspoň 1 rok.

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ  sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.
Ide o fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách ide o ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy.

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností,

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb, alebo

h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Odporúčaná minimálna dĺžka realizácie projektov je 24 mesiacov (v čase realizácie projektu je poskytovateľ oprávnený schváliť žiadosť prijímateľa o skrátenie projektu) a maximálna dĺžka realizácie projektov je 28 mesiacov. Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá max. 28 mesiacov a zároveň max do 30.11.2023.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 22.2.2021 s termínmi uzávierky:
1. kola dňa 22.03.2021
2. kola dňa 23.04.2021

Viac informácií o výzve:
https://www.ludskezdroje.gov.sk/aktuality/dostupne-byvanie-s-prvkami-housing-first

Podpora občianskej participácie III. (2021) / Trvanie: 27.1.2021 – 29.4.2021

Celkovým cieľom programu je posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a postavenia zraniteľných skupín.
Výzva je poskytovaná Nórskym finančným mechanizmom.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 416 330€
 • minimálna výška dotácie je 30 000 €
 • maximálna výška dotácie je 65 000 €
 • miera podpory je max 90 %

Oprávnení prijímatelia:

 • občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;
 • nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona
  č. 213/1997 Z. z.
 • neinvestičný fond podľa Zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch;
 • nezisková organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom;
 • združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.
 • Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži

Oprávnení partneri:

 • verejné alebo súkromné organizácie, neziskové alebo založené za účelom vytvárania zisku, vrátane mimovládnych organizácií.
 • medzinárodná organizácia, orgán, agentúra a pod.
 • neformálne a ad-hoc organizácie a miestne skupiny, ktoré v SR nie sú registrované (neformálne skupiny). Tieto skupiny zároveň musia spĺňať nasledovné požiadavky: majú neziskový charakter, vykonávajú činnosť v súlade s verejným záujmom, majú dobrovoľný a nediskriminačný charakter a sú nezávislé od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán, náboženských inštitúcií a komerčných organizácií. Tieto neformálne skupiny zastupuje jedna osoba, ktorá v mene skupiny podpíše prehlásenie o partnerstve v projekte. Neformálna skupina nemôže byť priamym príjemcom finančných prostriedkov z grantu.

Oprávnené aktivity:

 • obhajovanie, zvyšovanie povedomia a informovanosti občanov
 • watchdogové a monitorovacie aktivity, vrátane sledovania odporúčaní medzinárodných monitorovacích orgánov;
 • aktívne zapájanie sa do verejného diania, dobrovoľníctvo a účasť na rozhodovaní o verejných záležitostiach;
 • účasť na tvorbe verejných politík a rozhodnutí, vrátane vytvárania priaznivého prostredia pre občiansku spoločnosť;
 • podpora slobody prejavu, investigatívnej žurnalistiky a médií;
 • zmierňovanie prejavov nenávisti, vrátane podpory sietí pracujúcich s obeťami zločinov z nenávisti
 • podpora práv LGBTI a antidiskriminačných aktivít;
 • budovanie kapacít sektora občianskej spoločnosti vrátane jeho udržateľnosti, vytvárania sietí a zvyšovania zodpovednosti mimovládnych organizácií;
 • partnerstvá medzi mimovládnymi organizáciami a subjektmi verejného a súkromného sektora;
 • vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv;
 • výskumy a analýzy s cieľom prispieť k tvorbe verejných politík
 • sociálne inovácie a rozvoj sociálnych podnikov;
 • medzikultúrny dialóg vrátane platforiem pre komunikáciu menšín s majoritnou spoločnosťou;
 • spolupráca rôznych generácií;
 • zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít v oblasti životného prostredia vrátane zmeny klímy a adaptácie na zmenu klímy;
 • prístup k informáciám, účasť na rozhodovaní a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v súlade s Aarhuským dohovorom
 • a ďalšie.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 27.1.2021 do 29.4.2021  

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://acfslovakia.sk/vyzvy/obcianska-participacia/

Súbor s informáciami (PDF, 503kB)

Podpora podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami v Banskobystrickom samosprávnom kraji / Trvanie: 8.12.2020 do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja v rámci BBSK.
Výzva je z OP Výskum a inovácie.

Oprávnené územie:
BB kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy 3 000 000 €
 • minimálna výška  grantu na 1 projekt je 50 000 €
 • maximálna výška finančného príspevku nesmie presiahnuť 200 000 €
 • maximálna miera podpory: 90%

Oprávnení prijímatelia:

Fyzické alebo právnické osoby

 • a) osoby zapísané v obchodnom registri;
 • b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:
  • spĺňajú definíciu MSP
  • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR
  • od ich vzniku ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov
  • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú schválenou účtovnou závierkou za ukončené účtovné obdobie za kalendárny rok 2019, alebo ukončené účtovné obdobie v hospodárskom roku 2019, ktoré nie je účtovným obdobím kratším ako 12 mesiacov
  • majú v predmete podnikania/činnosti zapísané oprávnené činnosti v súlade so zameraním projektu a podmienkami výzvy, a to minimálne 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP
  • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve

Oprávnené aktivity:

 • Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného / nehmotného majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa. Zároveň platí podmienka, že musí ísť o taký dlhodobý majetok, ktorý môžu využívať žiaci SOŠ v rámci praktického vyučovania žiakov.
 • Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:
  1. Žiadateľ/prijímateľ umožní v čase udržateľnosti projektu (3 roky) využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov SOŠ.
  2. Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu v zmysle špecifikácie uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP č. 6 – Doplňujúce údaje.
  3. Realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti45 predmetu projektu.
  4. Projekt musí byť zameraný na výrobu produktov, ktoré sú výsledkom činnosti, ktorá patrí výlučne pod jedno z nasledujúcich odvetví (v členení podľa SK NACE):

PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Vysoká technologická úroveň
21 – Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
26 – Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovStredne vysoká technologická úroveň

Stredne vysoká technologická úroveň
20 – Výroba chemikálií a chemických produktov
27 – Výroba elektrických zariadení
28 – Výroba strojov a zariadení i. n.
29 – Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 – Výroba ostatných dopravných prostriedkov (okrem 30.1, 30.3 a 30.4)

Stredne nízka technologická úroveň
18.2 – Reprodukcia záznamových médií
23 – Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
24 – Výroba a spracovanie kovov
25 – Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení (25) okrem výroby zbraní a streliva (25.4)
33 – Oprava a inštalácia strojov a prístrojov (okrem časti 33.19 – opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po vhodení mince)

Nízka  technologická úroveň
10 – Výroba potravín
11 – Výroba nápojov
13 – Výroba textilu
14 – Výroba odevov
15 – Výroba kože a kožených výrobkov
16 – Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
17– Výroba papiera a papierových výrobkov
18 – Tlač a reprodukcia záznamových médií
31 – Výroba nábytku32 – Iná výroba (okrem 32.5)

Poznatkovo intenzívne služby
59 – Výroba filmov videozáznamov a televíznych programov príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok
61 – Telekomunikácie
62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
63 – Informačné služby (okrem 63.91)
73 – Reklama a prieskum trhu

Ostatné oprávnené odvetvia:
41 – Výstavba budov
43 – Špecializované stavebné práce (okrem 43.1)
45 – Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
46 – Veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
47 – Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
55 – Ubytovanie
56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
82 – Administratívne pomocné kancelárske a iné pomocné obchodné činnosti
95 – Oprava počítačov osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96 – Ostatné osobné služby

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 8.12.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájde na stránke https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty

PDF s informáciami (PDF, 1MB)

Podpora dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít (2021) / Trvanie: 1.12.2020 do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu budovania a dobudovania kanalizácií a zlepšenie prístupu
k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.
Výzva je z OP Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
TT kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Finančné podmienky výzvy:

 • celková alokácia výzvy 17 500 000 €
  (spolu so zdrojmi zo štátneho rozpočtu ide o sumu 19 558 823,53 €)
 • minimálna výška príspevku nie je stanovená 
 • maximálna výška príspevku je  2 850 000 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Harmonogram výzvy:
*Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 22.03.2021
*Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 17.05.2021

Oprávnení prijímatelia:

 • obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
 • obce z Iniciatívy Catching – up Regions

Oprávnené aktivity:

 • budovanie verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní odpadových vôd,
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako súbežná výstavba s verejnou kanalizáciou
 • výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody ako pokračovanie existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry
 • výstavba výdajných miest len v prípadoch výstavby a rozšírenia miestnych vodovodov/potrubných vodovodov pitnej vody

Otvorenie výzvy/termín podania žiadosti:
od 1.12.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájdete na stránke http://www.minv.sk/aktuality alebo v prílohe (PDF, 136 kB).

Dotácie z MPSVR SR a ÚPSVaR v súvislosti s koronakrízou / Trvanie: 12.11.2020 do vyčerpania financií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v čase trvania mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu poskytuje humanitárnu pomoc pre fyzické a právnické osoby.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Akademický sektor, Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Veľké podniky

Oprávnení prijímatelia:
* Fyzické osoby
* Právnické osoby

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

 • dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
 • dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • dotácia na podporu rekondičných aktivít
 • dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
 • dotácia na podporu edičnej činnosti
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby
 • dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre právnické osoby
 • dotácia na podporu rodovej rovnosti

Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:

 • dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
 • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 • dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 12.11.2020 do vyčerpania financií

Viac informácií o výzve nájdete na stránke https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/

Zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu / Trvanie: 9.11.2020 – 31.12.2021

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia činnosti zariadení cestovného ruchu.
Výzva je z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KK kraj, PO kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby, Malé a stredné podniky, Veľké podniky

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie sa vypočítava individuálne:

Príklad výpočtu podpory:
1) Podnik zaznamenal v dotknutom období pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 50%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 1 000 000€. Podľa oprávnenosti má nárok na čerpanie podpory, keďže tržby mu klesli o viac ako 40%.
Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 4% = 80 000€.

2) Podnik zaznamenal v dotknutom období pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 pokles tržieb o 87,5%. V rovnakom období roku 2019 boli jeho tržby na úrovni 2 000 000€, pričom v roku 2020 to bolo iba 250 000€.
Výpočet podpory bude nasledovný: 2 000 000€ x 10% = 200 000€.

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 9.11.2020 do 31.12.2021

Oprávnení prijímatelia:
Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

 • 49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
 • 55 – Ubytovanie
 • 56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 77.21 – Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • 79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
 • 82.3 – Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
 • 85.51 – Športová a rekreačná výchova
 • 91.02 – Činnosti múzeí
 • 91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
 • 91.04 – Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
 • 93.11 – Prevádzka športových zariadení – aquaparky
 • 93.19  – Ostatné športové činnosti – prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný lov a rybolov, činnosť horských vodcov
 • 93.21 – Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
 • 93.29 – Činnosti rekreačných parkov a pláží

Viac informácií o výzve nájde na stránke https://www.mindop.sk/cestovnyruch, alebo v prílohe (PDF, 433 kB).

SOS Dotácia – druhá vlna (Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu) / Trvanie: 5.11.2020 do vyčerpania financií

Fyzické osoby, ktoré v čase krízovej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynul príjem a zároveň nemajú žiaden iný príjem, môžu požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytnutie SOS dotácie.  Dotáciu poskytuje MPSVR SR.

Oprávnené územie:
KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby

Finančné podmienky výzvy:

 • maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 1 800 € (300 € za 1 mesiac)
 • maximálna miera podpory nie je stanovená

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 5.11.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • Fyzická osoba, ktorá v čase krízovej situácie tzv. druhej vlne pandémie (od mesiaca október 2020) prestala vykonávať činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem:
  • zo závislej činnosti
  • z výkonu činnosti osobnej asistencie
  • z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • a nemá iný príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ďalšie podmienky oprávnenosti žiadateľa:

 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 €/mesačne
 • nie je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku, poberateľom príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia; Nariadenie stanovilo výnimku, kedy môže byť SOS dotácia poskytnutá aj v prípade člena domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a to ak:
  • bola domácnosti pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne
  • výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur/mesačne
 • nemá nárok na poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov
 • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • je v evidencii uchádzačov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, osoby, ktoré sú poberateľmi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahraničia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesačne, samostatne zárobkovo činné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • spĺňa podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia)

Viac informácií o výzve nájdete na stránke www.upsvr.gov.sk/, alebo v prílohe (PDF, 254 kB).

Podpora komplexného prístupu v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami 2020 / Trvanie: 27.10.2020 do vyčerpania financií

Cieľom tejto výzvy je lepšia integrácia marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie technickej vybavenosti v obciach s prítomnosťou týchto komunít.
Výzva je z OP Ľudské zdroje.

Oprávnené územie:
PO kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 10 000 000 €
 • maximálna výška dotácie 1 900 000 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola  –14.12.2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola  –01.02.2021
 • Uzavretie 3. hodnotiaceho kola  –01.03.2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 27.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:
obce s prítomnosťou rómskych komunít v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja
Zoznam oprávnených žiadateľov nájdete na https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_curi_pre_psk_2020/Priloha%20c.%207%20-%20Zoznam%20opravnenych%20ziadatelov.pdf

Oprávnené aktivity:

 • V rámci špecifického cieľa 5.1.2 „Zvýšiť finančnú  gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:
  • A: Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (napr.TSP, komunitní pracovníci/pracovníčky v oblasti sociálnych služieb, miestne občianske hliadky, asistenti/asistentky bývania a iné asistenčné  služby), vrátane zaobstarania nevyhnutného zdravotníckeho alebo sanitárneho vybavenia súvisiaceho s poskytovaním predmetných služieb v lokalitách postihnutých epidémiami ako napr. Covid -19.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.1 „Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • B: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie studní
  • C: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému nakladania s komunálnym odpadom (napr. zakúpenie zberných nádob, kontajnerov, vybudovanie stojísk)
  • D: Realizácia sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky
  • E: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry (napr. kanalizácia, asfaltové cesty, spevnené cesty)
 • V rámci špecifického  cieľa  6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
  • F:Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.
  • G:Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení a prístavby/nadstavby k existujúcim predškolským zariadeniam v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
 • V rámci špecifického cieľa 6.1.3 „Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít
  • H: Podpora modernizácie a rekonštrukcie (vrátane nadstavby/prístavby) komunitných centier
  • I: Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier
  • J: Podpora výstavby nových komunitných centier

Viac informácii o výzve:

https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-komplexneho-pristupu-v-obciach-s-mrk

alebo vo Výzve na predkladanie ŽoNFP (PDF, 893 kB)

Integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (2020) / Trvanie: 9.10.2020 do vyčerpania financií

Výzva je zameraná na podporu modernizácie zdravotníckej infraštruktúry za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.
Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program.

Oprávnené územie:
ZA kraj, BB kraj, , KE kraj, PO kraj, NR kraj, TT kraj, TN kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:
Samospráva

Indikatívna alokácia výzvy:

 • celková alokácia výzvy je 20 000 000 €
 • minimálna výška príspevku nie je stanovená
 • maximálna výška príspevku na 1 projekt nesmie prekročiť 900 000 €
 • miera podpory max 95%

Časový harmonogram:

 • Ukončenie 1. hodnotiaceho kola: 15. 1. 2021
 • Ukončenie 2. hodnotiaceho kola: 15. 2. 2021

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 9.10.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • subjekt  územnej  samosprávy  (obec,  VÚC) – platí  v prípade,  ak žiadateľ v PZ ako formu zabezpečenia partnerstva CIZS určil zmluvu o partnerstve
 • nezisková  organizácia zriadená podľa zákona  č. 213/1997 Z.  z. o neziskových  organizáciách  poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších  predpisov, zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti    uvedené Zabezpečenie  integrácie  služieb  zdravotnej  starostlivosti  za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ  bola  ako forma  zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona o n. o.
 • Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území menej rozvinutého regiónu. Zoznam nájdete v prílohe č. 5 tejto výzvy
 • ŽoNFP môže predložiť iba žiadateľ, ktorý je uvedený v príslušnom zozname oprávnených spádových oblastí v kategórii menej rozvinutého regiónu

Oprávnené aktivity:

 • V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:
  • A. výstavba nových budov,
  • B. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
  • C. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, 
  • D. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, 
  • E. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
  • F. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia, 
  • G. budovanie bezbariérových prístupov, 
  • H. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
 • Oprávnené typy aktivít D.až G.musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. alebo B. alebo C.
  V  prípade, že žiadateľ prijíma opatrenia zamerané na energetickú  hospodárnosť budov, vyberá si aj typ aktivity H., ktorá priamo súvisí s aktivitami B. a C.

Viac informácii o výzve nájdete na stránke ministerstva www.mpsr.sk, alebo v priloženom dokumente (pdf, 1 MB)

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy – 2020 / Trvanie: 6.8.2020 – do vyčerpania financií

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Výzva je z OP Integrovaný regionálny operačný program

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 16 349 708 €
 • maximálna miera podpory: 95%

Časový harmonogram výzvy:

 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 5. 11. 2020
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 5. 2. 2021
 • Ďalšie kolá budú uzavreté spravidla v trojmesačnom intervale od vyčerpania alokácie

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 6.8.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení prijímatelia:

 • obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí, samosprávny kraj
 • ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/samosprávneho kraja) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci – fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu
 • mimovládne organizácie

Oprávnené aktivity:

 • obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami
 • doplnková cyklistická infraštruktúra – chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne bicyklov, hygienické zariadenia apod.
 • budovanie prvkov upokojovania dopravy – pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.
 • zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky – odstraňovanie úzkych miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod.
 • propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy – webové portály, mobilné aplikácie a pod.(táto aktivita nemôže byť realizovaná samostatne)

Viac informácii o výzve:

https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-atraktivity-a-prepravnej-kapacity-nemotorovej-dopravy-predovsetkym-cyklistickej-dopravy-na-celkovom-pocte-prepravenych-osob-s-kodom-irop-po1-sc122-2020-59/1124-67-1124-15737/

Príloha v PDF formáte

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 / Trvanie: 7.4.2020 – do vyčerpania financií

Výzva je z Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oprávnené územie:

TT kraj, BA kraj, KE kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • max. výška dotácie  – 800 000 €
 • miera podpory max. 100%
 • úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 7.4.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené

Viac informácii o výzve:

https://www.neprepustaj.sk/

Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Manuál Ako sa pripraviť a čo treba splniť na úspešné podanie žiadosti (PDF, 2MB) pre žiadateľov o prostriedky z eurofondov od spoločnosti Grandexpert.