Granty a výzvy

Informácie o možnostiach financovania vášho podnikania z prostriedkov Európskej únie a iných zdrojov.

Podpora lokálneho aktivizmu v oblasti klimatickej spravodlivosti / Trvanie: 3.8. 2020 do 15.9.2020

Výzva je z OP Nadácia Otvorenej spoločnosti

Cieľom výzvy je podporiť marginalizované alebo vylúčené skupiny a komunity v zapojení sa do témy klimatickej spravodlivosti.

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • výška sa môže vyšplhať do výšky 21 000 €
 • maximálna miera podpory: nie je stanovená

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 3.8.2020 do 15.9.2020

Oprávnení prijímatelia:

 • registrované občianske združenie/organizácia
 • neformálna skupina zastúpená registrovaným subjektom
 • nezisková organizácia, ktorej poslaním sú hodnoty otvorenej spoločnosti ako demokracia, rovnosť príležitostí a klimatická spravodlivosť

Oprávnené aktivity:

 • Projekty zapájajúce rôzne zainteresované strany do témy opatrení v oblasti klímy, životného prostredia a udržateľnosti
 • Projekty, ktorých cieľom je riešiť problémy súvisiace s klimatickou spravodlivosťou na miestnej
  a komunitnej úrovni
 • Projekty mobilizujúce a posilňujúce potenciálne zraniteľné a nedostatočne zastúpené skupiny
  v diskusii o zmene klímy
 • Projekty zavádzajúce inovatívne formy zapojenia občanov do témy
 • Projekty mobilizujúce podporu verejnosti alebo sledovanie vplyvu na rozhodovanie v oblasti klimatickej spravodlivosti na miestnej alebo komunitnej úrovni

Call for Proposals: Local Climate Justice Activism in Central and Eastern Europe

Podrobnejšie informácie nájdete aj v PDF formáte.

Mediálna gramotnosť pre všetkých / Trvanie: 3.8.2020 – 30.9.2020

Výzva je zameraná na projekty ponúkajúce inovatívne riešenia a má pomôcť zvyšovaniu informovanosti občanov o dezinformáciách a zodpovednom používaní nástrojov na sociálnych sieťach

Výzva je z OP Kreatívna Európa 2014 – 2020

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:

Akademický sektor, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia výzvy 500 000 €
 • maximálna výška podpory 250 000 €
 • maximálna miera podpory: 60%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 3.8.2020 do 30.9.2020

Oprávnení prijímatelia:

 • neziskové organizácie (súkromné alebo verejné)
 • samosprávy
 • verejné inštitúcie
 • medzinárodné organizácie
 • vzdelávacie inštitúcie
 • univerzity
 • výskumné centrá
 • podnikatelia
 • mediálne organizácie

Oprávnené aktivity:

 • Vytvorenie viacjazyčného on-line materiálu vrátane fakticky kontrolovaných archívov správ
  a interaktívnych vzdelávacích nástrojov na zlepšenie kapacít občanov získať kritické porozumenie
  a schopnosť interakcie s médiami a sociálnymi médiami
 • Takéto akcie by mali zahŕňať spoluprácu s príslušnými komunitnými organizáciami, ako sú knižnice, médiá, online platformy, organizácie mediálnej gramotnosti, a / alebo akademické orgány
  so špecifickou odbornosťou v oblasti dezinformácií
 • Vývoj aplikácií, nástrojov a inovatívnych metodík na zvýšenie informovanosti o nebezpečenstve prijímania a šírenia dezinformácií, podpora využívania služieb kontroly faktov a hlásenie používateľov sociálnych médií o možných prípadoch dezinformácií;
 • Podpora sociálnych médií – kampane a iné relevantné činnosti zamerané na interakciu občanov
  s digitálnymi médiami (napr. účasť občanov na odhaľovaní atď.), dekonštrukcia mediálnej komunikácie a odlíšenie informácií od propagandy
 • Identifikácia najlepších postupov a účinné šírenie materiálu vytvoreného v rámci projektu.
 • Činnosti zamerané na prispôsobenie a sprístupnenie vyššie uvedených nástrojov a materiálov pre menšiny, nízko kvalifikovaných ľudí, prisťahovalcov alebo utečencov alebo ľudí, ktorým hrozí sociálna marginalizácia
 • Vzdelávacie činnosti zamerané na postupy, nástroje alebo materiály adresované školiteľom (v rámci témy mediálnej gramotnosti), vychovávateľom a učiteľom

http://www.cedslovakia.eu/clanky/nova-vyzva-2020-medialna-gramotnost-pre-vsetkych

Podrobnejšie informácie nájdete v PDF formáte.

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov / Trvanie: 3.8.2020 – 25.9.2020

Výzva je z OP Nórsky finančný mechanizmus

Táto Výzva je relevantná pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci Výzvy LDI01 zameranej na prácu so zraniteľnými deťmi a mládežou v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska, ktorá bola vyhlásená Úradom vlády SR v rámci programu „Miestny rozvoj a inklúzia“.

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj

Oprávnení žiadatelia:

Samospráva, Štátna správa

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia 40 000 €
 • minimálna výška príspevku 2 500 €
 • maximálna miera podpory: 100%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 3.8.2020 do 25.9.2020

Oprávnení žiadatelia a partneri:

 • Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Orgány štátnej správy
 • Všetky právnické osoby zriadené v Nórsku
  • Žiadatelia zo Slovenska musia mať aspoň jedného partnera z Nórska, ktorý spĺňa vyššie uvedený popis a naopak.

Oprávnené aktivity:

 • Výzva sa zameriava na podporu partnerstiev prostredníctvom návštev a stretnutí medzi slovenskými subjektmi a subjektmi z Nórska uskutočnenými za účelom spoločnej prípravy žiadosti o projekt, ktorá bude neskôr predložená v rámci Výzvy LDI01 zameranej na podporu centier pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.
 • Centrom pre mládež sa rozumie každá inštitúcia (školy, školské zariadenia, centrá voľného času, športové kluby, knižnice, zdravotnícke strediská a ešte menej inštitucionalizované typy stredísk), ktoré pracujú s deťmi a mládežou.
 • Partnerom sa rozumie právnická osoba aktívne zapojená a efektívne prispievajúca
  k implementácii projektu, ktorá so žiadateľom zdieľa spoločný ekonomický alebo sociálny cieľ, ktorý bude dosiahnutý realizáciou daného projektu.

Viac informácii o výzve:

http://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-bilateralne-vztahy-na-vytvorenie-a-rozvoj-partnerstva-ldibf01-komponent-miestny-rozvoj-a-inkluzia/

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom PDF formáte

Kreatívne vouchere pre malé a stredné podniky / Trvanie: 30.7. 2020 – 31.8.2020

Výzva je z OP Kreatívne vouchere

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj, TT kraj, NR kraj, ZA kraj, BA kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • minimálna výška poskytnutej pomoci de minimis pre žiadateľa je v rozmedzí 4 000 € – 7 500 € (v závislosti od odvetvia a regiónu)
 • maximálna miera podpory: 50%

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 30.7.2020 do 31.8.2020

Oprávnené aktivity:

PROGRAMOVANIE IKT

 • projektovanie štruktúry a obsahu a/alebo tvorbu, úpravu (customisation) počítačového kódu potrebného pre tvorbu a implementáciu:
  • systémového softvéru (vrátane aktualizácie a opráv)
  •  aplikačného softvéru (vrátane aktualizácie a opráv)
  •  databáz
  •  webových stránok (vrátane prípravy obsahu webových stránok)
 • prispôsobenie softvéru, ako napr. modifikácia a konfigurácia existujúcich aplikácií tak, aby boli funkčné v prostredí klientskeho informačného systému (vrátane využívania open-source riešení)
 •  poradenstvo týkajúce sa počítačového programovania priamo súvisiace s programovaním, projektovaním, vrátane dizajnu a wireframes
 •  zabezpečenie bezpečnosti webových stránok a aplikácií
 •  nastavenie analytických nástrojov
 •  testovacia prevádzka softvéru riešení podľa bodov 1 až 5 počas 3 mesiacov

DIZAJN

 • Produktový dizajn – dizajnérske činnosti zahŕňajúce konzultácie a poradenskú činnosť spojenú s vytvorením, návrhu diela, prototypu produktu (solitér alebo kolekcia), návrhu komunikačnej stratégie vzťahujúcej sa k dizajnu (vrátane odborných článkov a publikácií):
  • nábytok pre interiér a exteriér
  • interiérové doplnky (napr. sklo, keramika svietidlá, stolovacie prvky)
  • stroje, zariadenia, prístroje, náradie
  • zdravotnícka technika, biela a čierna technika
  • transport dizajn
  • športové potreby, hračky, didaktické pomôcky, hobby
  • obaly s dôrazom na konštrukciu materiálu
 • Interiérový dizajn – dizajnérske činnosti zahŕňajúce konzultácie a poradenskú činnosť spojenú s vytvorením, návrhu diela, prototypu produktu (solitér alebo kolekcia), návrhu komunikačnej stratégie vzťahujúcej sa k dizajnu (vrátane odborných článkov a publikácií):
  • dizajn výstav a iných podujatí, expozícií, obchodných priestorov, prevádzkových priestorov vrátane exteriérov a interiérov, napr. hotelov, obchodov, kancelárskych priestorov, výrobných priestorov a pod.
  • informačné, orientačné alebo navigačné systémy
  • dizajn v architektúre, verejnom priestore a krajine (interiér a exteriér)
 • Komunikačný dizajn – dizajnérske činnosti zahŕňajúce konzultácie a poradenskú činnosť spojenú s vytvorením, návrhu diela, prototypu produktu (solitér alebo kolekcia), návrhu komunikačnej stratégie vzťahujúcej sa k dizajnu (vrátane odborných článkov a publikácií):
  • vizuálna identita značky: logo, logo manuál, firemné tlačoviny (stationery) dizajn manuál a pod.
  • obalový dizajn pre produkt, vrátane funkčného prototypu
  •  orientačné systémy pre budovy alebo služby, súbor ikon
  •  tvorba autorského písma, vytvorenie fontu (elektronickej podoby)
  •  ilustrácia pre komerčné účely
  •  komunikačné tlačoviny ako letáky, plagáty, pozvánky, vstupenky a pod.
  •  dizajn reklamných formátov ako inzercia, billboard a pod.
  •  dizajn elektronických komunikačných formátov ako sú bannery, posty pre sociálne siete a pod.
  •  dizajn webstránok a UX (bez programovania)
  •  signmaking pre predajne a iné priestory, veľkoplošné nástenné aplikácie
  • korporátne tlačoviny ako katalógy, výročné správy a pod.
  •  knižné publikácie
  •  dizajn darčekových a reklamných predmetov (merchandising)
  •  dizajn dopravných prostriedkov ako sú polepy, aplikácie brandingu a pod., multimediálny dizajn v kontexte komunikačného dizajnu
  •  dizajn webových stránok, internetových bannerov a iných foriem multimediálnej propagácie
  •  dizajn mobilných aplikácií, multimediálna infografika, dizajn navigačných systémov
  •  dizajn hier, e-learningových systémov, e-kníh, sociálnych sietí na internete
  •  animácia, VJ-ing, interaktívne inštalácie v kontexte komunikačného dizajnu
 • Módne návrhárstvo – týkajúce sa textílií, odevov, obuvi a šperkov a ostatných módnych doplnkov, vrátane návrhu technologického a strihového riešenia – dizajnérske činnosti zahŕňajúce konzultácie a poradenskú činnosť spojenú s vytvorením, návrhu diela, prototypu produktu (solitér alebo kolekcia), návrhu komunikačnej stratégie vzťahujúcej sa k dizajnu (vrátane odborných článkov a publikácií):
  • textilný dizajn – dizajn návrhov potlači, tkanín, úpletov, technické riešenia
  • odevný dizajn:
   • dizajn odevov (solitéry alebo kolekcia)
   •  tvorba prototypu (solitéry alebo kolekcia)
   •  návrh technologického a strihového riešenia odevov
   •  návrhy spôsobu prezentácie odevov a kolekcie z pohľadu odevného a textilného dizajnéra (film, fotka, výstava, prehliadky, styling, web, sociálne siete a pod.)
   • dizajn doplnkov (kabelky, topánky, doplnky hlavy, šperky a pod.) súvisiace s odevným a textilným dizajnom
   • návrh technologického a strihového riešenia doplnkov
   • tvorba prototypu doplnko

ARCHITEKTÚRA

 • Architektonické konzultácie a poradenstvo- vyhodnotenie stavebno- technického stavu budovy alebo priestoru
 • Overovacie a ideové štúdie- účelom je overovanie priestorových funkčných a technických nárokov zámeru žiadateľa a výsledkom je spresnenie zámeru a alokácie
 • Návrhové štúdie – obvykou formou prezentácie návrhu je vypracovanie štúdie podľa zadania
 • Návrhové dokumentácie- Účelom je spracovanie dokumentácie na realizáciu zámeru, ktorý nepodlieha povoľovaciemu konaniu stavebného úradu na podklade štúdie
 • Dokumentácie pre územné rozhodnutia- účelom je spracovanie dokumentácie pre rozhodnutie o umiestnení stavby alebo využívané územia na podklade štúdie; treba obvykle zabezpečiť geodetické zameranie, hydro- geologický dendrologický prieskum a ďalšie

REKLAMA A MARKETING

 • Poskytovanie poradenstva a konzultácie: vypracovanie komunikačných a marketingových plánov
 • Tvorba reklamných kampaní- vytvorenie názvu, loga, design manuálu, návrhu webu,
  • navrh headlinov a copytextov,
  • návrhu eventu,
  • návrh propagačných materiálov,
  • vytvorenie reklamy v médiách a outdoore
  • vypracovanie návrhov na propagáciu značky/produktu/služby
  • vytvorenie a správa marketingových a direct marketingových aktivít/kampaní
 • Produktový a obalový dizajn ako súčasť marketingovej stratégie
  • grafický dizajn obalov a reklamných predmetov
  • návrh produktového portfólia
  • produktový dizajn – typy balenia, spôsob skladania a ďalšie
 • Tvorba digitálnych komunikačných kampaní a nástrojov a správa sociálnych sietí ako súčasť komunikačnej stratégie
  • návrh a produkcia mobilných aplikácií/webových stránok/internetových obchodov/informačných systémov/CMS/Facebook aplikácií
  • návrh a implementácia newsletterov
  • SEO optimalizácia
  • UX/UI optimalizácia
  • správa profilov sociálnych sietí
  • vytvorenie edičného plánu

Viac informácii o výzve:

https://vytvor.me/

Podrobnejšie informácie nájdete v PDF formáte v prílohe

Podpora začínajúcich podnikov / Trvanie: 1.7.2020 – 23.10.2020

Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01

Oprávnené územie:
TT kraj, BA kraj, KE kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky (musia byť zriadení minimálne 1 daňové obdobie, ale nie viac ako 5 rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty)

Finančné podmienky výzvy:
Výška dotácie:
▪ max. výška grantu  – 200 000 €
▪ minimálna výška grantu – 100 000 €
▪ miera podpory max. 90%
▪ celková alokácia 1 058 824 €

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:
od 1.7.2020 do 23.10.2020

Oprávnení partneri:
Akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku, alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán, alebo agentúra efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Oprávnené aktivity:

 • Podpora sa zameria na investície malých a stredných podnikov (MSP) napr. do zariadenia, vybavenia, strojov, inštalácií a iných položiek nevyhnutných pre posilnenie a rast podnikateľskej činností, ako aj do bežných nákladov na rozvoj.
 • Cieľom tejto výzvy je podporiť aktivity začínajúcich inovatívnych podnikov (start-upov) v rámci dvoch hlavných oblastí:
  1. Zelené inovácie v priemysle – v oblasti Zelené inovácie priemysle sa projektový grant môže zamerať na oblasti ako napr. obehová ekonomika, zelené IKT, nové inovatívne produkty, technológie a služby, ktoré znížia environmentálnu záťaž vďaka nižšej spotrebe surovín/energie alebo nižším emisiám pri výrobe, nové riešenia, inteligentnú spoločnosť, čistú/obnoviteľnú energiu, nové inteligentné stavebné technológie/riešenia a inovácie
   v oblasti dopravu.
  2. Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní – v rámci Verejnoprospešných technológií a pomoci starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní budú podporené aktivity zamerané na prepojenosť v oblasti zdravotných a sociálnych služieb, aby sa zabránilo sociálnemu vylúčeniu a skvalitneniu života seniorov a zdravotne postihnutých ľudí žijúcich v domácom prostredí. Projektový grant môže byť nasmerovaný do oblastí ako telemedicína, biotechnológia, robotika a automatizované technológie, vývoj produktov a inovácií, produkty pre monitorovanie životných funkcií, technológie pre inteligentné domy, inteligentné textílie, IKT systémy a pod.

Viac informácií o výzve nájdete http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/496-bin-sgs01

Dokument na stiahnutie v pdf formáte https://socialnaekonomika.sk/wp-content/uploads/2020/07/Podpora-začínajúcich-podnikov_1.7.2020.pdf

Príspevok na udržanie zamestnanosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 / Trvanie: 7.4. 2020 – do vyčerpania financií

Výzva je z Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Oprávnené územie:

TT kraj, BA kraj, KE kraj, NR kraj, BB kraj, ZA kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • max. výška dotácie  – 800 000 €
 • miera podpory max. 100%
 • úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- 

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 7.4.2020 do vyčerpania financií

Oprávnení žiadatelia:

 • Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Oprávnené obdobie:

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené

Viac informácii o výzve:

https://www.neprepustaj.sk/

Dokument na stiahnutie v pdf formáte

Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (2020) / Trvanie: 16.7.2020 – 30.10. 2020

Výzva je z OP Nórsky finančný mechanizmus

Oprávnené územie:

KE kraj, BB kraj, PO kraj, TN kraj

Oprávnení žiadatelia:

 • Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové

Povinní partneri:

Subjekty založené ako právnická osoba v Slovenskej republike (najmenej dva rôzne typy zo zoznamu)

 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené podľa zákona č. 523/2004 Z.z.                                             o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,
 • MVO alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce

Ďalší partneri:

Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine  mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Finančné podmienky výzvy:

Výška dotácie:

 • celková alokácia: 7 700 000 €
 • minimálna výška grantu je 200 000 €
 • maximálna výška grantu je 1 000 000 €

Otvorenie výzvy/ termín podania žiadosti:

od 16.7.2020 do 30.10.2020

Oprávnené aktivity:

 • Aktivity súvisiace so sociálnym a hospodárskym rozvojom v konkrétnych zemepisných oblastiach, ako napríklad: umelecké a kultúrne vzdelávanie, športové a fyzické aktivity.
 • Intervencie na zvýšenie vyhliadky na zamestnanie, ako napríklad: vzdelávacie a odborné školenia a kurzy týkajúce sa zamestnania/povolania, tvorivé a jazykové kurzy, kurzy a školenia zamerané osobitne na regionálne potreby, napr. stavebníctvo, výroba, cestovný ruch atď.
 • Posilnenie kompetencií detí a mládeže za účelom ich osobného rozvoja (potrebné pre všetky oblasti života) ako sú kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, kreativita a pod
 • Aktivity zamerané na zlepšenie/rozšírenie infraštruktúry pre prácu s mládežou na úrovni obce.
 • Antidiskriminačné aktivity zamerané na skupiny ohrozené sociálnym a hospodárskym vylúčením, ako napríklad: činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizáciia extrémizmu vrátane sociálnych médií, ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním a domácim násilím, činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne, práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia podozrivých zdrojov informácií, ďalšie činnosti osobitne zamerané na ohrozené deti a mládež.
 • Aktivity súvisiace so systémami vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako napríklad: podpora materských škôl, podpora komunitných sociálnych služieb, vzdelávacie aktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti, v časná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Aktivity súvisiace s prevenciou predčasného ukončenia školskej dochádzky, ako napríklad: letné školy pre neprospievajúcich žiakov, vyučovacie hodiny po škole navyše pre neprospievajúcich žiakov, súbežná práca s učiteľmi a poradenská služba pre rodičov a žiakov. poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá)

Viac informácii o výzve:

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-projekt-v-ramci-programu-miestny-rozvoj-znizovanie-chudoby-a-inkluzia-romov-ld01/

Viac informácii nájdete v priloženom PDF formáte.