Formy podpory – kompenzačná

Podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa kompenzačná pomoc poskytuje vo viacerých formách, pričom môže ísť o finančné nástroje, nenávratné finančné príspevky alebo dotácie.  Výklad zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch s vybranými metodickými usmerneniami vrátane konkrétnych prípadov obsahuje bližšie vymedzenie jednotlivých foriem kompenzačnej pomoci a podmienok ich poskytovania v zmysle zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Podrobný a aktualizovaný prehľad kompenzačných príspevov nájdete vo formáte PDF tu.

Nájstroje aktívnych opatrení na trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. nájdete vo formáte PDF tu.

Kompenzačné príspevky sú určené integračným podnikom a ich cieľom je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb. Poskytujú sa podľa §53 g  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti na základe písomnej dohody, ktorá je uzatvorená medzi integračným podnikom a úradom práce, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou.

Kompenzačné príspevky je možné poskytnúť integračnému podniku na:

  1. a) mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb,
    b) dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave,
    c) náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave.

Bližšie informácie sú uvedené na stránke: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/vyrovnavacie-prispevky-integracnemu-podniku-53g.html?page_id=834144