Dobré príklady z praxe

Od mája 2018 do konca roku 2020 MPSVR SR zaregistrovalo viac ako 250 sociálnych podnikov (aktuálny zoznam je k dispozícii na Register sociálnych podnikov (PDF, 352kB). V najmenej rozvinutých okresoch vzniklo 66 registrovaných sociálnych podnikov, z toho 11 vykonáva činnosť v regióne Gemer.

                Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o.

Dobrým príkladom ako podnikanie v sociálnom poľnohospodárstve môže fungovať v praxi je
Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o., v obci Rovňany, okres Poltár, ktorý plánuje zamestnávať
20 až 25 ľudí. Svojou činnosťou sa podnik venuje pestovaniu cesnaku, ovocinárstvu a pestovaniu drevín. Taktiež sa zameral na včelárstvo, pričom svoju produkciu ďalej distribuuje do školských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

ilustracny obrazok
Sad v Rovňanoch

Podnik hospodári s ovocným sadom s pôvodnými stromami jablkových a hruškových odrôd, vysadených pred 70 rokmi. Sad ďalej revitalizuje v súčinnosti so strednou odbornou školou a miestnymi odborníkmi.
Spolupráca so Strednou odbornou školou v Želovciach bola vhodnou investíciou do ľudí z daného kraja a zapojenie žiakov z miestnych škôl. Vypestovaná úroda je tak zúročená lokálne a využitá v miestnych zariadeniach pre tunajších obyvateľov.

                Pracovná skupina pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku

MPSVR SR sa zapojilo ako partner do pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku, ktorého gestorom je občianske združenie Druživa. Druživa sa svojou činnosťou a zameraním venuje vo veľkej miere téme sociálneho poľnohospodárstva.


Jej iniciátori vytvárajú sieťovanie v tejto oblasti a zároveň vytvárajú tiež povedomie o aktuálnych problémoch a možnostiach zlepšenia nie len na regionálnej úrovni, ale aj u kľúčových politických predstaviteľov. V rámci spolupráce MPSVR SR s pracovnou skupinou pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku sa uskutočnilo stretnutie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Jánom Mičovským CSc. k téme podpory sociálnych podnikov pôsobiacich v poľnohospodárstve.
Stretnutie prinieslo otvorenie diskusie a komunikačných kanálov k podpore sociálneho podnikania v rámci možností a pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Pracovná skupina pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku sa stretla opäť v júli 2020, tento krát za účasti niekoľkých odborníkov na tému sociálneho poľnohospodárstva, ako aj s expertmi z praxe a niekoľkých podnikateľov pôsobiacich v tejto oblasti.

Foto zo stretnutia s ministrom
zdroj MPaRV SR, ROZVOJ VIDIEKA JE DÔLEŽITÝ, [cit. 2020-07-07], dostupné na: https://www.facebook.Com/minagri.sr/posts/3399348776762603 

Na stretnutí boli účastní zástupcovia akademickej obce – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ktorá vydala publikáciu Rozvojové vzdelávanie, Témy a metódy III, Nadácia Pontis Bratislava, 2018, ISBN 978-80-89895-10-6), Ekonomická univerzita v Bratislave. zástupca Implementačnej agentúry MPSVaR SR; zástupcovia niekoľkých sociálnych podnikov a OZ, ako aj expert vyššieho územného celku Banská Bystrica a zástupca strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, občianske združenie. 


O sociálnom poľnohospodárstve a zahájení rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku si môžete prečítať v článku Prvý krok pre poradenstvo.