Sociálne podnikanie

tento príspevok

Ilustracny obrazok

Kontakty a iné zdroje podpory

Užitočné KONTAKTY (XLS, 38kB) na spoločnosti a organizácie poskytujúce informácie k téme sociálneho poľnohospodárstva. Iné zdroje podpory: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizuje od júla 2020 Národný projekt ,,Projekt na podporu zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v odvetví poľnohospodárstva“, v rámci ktorého je možné predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku,v zmysle § 54 ods. 1 písm. […]

Logo Druživa

Dobré príklady z praxe

Od mája 2018 do konca roku 2020 MPSVR SR zaregistrovalo viac ako 250 sociálnych podnikov (aktuálny zoznam je k dispozícii na Register sociálnych podnikov (PDF, 352kB). V najmenej rozvinutých okresoch vzniklo 66 registrovaných sociálnych podnikov, z toho 11 vykonáva činnosť v regióne Gemer.                 Agro – drevinový ekosystém BBSK, s.r.o. Dobrým príkladom ako […]

Logo projektu

Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach (SOCENT SPAs)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC medzinárodný projekt SOCENT SPAs – Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach. Demografické trendy predstavujú podstatnú výzvu, a to najmä v riedko osídlených oblastiach. Sociálne inovácie môžu v tomto smere fungovať ako účinné protiopatrenia, zamerané na podporu zamestnanosti a konkurencieschopnosti. Sociálne podniky okrem toho, […]

Ilustračný obrázok

Sociálne poľnohospodárstvo a jeho podpora na Slovensku

Sociálne poľnohospodárstvo Sociálne poľnohospodárstvo predstavuje inovatívny prístup. Predstavuje jednak multifunkčné poľnohospodárstvo, ale tiež integrované zamestnávanie a to na lokálnej úrovni, teda u malých a stredných farmárov. Sociálne poľnohospodárstvo môžeme prioritne definovať ako súbor aktivít, pri ktorých sa využívajú poľnohospodárske zdroje, ako rastlinné tak živočíšne s cieľom vytvárania sociálneho prínosu. Sociálne poľnohospodárstvo preto prispieva k spokojnosti […]

ilustracny obrazok

Výklad Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a súvisiaca legislatíva

Dňa 13. marca 2018 bol schválený dlhoočakávaný Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, pomocou ktorého boli vytvorené podmienky pre rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku, pomenované spôsoby dosahovania spoločensky pozitívneho sociálneho vplyvu a fungovanie subjektov v rámci sociálnej ekonomiky. Aplikačná prax vyvolala potrebu novely zákona vo forme Zákona […]

Sociálne podnikanie na Slovensku

Predovšetkým v spojitosti s globalizáciou, nedokonalosťou a problémami sociálnych systémov a so štruktúrnymi problémami trhu práce nadobúda sociálna ekonomika a sociálne podnikanie aj na Slovensku čoraz väčší význam. V našej spoločnosti sa nachádza mnoho osôb ohrozených sociálnym vylúčením, máme značný podiel dlhodobej nezamestnanosti a čoraz viac osamelých, starých ľudí, navyše dopady  […]

ilustračný obrázok

Vymedzenie pojmov

AKTIVITA súhrn činností realizovaných prijímateľom v rámci projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. […]

ilustracny obrazok

Sociálne podnikanie v zahraničí

V európskom priestore najmä vlády Francúzska a Belgicka ako prvé začali uznávať koncept sociálnej ekonomiky a v 90. rokoch táto téma začala rezonovať aj na európskej úrovni. Európska komisia oficiálne akceptovala sociálnu ekonomiku v roku 1990, keď uznala sociálne podniky ako dôležitých aktérov európskeho ekonomického a sociálneho priestoru. Koncepcia sociálnej ekonomiky […]

Ilustracny obrazok

Čo je sociálne podnikanie

Sociálne podnikanie je založené na kombinácii princípov bežného podnikania a účasti na riešení rôznych spoločenských problémov a výziev. Sociálny podnik má byť sebestačný, konkurencieschopný a udržateľný – jeho hlavným cieľom nie je generovanie čo najvyšších ziskov, ale spoluúčasť na riešení sociálnych a spoločenských problémov.  Sociálne podnikanie má okrem iných oblastí dôležitý význam pri riešení […]