Nepriama podpora

tento príspevok

Znížená sadzba DPH

Registrovaný sociálny podnik (RSP) si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10%. Za nasledujúcich podmienok: registrovaný sociálny podnik používa 100% svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie svojho cieľa (tzv. 100% socializácia zisku), znížená sadzba dane sa […]

Úľava na dani z príjmov

Registrovaný sociálny podnik (právnická osoba a zároveň verejnoprospešný podnik), si podľa §30d zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môže uplatniť nárok na úľavu na dani z príjmu, a to vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie svojho hlavného cieľa. Nárok môže byť uplatnený iba za zdaňovacie obdobie, […]

Predaj/prenájom nehnuteľnosti za nižšiu cenu ako je znalecký odhad

Sociálne podnikanie je špecifické a rozdielne od klasického podnikania v tom, že síce rovnako sociálne podniky ako aj normálne podniky, potrebujú na svoj začiatok potrebný kapitál a iné hmotné či nehmotné zdroje, ale na rozdiel od klasických podnikov má sociálne podnikanie ešte množstvo ďalších obmedzení a pravidiel, ktoré ho „limitujú“ v rámci jeho konkurencieschopnosti. Aj […]

Ilustračný obrázok

Servisné poukážky – pomoc na podporu dopytu

Servisné poukážky predstavujú jeden z druhov pomoci na podporu dopytu po službách registrovaných sociálnych podnikov (ďalej „RSP“). Ako platobný prostriedok (cenina v nominálnej hodnote 10 €) sa používajú na platbu za služby, ktoré poskytuje RSP, napr. upratovacie práce, umývanie okien, pranie, žehlenie, kosenie, rezanie stromov a kríkov, príprava palivového dreva, … Zakúpením servisných poukážok nielen ušetríte čas […]

Verejné obstarávanie so sociálnym aspektom

Sociálne zodpovedné verejné obstarávanie je o dosahovaní pozitívnych sociálnych výsledkov vo verejných zákazkách. Rozumným nákupom môžu verejní obstarávatelia podporovať pracovné príležitosti, dôstojnú prácu, sociálne začlenenie znevýhodnených osôb, prístupnosť pre všetkých, a tým dosiahnuť širší súlad so sociálnymi normami. V prípade niektorých tovarov, prác a služieb môže byť vplyv významný, keďže […]

Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

Využitím ktorejkoľvek z výnimiek z verejného obstarávania nie je potrebné robiť proces verejného obstarávania. Na strane druhej – dôvody výnimiek sa majú vykladať reštriktívne a teda ak existujú pochybnosti o zákonnosti dôvodov výnimky, nemala by byť výnimka použitá. Pre registrované podniky je možné zadať priamo zmluvu na základe nižšie uvedených zákonných výnimiek (Upozornenie: využitím […]