Formy podpory

tento príspevok

Úľava na dani z príjmov

Registrovaný sociálny podnik (právnická osoba a zároveň verejnoprospešný podnik), si podľa §30d zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov môže uplatniť nárok na úľavu na dani z príjmu, a to vo výške percentuálneho vyjadrenia záväzku využitia zisku na dosiahnutie svojho hlavného cieľa. Nárok môže byť uplatnený iba za zdaňovacie obdobie, […]

Znížená sadzba DPH

Registrovaný sociálny podnik si môže podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty (10%). Za nasledujúcich podmienok: registrovaný sociálny podnik používa 100% svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie svojho cieľa (tzv. 100% socializácia zisku), znížená sadzba dane sa uplatňuje na […]

ilustracny obrazok

Užitočné materiály súvisiace s VO

Manuál BBSK a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o.: Sociálne podnikanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji – podporíme, poradíme, pomôžeme Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES Smernica […]

ilustracny obrazok

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora a registrované sociálne podniky Partnerom verejného sektora je fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie […]

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov za účelom zjednodušenia preukazovania osobného postavenia vo verejnom obstarávaní. Registrovaný sociálny podnik (ďalej len „RSP“) ako hospodársky subjekt môže predkladať ponuky do vyhlásených verejných obstarávaní, ak predmet zákazky zodpovedá oprávneniu na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služby, ktorým RSP disponuje. Podmienkou […]

Zákazka s nízkou hodnotou

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou Verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania. Spracovaný materiál je dobrou pomôckou, ktorá pomôže verejným obstarávateľom zadávať zákazky s nízkou hodnotou v duchu  zákona o verejnom obstarávaní. Praktická pomôcka na zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou

Vyhradené zákazky

Zadávanie zákaziek s vyhradeným právom účasti vo verejnom obstarávaní pre vybrané subjekty Vyhradenie práva účasti vo verejnom obstarávaní

Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní

Vnútorné obstarávanie – zadávanie „in house“ zákaziek Výnimka podľa § 1 ods. 4 na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác, „in house“ zákazky Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác v režime výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní Výnimka podľa § 1 ods. 12 písm. v) na […]