Pre vás

tento príspevok

ilustracny obrazok

Cirkevné organizácie a sociálna ekonomika

Cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnické osoby. Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie. Ministerstvo kultúry SR je registrujúci orgán, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa zákona číslo 308/1991 Z. z. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v […]

Chránená dielňa verzus Integračný sociálny podnik – porovnanie

Postavenie chránených dielní a chránených pracovísk upravuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom Integračného sociálneho podniku je zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb podľa zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v […]

Mimovládna nezisková organizácia – ako stručne spracovať podnikateľský zámer

Od podnikateľskej myšlienky k plánu Mimovládna nezisková organizácia ako sociálny podnik Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o SE/SP) prináša jasno do sveta sociálnej ekonomiky, jej aktivít a subjektov, ktoré ich realizujú alebo na nich participujú. Ako mimovládna nezisková organizácia (MNO), či už občianske združenie, […]

Sociálny podnikateľ – od podnikateľskej myšlienky k plánu

Podporovať sociálnu ekonomiku alebo sociálne podnikať Ako živnostník alebo obchodná spoločnosť podnikáte s cieľom dosahovať zisk.  Aj popritom sa môžete zúčastňovať na rozvoji sociálnej ekonomiky, pretože sociálna ekonomika je súhrn aktivít (nie subjektov), ktoré sú zamerané na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu alebo v širšom význame spoločenského dopadu. Na rozvoji sociálnej ekonomiky sa […]

Obecný sociálny podnik – ako spracovať podnikateľský zámer

Obecný sociálny podnik ako cesta rozvoja obce Sociálne podnikanie obce sa začína oveľa skôr ako reálne založíte obecný sociálny podnik. Rozhodnutie založiť takýto podnik je výsledkom vášho premýšľania a diskusií o rozvojových plánoch obce, potrebách občanov a problémoch pri ich napĺňaní. Ak sa ako obec chcete strategicky, čiže dlhodobo, koncepčne a premyslene rozvíjať, musíte […]

Mimovládna nezisková organizácia – od neziskovej činnosti k podnikaniu

Mimovládna nezisková organizácia a sociálna ekonomika Ste občianske združenie, nezisková organizácia alebo nadácia? Poskytujete spoločensky prospešné služby, aby ste pomohli zlepšiť kvalitu života ľudí, vytvárať podmienky pre ich integráciu do spoločnosti, zaoberáte sa obhajobou ich práv, vzdelávaním, ochranou zdravia, životného prostredia alebo prispievate k riešeniu iných spoločenských alebo komunitných problémov? Z definície poslania mimovládnych […]

Podnikanie – pre zisk alebo spoločenský prospech?

Podnikateľ s prívlastkom sociálny Ste podnikateľ, máte obchodnú spoločnosť alebo ste živnostník, predávate tovary alebo poskytujete služby, máte svojich zákazníkov, investujete a firmu rozvíjate, ste úspešný a dosahujete zisk? Alebo ste v situácii, že o podnikaní uvažujete, dokonca je to váš sen, pretože chcete mať väčší priestor na sebarealizáciu, viac slobody a flexibility, […]

ilustračný obrázok obce

Obecný sociálny podnik – sociálna iniciatíva vo verejnom sektore

Prečo obecný sociálny podnik ? Sociálny podnik zriadený obcou : podporuje rozvoj obce  (komunálne služby, odstraňovanie havárií, rozvíjanie ekonomického potenciálu obce, znižovanie nezamestnanosti) lepšie využije zdroje obce (ľudské zdroje, výrobu a spotrebu doma, externú finančnú pomoc) často realizuje sociálny program  (zamestnáva  znevýhodnených na trhu práce, zvyšuje kvalifikáciu obyvateľstva, buduje osobné a praktické […]