Budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky nadviazalo tento rok na úspešnú minuloročnú iniciatívu European Social Economy Regions a spustilo ďalší ročník podpory sociálnej ekonomiky v regiónoch.

 

Na Slovensku sa do iniciatívy zapojilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spoločne s Prešovským samosprávnym krajom a výsledkom bol okrem iného odborný seminár Inštitút sociálnej ekonomiky: budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky s aktuálnou podtémou Podnikanie ako nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov v mimovládnych neziskových organizáciách, ktorý sa konal 11. septembra 2019 v Prešove.


Cieľom aktivity je vybudovanie efektívnych sietí zúčastnených strán v oblasti sociálnej ekonomiky a sociálnej inovácie a zvýšenie povedomie o sociálnom hospodárstve na regionálnej úrovni.  Cieľom je aj informovať zainteresované strany o možnostiach podpory na úrovni EÚ. Táto iniciatíva spája aktérov na regionálnej úrovni, podniky sociálneho hospodárstva, sociálnych inovátorov a tvorcov politík na podporu pridanej hodnoty a prínosov sociálneho hospodárstva.

Seminár zorganizovali Odbor sociálnej ekonomiky MPSVR SR, Implementačná agentúra MPSVR SR a Prešovský samosprávny kraj. Cieľom odborného seminára bolo pomôcť subjektom pôsobiacim v neziskovom sektore zorientovať sa v priestore sociálnej ekonomiky na Slovensku v kontexte novej legislatívy (zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch) a zároveň ich primäť vnímať aj podnikanie ako možný nástroj k dosahovaniu spoločensky prospešných cieľov.

Účastníkmi seminára boli zástupcovia obcí, miest a tretieho sektora Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa s témou sociálnej ekonomiky už mali možnosť stretnúť cez potreby svojich regiónov, blízkych osôb, spoluobčanov alebo sa chcú o nej dozvedieť viac.

Na seminári vystúpil okrem iných Peter Meszáros, jeden zo spolutvorcov zákona o sociálnej ekonomike. V treťom sektore pracuje už takmer dve desaťročia, angažuje sa v oblasti tvorby verejných politík a poradenstva a pomáhal rozbiehať sociálne podnikanie v Českej republike. 

Priamo z Prešovského kraja sa konferencie zúčastnil  aktivista Martin Brilla. Vo svojej prezentácii sa venoval významu a miestu sociálnej ekonomiky na Slovensku práve z pohľadu regionálneho aktivistu.  Okrem iného vyzdvihol úspešný štart a fungovanie dnes už registrovaného sociálneho podniku Solisko ČIRČ s.r.o.

Konkrétne „zážitky“ z cesty k sociálnemu podnikaniu subjektu neziskového sektora sa účastníci dozvedeli od manažéra vzdelávaco-rehabilitačného strediska pre ľudí s mentálnym postihnutím BIVIO Mariana Horaniča.

Nosnou témou odborného seminára bolo budovanie miestnych a regionálnych sietí sociálnej ekonomiky. To je parketa národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý zriadil funkčné podporné centrá v každom krajskom meste na Slovensku. „Lepšia dostupnosť informácií a šírenie osvety o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, motivácia a pomoc pri zakladaní sociálnych podnikov v lokálnom prostredí s cieľom zvýšiť regionálnu zamestnanosť a jej následnú udržateľnosť, úspešná implementácia zákona č. 112/2018 Z. z. do praxe – to sú základné ciele činnosti Regionálnych centier sociálnej ekonomiky,“ povedala vo svojom príspevku manažérka prešovského centra a vyzvala prítomných, aby v prípade, že potrebujú poradiť alebo pomôcť na ceste k sociálnemu podniku, neváhali s kontaktovaním ľudí v centrách.

Vítaní sú záujemcovia z celého Slovenska. Kontakty na centrá nájdu tu: https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-institut-socialnej-ekonomiky/kontakty-npise